Akran Öğretim Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin Elektrik ve Manyetizma Konularındaki Kavramsal Anlama ve Tutumlarına Etkisi

TEZ

Akran Öğretim Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin Elektrik ve Manyetizma Konularındaki Kavramsal Anlama ve Tutumlarına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
432260
Sayfa Sayısı
88
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada Akran Öğretimi Yönteminin ortaöğretim onuncu sınıf öğrencilerin Elektrik ve Manyetizma konularındaki kavramsal anlama düzeylerine etkisi ve bu yönteme yönelik tutumları araştırılmıştır. Çalışmaya 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında bir devlet lisesinde onuncu sınıfta öğrenim gören toplam 60 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada iki adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar Elektrik-Manyetizma Kavram Testi ve Akran Öğretimi Tutum Anketidir. Bunlara ek olarak ise deney grubu öğrencileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizleri sonucu Akran Öğretimi Yöntemine göre öğretim yapılan sınıflardaki öğrencilerin Elektrik ve Manyetizma kavram testi başarı puanlarının, geleneksel yöntemle öğretim yapılan sınıftaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki bu puan farkının ise deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu bulunmuştur. Akran Öğretimi Yöntemi Tutum Anketi sonuçları ve görüşmelere göre öğrencilerin yönteme yönelik tutumlarının olumlu olduğu ancak, kızlarla erkekler arasındaki puan farkının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. Çalışmada ayrıca öğrencilerin özellikle Coulomb Kuvveti, Elektriksel ve Manyetik Alan ile ilgili birçok problemlerinin olduğu da belirlenmiştir.

Yaşar, Atilla, Akran Öğretim Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin Elektrik ve Manyetizma Konularındaki Kavramsal Anlama ve Tutumlarına Etkisi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.