Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
58-69
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin kariyer karar verme güçlüklerinin, cinsiyete ve algılanan sosyo-ekonomik düzeye göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek ve kariyer karar verme güçlükleri ve ego kimlik statüleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırma grubu 9. 10. ve 11. sınıfa devam eden toplam 608 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizinde t testi, tukey testi, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon ve basit regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kız öğrencilerin KKVGÖ-LRF ‘nin toplam puana göre ölçtüğü kariyer karar verme güçlüklerinin erkek öğrencilerinkinden anlamlı olarak düşük olduğunu göstermiştir. Cinsiyete göre Hazırlık Eksikliği (HE) ve Bilgi Eksikliği (BE) alt boyutlarında farklılaşma göstermezken, kız lise öğrencilerinin Tutarsız Bilgi (TB) alt boyutunda kariyer karar verme güçlüklerinin erkek öğrencilere göre anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür. Ayrıca, sonuçlar algılanan sosyo ekonomik düzeyin Hazırlık Eksikliği (HE) ve Tutarsız Bilgi (TB) alt boyutlarında anlamlı farklılaşma göstermezken, Bilgi Eksikliği (BE) alt boyutunda anlamlı farklılaşma olduğunu göstermiştir. Ayrıca algılanan sosyo ekonomik düzey arttıkça, Bilgi Eksikliği (BE) alt boyutunda kariyer karar verme güçlükleri puanlarının düşmekte olduğu ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra kariyer karar verme güçlükleri ile ego kimlik statüleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur. Kariyer karar verme güçlükleri toplam puanına göre başarılı kimlik, moratoryum kimlik ve dağınık kimliğin kariyer karar verme güçlükleri toplam puanının önemli yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Bulgular, ilgili alan yazına dayanılarak tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Gökçe, Zekiye - Traş, Zeliha, Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 2017, 58-69, pdf.