Orta Öğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimleri (Ankara Örneği)

TEZ

Orta Öğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimleri (Ankara Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
225780
Sayfa Sayısı
190
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı, Ortaöğretim Öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme eğilimlerini çeşitli değişkenlerle ilişkisi açısından incelemektir. Çalışmaya 2007-2008 eğitim öğretim yılında Ankara merkez ilçelerinde devlet okullarında öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerinden 827'si erkek (%52,8) ve 740 kız (%47,2) olmak üzere toplam 1567 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Anket soruları ilgili literatür taranarak elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanarak, alanın uzmanı kişilerin de fikri alınmıştır. Anketin güvenirliliğini test etmek için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .88 olmuştur. Elde edilen verilerin analizinde, betimleyici istatistik kullanılmıştır, demografik bilgilerin çözümlenmesinde yüzde-frekansları alınmıştır, sos yo-demografik özelliklerle rekreatif alışkanlıklarına ilişkin görüşleri çapraz tablo ile farklılıklara ilişkin veriler ise 0,05 anlamlılık düzeyinde Ki-kare testi ile yapılandırılmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modeli geçmişte ya da halen var olan bir durumu betimlemeyi amaçlayan araştırma modelidir. Buna göre, bu araştırmada çeşitli değişkenler açısından ortaöğretim öğrencilerinin boş zaman değerlendirme eğilimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2007-2008 Eğitim öğretim yılında Ankara merkez ilçelerindeki devlet okullarında öğrenim gören ortaöğrenim öğrencileri oluşturmuştur. Evrenin tümünü örneklem olarak almak, araştırma koşulları açısından olanaksız olduğundan Basit Tesadüfü Örnekleme yöntemi ile örneklem oluşturulmuştur. Buna göre araştırmanın örneklemini 31 ortaöğrenim kurumunda okuyan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 740'ı kız, 827'si erkek olmak üzere toplam 1567 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Konu ile ilgili literatür taranarak elde edilen bilgiler doğrultusunda taslak bir anket oluşturulmuştur. Taslak anket uzman görüşlerine sunularak içerik, uygulama ve yapı geçerliliği açısından incelenmesi istenmiştir. Böylece geçerliliğe ilişkin çalışmalar sonucu uzman görüşlerine dayalı olarak 43 sorudan oluşan bir anket oluşturulmuştur. Daha sonra Yenimahalle Atatürk Anadolu lisesi öğrencileri (n=124) üzerinde yapılan güvenirlilik çalışmasında anketin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ,88 bulunmuştur. Bu noktada anketin güvenirlik değerinin yüksek olduğu dolayısı ile orta öğretim öğrencilerinin boş zaman değerlendirme eğilimlerini belirlemede veri toplama aracı olarak kullanılabilir olduğu anlaşılmaktadır. Anketlerin uygulanması aşamasında öncelikle Ankara Valiliği ve Milli eğitim müdürlüğüyle ilgili yazışmalar yapılarak gerekli yasal izinler alınmıştır. Anket uygulaması bizzat araştırmacı tarafından yapılmış ve bu uygulama esnasında katılımcılara araştırmanın konusu hakkında bilgi verilerek anketin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken kurallar anlatılmıştır. Anket uygulaması ortalama otuz beş dakika sürmüştür. Anket uygulaması 2007 yılı ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı çerçevesinde elde edilen verilerin analizinde öncelikle katılımcıların sosyo demografik özelliklerine ilişkin veriler, frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanarak çözümlenmiştir. Katılımcıların sosyo demografik özellikleri ile rekreaktif alışkanlıklarına ilişkin görüşler çapraz tablo haline getirilerek farklılıklarına ilişkin veriler .05 manidarlık düzeyinde ki-kare (x2) anlamlılık testi ile belirlenmiştir. Sonuç Olarak; Öğrencilerin ailelerinin yarısının (%51,5) orta gelir grubunda olduğu, harçlıklarını kızlar giyecek erkekler sportif faaliyetlere harcadıkları, dershaneye giden öğrencilerin boş zamanlarının yeterli olmadığı, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre sigara kullanımına daha olumlu baktığı ve fazla kullandıkları, şiddet içeren olaylarda kızlar erkeklere nispeten karşı oldukları, okuldaki araç gereçlerin yetersiz ve niteliksiz oluşu, buna karşı meslek lisesi öğrencilerinin araç gereçlerden daha fazla faydalandıkları, hazırlık ve son sınıf öğrencilerinin ders yükünün fazla oluşu, son sınıf öğrencilerinin üniversiteye hazırlanması boş zaman etkinliklerine fazla zaman ayıramadıkları, Anadolu liselerinin basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, tenis branşlarına yönelirken, meslek lisesi öğrencileri ise atletizm, güreş, judo eğilimlerinin olduğu göze çarpmaktadır. İmkan verildiğinde dağcılık, trekking, kayak, Yüzme, bisiklet sporlarını yapmak istemektedirler. Ayrıca boş zaman değerlendirme etkinliklerine meslek lisesi yöneticilerinin daha olumlu baktığı tespit edilmiştir.

Yetiş, Ümit, Orta Öğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimleri (Ankara Örneği), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008, Doktora, pdf.