Ergenlerin Saldırganlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

TEZ

Ergenlerin Saldırganlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
372237
Sayfa Sayısı
135
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Ergenlik erinlik, bilişsel değişiklikler, kimlik arayışı, özerklik ve yakınlık gelişimi, ana baba ve akranlarla olan ilişkilerde değişimler, okul geçişleri gibi pek çok değişikliğin bir arada yaşandığı bir dönemdir. Biyolojik, psikolojik ve sosyal geçişlerin yaşandığı bu dönem, aynı zamanda çeşitli problem davranışları da beraberinde getirebilmektedir. Bu problem davranışlardan en önemlilerinden biri kuşkusuz "saldırganlık"tır. Saldırganlık ergenlik döneminde öteden beri var olan bir olgudur. Son yıllarda yapılan araştırmalara ve medyada çıkan haberlere bakıldığında alınan tüm önlemlere karşın ergenlik dönemindeki gençler arasında saldırganlık ve şiddet olaylarının önüne geçilemediği, aksine arttığı görülmektedir. Bu olayların büyük bir kısmı okullarda meydana gelmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın genel amacını liseye devam eden ergenlerin saldırganlık davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada ergenlerin saldırganlık davranışlarının yaş, cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, kişilik özellikleri, başarı durumu ve ana baba eğitim düzeyinin yanı sıra ana-baba tutumu, çevre güvenliği ve akran ilişkilerine göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırma grubu 2012-2013 Eğitim-öğretim yılı arasında Sivas il sınırları içerisinde amaca uygun olarak seçilen çeşitli okul türlerinden lise birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara devam eden toplam 461 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma grubuna "Saldırganlık Ölçeği", "Çevre Güvenlik Ölçeği", "Okul İklimi Ölçeği", "Ana Baba Tutum Ölçeği", "Akran İlişkileri Ölçeği", "Sıfata Dayalı Kişilik Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" uygulanmıştır. Çalışmada araştırma sorularını yanıtlamak için SPSS 17.00 paket programından yararlanılarak korelasyon, t-testi, tek değişkenli varyans analizi (ANOVA) ve regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. iv Bulgularda, katılımcıların saldırganlık düzeylerinin cinsiyet, yaş, algılanan akademik başarı, kişilik özellikleri, ana baba tutumu, ana baba eğitim düzeyi, akran ilişkileri değişenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanında sınıf, okul türü ve çevresel güvenlik değişkenleri ile katılımcıların saldırganlık puanları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Nair, Bilge, Ergenlerin Saldırganlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, Yüksek Lisans, pdf.