Lise Öğrencileri İçin Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin Yeniden İncelenmesi

MAKALE

Lise Öğrencileri İçin Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin Yeniden İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
109-122
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, orijinalini Gati ve Saka’nın (2001a) geliştirdiği ve Bacanlı’nın (2008) Türk lise öğrencilerine uyarladığı Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin (KKVGÖ-TLF) faktör yapısını ve güvenirliğini yeniden incelemektir. Araştırmaya 9. sınıftan 1370 (706 kız, 649 erkek ve 15 belirsiz), 10. sınıftan 1221 (739 kız, 465 erkek ve 17 belirsiz), 11. sınıftan 884 (488 kız, 391 erkek ve 5 belirsiz) ve 12. sınıftan 1268 (748 kız, 510 erkek ve 10 belirsiz) olmak üzere toplam 4743 öğrenci katılmıştır. Araştırma grubundaki öğrencilerin yaşları 15-21 arasında değişmektedir. Bu öğrencilerin yaş ortalamaları (x)=17,63; ss= 1,06’dır. Veriler KKVGÖ-LFR ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler confirmatory faktör analizi ve pearson-moment korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları lise öğrencileri için KKVGÖ-LFR’nin faktör yapısının ölçeğin dayandırıldığı kuramsal temelle ve uyarlandığı orijinal ölçeğin yapısıyla tutarlı olduğunu göstermiştir. İç tutarlılık ve test tekrarın kararlılık katsayıları da orijinal ölçeğine benzer bulunmuştur. Sonuçlar, ilgili literatüre dayanılarak tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Bacanlı, Feride - Hamamcı, Zeynep, Lise Öğrencileri İçin Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin Yeniden İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Ankara, 2, 2015, 109-122, pdf.