Okul Türlerine Göre Orta Öğretimdeki Öğrencilerin Benlik İmgelerinin Değerlendirilmesi (Balıkesir Örneği)

TEZ

Okul Türlerine Göre Orta Öğretimdeki Öğrencilerin Benlik İmgelerinin Değerlendirilmesi (Balıkesir Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
98760
Sayfa Sayısı
145
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Birey toplum içinde yaşarken diğer bireylerle kurduğu iletişim ve etkileşim, ile kişiliği oluşur. Kişiliğin öz kimlik yanını oluşturan benlikte bu iletişim ve etkileşim sürecinde biçimlenir. Gelişim ve gerçekleşim içinde olan birey doğmalar yaratır, kendi arayışı içinde bir dış desteğe ihtiyaç duyar. Bu gelişim içinde ideal portreler ve otoportreleri olur. Bireyin gelişiminde birinci derecede sorumlu olan anne-baba ve eğitimcilerdir. Toplumda bireye sağlanan rol ve yer ile kimliğini bulmasında özdeşleşme sürecinin katkısı vardır. Gelişim sürecinde hatalı ana-baba tutumları, bireyin sağlıklı, dengeli ve uyumlu bir kimlik gelişimine olumsuz etki eder. Bireyin özerklik, sorumluluk, öz kimliğini kazanmasında ana-babaların demokratik, yapıcı, yargılamadan uzak tutum ve davranışlar içinde olması gerekmektedir. Anne-babanın, eğitimcilerin kurdukları otoritenin kaynağının ne olduğunu iyi değerlendirmesi bireyin benlik gelişimini etkileyecektir. Bu nedenle günün büyük bölümünü okul ortamında geçiren öğrencinin, öğretmenlerle kurmuş olduğu etkileşim süreci kişiliğinin oluşmasına büyük oranda etki eder. Olumlu benlik imgesi gelişimi için anne-babanın eğitimi, tutum ve davranışları, sosyo-ekonomik düzey büyük önem taşımaktadır. Bireyin özdeşim kurduğu kişilerden biri de öğretmendir. Öğretmen yargılamadan uzak, hoşgörülü, gerçek otoritenin bilgi olduğunu bilen ve yansıtan, empati düzeyi yüksek davranış ve tutumlar sergilemelidir. Ana-baba eğitim düzeyi, cinsiyet, gelir düzeyi ve ana-baba tutumlarının çocuğun kişilik gelişimindeki etkilerini saptamak ve olumlu benlik gelişimi için neler yapılacağını belirlemek amacıyla böyle bir çalışmaya gereksinim duyulmuştur. Bu amaçla Balıkesir İli kapsamında Merkezde 8 farklı ortaöğretim okulunda tesadüfi yöntemle belirlenen toplam 371 lise II. sınıf öğrencisinin benlik imgeleri; okul türlerine, cinsiyete, ana-babanın eğitim düzeyi ve tutumlarına, gelir düzeyine göre karşılaştırılıp değerlendirilmiştir. Elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucu; benlik imgesinin okullara öğrencinin cinsiyetine, anne-babanın eğitim ve gelir düzeyine, ana-baba tutumlarına göre farklılaştığı görülmüştür. Toplumda dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi için benlik gelişimi çok önem taşımaktadır. Bu gelişimin okullarda sağlıklı olması için okul rehberlik servislerinde görevli psikolojik danışmanlara büyük görevler düşmektedir. Bu amaçla benlik gelişimini etkileyen etmenlerle ilgili hem ana-babalara, hem de öğretmenlere seminerler verilmesi, eğitim fakültesine alınan öğrencilerin kişilik gelişimlerinin test edilerek, değerlendirilip alınması, öğrenicilere iletişim becerileri, kişiler arası ilişkiler gibi dersler okutulması önerilmiştir.

Karakülhancı, Berfin, Okul Türlerine Göre Orta Öğretimdeki Öğrencilerin Benlik İmgelerinin Değerlendirilmesi (Balıkesir Örneği), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, Yüksek Lisans.