(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Çocuk Psikiyatri Olgularında Aile İçi Şiddet Öyküsünün Sorgulanması

MAKALE

(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Çocuk Psikiyatri Olgularında Aile İçi Şiddet Öyküsünün Sorgulanması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
10
Yıl
Sayfa Aralığı
71-76
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Çocuğa ve eşe yönelik aile içi şiddetin araştırıldığı çalışmalara bakıldığında, psikiyatrik örneklemi özellikle çocuk olguları içeren çalışmalar az sayıdadır. Bu çalışmada çocuk psikiyatri kliniğine başvuran çocuklar ve ailelerinde çocuğa ve eşe yönelik şiddetin sorgulanmasında farklı iki yöntemin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Aile içinde çocuğa yönelik şiddet (ÇYŞ) ve eşler arasındaki şiddet (EAŞ) yaşantıları iki farklı yöntem ile sorgulanmıştır. İlk yöntem katılımcıların kendilerinin doldurduğu bir anket formudur. İkinci yöntem ise aynı soruların yüz yüze görüşme sırasında tekrar sorulmasını içermektedir. Çalışmaya çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine çocukları ile birlikte başvuran 510 anne katılmıştır. Bulgular: Hem ÇYŞ hem de EAŞ ilk yöntem ile daha yüksek oranlarda belirlenmiştir; ayrıca iki yöntem arasında tutarlılık düşük düzeydedir. EAŞ öyküsü olan ailelerden gelen çocuklarda ÇYŞ de daha sık görülmektedir. Sonuçlar: Bu çalışmanın sonuçları yazında yer alan ‘olumsuz aile işlevleri ve dayak sorgulanırken yüz yüze görüşmede kısa ve kapalı uçlu sorular yönlendirilmeli’ bilgisi ile uyumsuzdur; sonuçlarımıza göre bu yöntemle belirlenen oran diğer bir yöntemin neredeyse yarısına karşı gelmektedir. Çalışmanın bize sağladığı en önemli bilgilerden biri de, kliniklerde alışılagelen uygulamaların belki de çok güvenilir olmadığıdır. Klinik uygulamalarda yüz yüze sorgulama doğru ve kolay bir uygulama olarak kullanılırken, elde edilen yanıtın doğru olmama olasılığı göz ardı edilmemelidir. Olumsuz aile yaşantılarını düşündüren bir durum varsa farklı yöntemlerle sorgulama, gerekirse ailenin her bireyi ve çocukla ayrı ayrı görüşme yardımcı olabilir.

Tahiroğlu, Ayşegül Yolga - Bahalı, Kayhan - Avcı, Ayşe - Seydaoğlu, Gülşah, (GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Çocuk Psikiyatri Olgularında Aile İçi Şiddet Öyküsünün Sorgulanması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 2009, 71-76, pdf.