Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Öğrencilerinin Uyum Sorunları ve Türkiye ve Türklere İlişkin Kalıp Yargılar

TEZ

Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Öğrencilerinin Uyum Sorunları ve Türkiye ve Türklere İlişkin Kalıp Yargılar

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
102169
Sayfa Sayısı
122
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırma Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden (Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan) gelip, Türkiye'de öğrenim gören üniversite gençlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı taşıdıkları kalıp yargıları incelenmiştir. Araştırmada Niğde, Konya, Kayseri ve Ankara'daki üniversitede okuyan Ona Asya Türk Cumhuriyeti öğrencileri üzerine yapılmıştır. Anket uygulanan öğrenci sayısı kız ve erkek olmak üzere toplam 372 kişidir. Elde edilen bilgiler anketlerle ölçülmüştür. Araştırmanın bulguları aşağıda özetlenmiştir. 1. Araştırmada bilgi toplama aracı olarak kullanılan tarama listesinde 34 "sıfat" yer almaktadır. Bu sıfatlardan 17 tanesi olumlu diğer 17. tanesi olumsuz nitelikleri içermektedir. 6. örnekleme giren ve bilgi toplama aracına cevap veren 372 öğrenci, toplam 3122 adet sıfatı işaretlemiştir. 2. Cinsiyet değişkeni açısından, Türk Cumhuriyetleri öğrencilerinin, Türkiye'li arkadaşlarına ilişkin taşıdıkları kalıp yargılar incelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha olumlu düşüncelere sahip oldukları görülmektedir. 3. Yaş değişkeni açısından yapılan genel değerlendirmede göze çarpan en ilgi çekici nokta; küçük yaşlara sahip yabancı öğrencilerin daha olumlu düşüncelere sahip iken, yaşlan» ilerledikçe olumlu düşüncelerin azalmakta olduğu, buna karşılık olumsuz niteliklere ilişkin sıfatların arttığıdır. 4. Ülke değişkeni açısından yapılan bu genel değerlendirmede göze çarpan en ilgi çekici nokta; Kırgızistanlı öğrencilerin en olumlu düşüncelere sahip grup. Azerbaycanlı öğrencilerin ise en olumsuz düşüncelere sahip grubu oluşturmaktadırlar. 5. Türkiye'de yaşadığı süre değişkeni açısından bakıldığında: En az olumsuz sıfat Türkiye'de bir yıl ve daha az süredir bulunan öğrencilere aittir. En fazla olumsuz sıfat yoğunlaşması ise Türkiye'de altı ve daha fazla yıl kalan öğrencilere aittir. 6. Öğrenim gördükleri üniversite değişkeni açısından a) Niğde, Erciyes, Selçuk ve Ankara üniversitesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı arkadaşlarına ilişkin daha olumlu değerlendirmelere sahiptirler. b) Göreceli olarak ODTÜ ve Hacettepe üniversitesinde öğrenim görenler ise daha az olumlu yargılar taşımaktadırlar. 7. Öğrenim gördükleri program değişkeni açısından değerlendirildiğinde; a) En olumlu düşüncelere sahip grubun öğretmenlik eğitimi veren programlarda öğrenim görenler olduğu gözlenmiştir. b) Mühendislik eğitimi alan grup, bu konuda ikinci sırada yer almaktadır. c) Olumlu sıfatları, en az işaretleyen grup ise tıp ve işletme eğitimi alan öğrencilerden oluşmaktadır. 8. Öğrenim gördükleri sınıf değişkeni açısından; a) En olumlu düşüncelere sahip grubun birinci sınıfta ve hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler olduğu gözlenmiştir. b) Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar yükseldikçe, olumlu sıfatların oranında azalma gözlenmektedir. 9. Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin Türkiye'de yaşadıkları sorunlar (dil, genel yaşam tarzı, okul, ders, yurt, iklim, yemek) incelendiğinde en önemli sorunun genel yaşam tarzında uyum olduğu görülmektedir.

Garabayev, Baki, Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Öğrencilerinin Uyum Sorunları ve Türkiye ve Türklere İlişkin Kalıp Yargılar, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, Yüksek Lisans.