Çocuk İstismarı Ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu Gönüllülerinin Çocukluk Dönemlerindeki İstismar Sıklığı

MAKALE

Çocuk İstismarı Ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu Gönüllülerinin Çocukluk Dönemlerindeki İstismar Sıklığı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Sayfa Aralığı
134-140
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu gönüllülerinin çocukluk döneminde yaşadıkları istismar sıklığının ICAST-R kullanılarak saptanması ve sosyo demografik veriler incelenerek ülkemizde istismara yol açabilen sosyal risk etmenlerin belirlenmesidir. Kesitsel tanımlayıcı çalışmanın örneklemini Gençlik Kolunda yer alan farklı fakültelerde okuyan 18-24 yaş arası 138 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Anketler 2013-2014 yılı içindeki bir eğitim toplantısında uygulanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve anketi tamamlayan 112 öğrencinin anketleri değerlendirmeye alınmıştır. Veri toplama aracı olarak 18-24 yaş arası gençlerin anımsayabildikleri çocukluk döneminlerindeki istismarı sorgulayan ICAST-R ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Sosyo demografik Veri Anketi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 112 öğrencinin 23’ ü (%20,5) fiziksel istismara, 51’i (%45,5) duygusal istismara ve 24’ ü (%21,4) cinsel istismara uğradığını ifade etmiştir. Kız öğrencilerin %20’si fiziksel, %45,4’ ü duygusal, %22’si cinsel istismara; erkek öğrencilerin %30’ u fiziksel, %70’i duygusal, %44,4’ ü cinsel istismara uğradıklarını belirtmiştir. Ailenin gelir düzeyi yüksek olanlarda cinsel istismar sıklığının daha fazla olduğu saptanmıştır.(p=0,042) Türkiye’de ilk kez çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili eğitim almış, konunun farkında olan bir grup ile ICAST-R kullanılarak bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın, son yıllarda ülkemizde konu ile ilgili yapılmakta olan sosyal ve yasal düzenlemeler için yol gösterici olabileceği düşünülmüştür.

Koç, Esra Meltem - Şahin, Özge - Güngör, Emre - Şahin, Figen Dağlı - Derman, Orhan, Çocuk İstismarı Ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu Gönüllülerinin Çocukluk Dönemlerindeki İstismar Sıklığı, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 4, 2015, 134-140, pdf.