Üniveriste Öğrencilerinin Portfolyoya Dayalı Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Bişilsel Yaşam Becerilerine Etkisi

TEZ

Üniveriste Öğrencilerinin Portfolyoya Dayalı Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Bişilsel Yaşam Becerilerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
219714
Sayfa Sayısı
158
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Son yıllarda eğitim alanında öğrencinin öğrenme sürecinde bireysel ve grup olarak göstermiş olduğu performansını değerlendirmede, alternatif değerlendirme teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, ülkemizde oldukça yeni bir öğretim ve değerlendirme yöntemi olan portfolyoya dayalı değerlendirmenin Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerine tanıtılması ve Öğretimde Planlama-Değerlendirme dersinde uygulanması, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilişsel yaşam becerilerine etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada, karışık desenin özel bir uygulaması olan öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Desenin birinci faktörünü işlem grupları ( deney ve kontrol ), ikinci faktörünü ise, tekrarlı ölçümler (öntest, sontest) oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersi II. sınıf öğrencilerinden portfolyo eğitimi alanlar deney grubu 25, klasik eğitim alanlar 27 kontrol grubu olmak üzere toplam 52 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın verileri nicel ve nitel veri toplama araçları kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama araçlarının geliştirilmesinde madde analizi ve güvenirlik testi kullanılmıştır. Araştırmanın iki bağımlı değişkeni vardır. Birincisi genel akademik başarı, ikincisi problem çözme, yazma ve konuşma becerilerinden oluşan bilişsel yaşam becerileridir. Akademik beceriler için 5 seçenekli çoktan seçmeli test uygulanmıştır. Bilişsel yaşam becerileri ise, verilen iki problem durumuna getirilebilecek çözüm-önerilerinin yazıldığı metinler ve sunu üzerinden dereceli puanlama anahtarları (Analitik ve Bütünsel Rubrik) kullanılmıştır. Öğrencilerin sonuca ve sürece ilişkin değerlendirmelerini almak amacıyla Öz Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen nicel veriler, iki faktörlü ANOVA ve ilişkisiz örneklemler için t-testi kullanılarak test edilmiştir. Portfolyo Öz Değerlendirme'ye ilişkin veriler frekans ve yüzde, Bütünsel Puanlama Anahtarından elde edilen veriler için frekans ve yüzde ile aritmetik ortalama kullanılmıştır. Sonuçlar, portfolyoya dayalı değerlendirme sürecinin öğrencilerin akademik başarılarını artırmada anlamlı bir etkiye sahip olduğunu, portfolyoya dayalı değerlendirmenin öğrencilerin anılan bilişsel yaşam becerilerini artırmada klasik yönteme göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Öz değerlendirme sonuçları da deney grubundaki öğrencilerin kendilerini mükemmele yakın düzeyde başarılı bulduklarını göstermektedir.

Parlakyıldız, Belgin, Üniveriste Öğrencilerinin Portfolyoya Dayalı Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Bişilsel Yaşam Becerilerine Etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008, Doktora, pdf.