Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyo Demografik Özellikleri ve Ruhsal Değerlendirmesi

MAKALE

Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyo Demografik Özellikleri ve Ruhsal Değerlendirmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
27-33
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Cinsel istismara maruz kaldığı bildirilen çocuk ve ergen olguların sosyo demografik özelliklerinin ve ruhsal bozukluk tanılarının belirlenmesidir. Bu çalışmada Kasım 2012 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğine adli rapor düzenlenmesi amacıyla gönderilen ve cinsel istismara maruz kaldığı bildirilen çocuk ve ergen olguların (n=158) bilgileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Adli olguların sosyo demografik özellikleri, psikiyatrik tanıları, zekâ düzeyleri, adli istekler ve istismarcı-mağdur ilişkisinin özellikleri poliklinik dosyalarından elde edilmiştir. Değerlendirilen olgulara DSM-IV TR tanı ölçütlerine göre tanı konulmuştur. Araştırmaya katılan 158 olgunun %17,7'sini (n=28) erkek, %82,3'ünü (n=130) kız olgular oluşturmaktaydı. Olguların yaşları 6 ile 18 arasında değişmekte olup ortalaması 13,94 (sd±2,56) bulunmuştur. Vajinal penetrasyon %32,5 ile mağdurlar tarafından en sık bildirilen istismar tipi iken, bunu sırasıyla bedene cinsel amaçla dokunma (%29,9), anal penetrasyon (%22,3) ve diğerleri izlemekteydi. Mağdurların DSM-IV TR tanı ölçütlerine göre aldıkları tanılar incelendiğinde; olguların %24,1'ine (n=38) travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), %20,9'una (n=33) depresif bozukluk, %19'una (n=30) ise akut stres bozukluğu (ASB) tanısı konulduğu, %36,1'inin (n=57) herhangi bir ruhsal bozukluk tanısı almadığı belirlenmiştir. Çocuk cinsel istismarı sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korkutucu bir hızla artmaktadır. Bulgularımız, cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerin ortaya çıkarılması için disiplinler arası kapsamlı araştırma ve değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Koçak, Uğur - Alparslan, Ahmet Hamdi, Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Sosyo Demografik Özellikleri ve Ruhsal Değerlendirmesi, Adli Tıp Bülteni, İstanbul, 1, 2015, 27-33, pdf.