Risk Toplumu Bağlamında Lise Öğrencilerinin Sosyal Korkuları: Balıkesir Örneği

TEZ

Risk Toplumu Bağlamında Lise Öğrencilerinin Sosyal Korkuları: Balıkesir Örneği

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
442896
Sayfa Sayısı
94
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Modern dünyanın riskleri bireylerin yaşamının her anında ve her alanında karşılarına çıkabilmektedir. Karşılaştığı her riski önlemek için tedbirler alan gençler kendilerine bir korku kültürü oluşturmaktadırlar. Bu tez, değişen risk algısı, risk toplumu, korku kültürü ve güven kavramları çerçevesinde "sosyal korku"ların çeşitlerini ve gündelik yaşama etkilerini incelemektedir. Balıkesir merkezindeki farklı prestijlerdeki okulların öğrencileri ile yapılan görüşmelerde elde edilen bulgular, araştırmanın literatür çalışması ile birlikte analiz edilmiştir. Fenomenolojik bir metodolojik yaklaşım ile yapılan araştırmada, öğrencilerin seçimlerinde maksimum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 24'ü kız, 21'i erkek toplam 45 öğrenci ile görüşülmüştür. Araştırmada veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formları ile derinlemesine görüşme yapılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, lise öğrencilerinin sosyal korkuları "yapısal korkular" ve "koşullu korkular" olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Öğrencilerin sosyal korkularının var olmasında sosyal medyanın çok büyük etkisinin olduğu görülmektedir. Sosyal korkuların öğrencilerin gündelik hayatlarına etkisi özellikle "güven yoksunluğu", "bireyselleşme" ve "sosyal sermayenin yitimi" olarak ortaya çıkmaktadır.

Altundere, Elif, Risk Toplumu Bağlamında Lise Öğrencilerinin Sosyal Korkuları: Balıkesir Örneği, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.