Davranışsal Sistem Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Girişiminin Ergen Zorbalığına Etkisi

TEZ

Davranışsal Sistem Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Girişiminin Ergen Zorbalığına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
390864
Sayfa Sayısı
155
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Araştırma, davranışsal sistem modeline temellendirilmiş hemşirelik girişiminin ergen zorbalığına etkisinin belirlenmesi amacıyla, randomize, kontrollü, deneysel çalışma olarak yapılmıştır. Çalışmaya 7. sınıfa devam eden 83 (43 çalışma, 40 kontrol grubu) öğrenci alınmıştır. Davranışsal sistem modeli doğrultusunda yaratıcı drama yöntemine göre düzenlenmiş eğitimler dokuz oturumda yapılmıştır. Veriler, kişisel bilgi formu, Geleneksel Akran Zorbalığı Ölçeği (GAZÖ), Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri (ÇPÇE) ve Çocuklar İçin Empati Ölçeği (ÇEÖ) kullanılarak toplanmıştır. Çalışma grubuna; ölçekler eğitimin öncesinde, eğitimden bir hafta sonra ve eğitimden üç ay sonra uygulanmıştır. Kontrol grubuna da eş zamanlı olarak aynı ölçekler uygulanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, yüzde artma/azalma, Cronbach α, ki-kare, iki yönlü/iki faktörlü tekrarlı ölçümlerde varyans analizi (Post-Hoc: Bonferoni) ve Mann Whitney U testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin GAZÖ puan ortalamalarındaki yüzde azalmanın kontrol grubuna göre daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çalışma grubundaki öğrencilerin GAZÖ puan ortalamalarının eğitim öncesi 1. ölçüme göre eğitim sonrası 2. ve 3. ölçümlerde azaldığı belirlenmiştir (p<0.05). Çalışma grubundaki öğrencilerin ÇPÇE ve ÇEÖ puan ortalamalarındaki yüzde artmanın kontrol grubuna göre daha fazla olduğu saptanmıştır (p< 0.05). Çalışma grubundaki öğrencilerin toplam ÇPÇE (p< 0.001), problem çözme becerisine güven (p< 0.001), özdenetim (p< 0.05) ve kaçınma (p< 0.05) puan ortalamalarının eğitim öncesi 1. ölçüme göre eğitim sonrası 2. ve 3. ölçümlerde arttığı bulunmuştur (p< 0.001). Çalışma grubunun empati ölçeği puan ortalamalarının eğitim öncesi 1. ölçüme göre eğitim sonrası 2. ve 3. ölçümlerde arttığı belirlenmiştir (p< 0.05). Okullarda yaygın bir sorun olan zorbalığın önlenmesinde Davranışsal Sistem Modeli doğrultusunda yaratıcı drama yöntemiyle verilen eğitimin etkili olduğu ve önleme programlarında kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Evgin, Derya, Davranışsal Sistem Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Girişiminin Ergen Zorbalığına Etkisi , Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015, Doktora, pdf.