Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi

MAKALE

Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
55-70
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada, suça sürüklenmiş kız çocuklarının ahlaki konumları ve suça yönelik algılarını belirlemek amacıyla feminist etik yaklaşımı temelinde, kız çocuklarının suça yönelik algıları ve ahlaki konumları ortaya konmaya çalışılmaktadır. Araştırmada, suça sürüklenmiş çocukların ahlaki kimliklerinin ve suça yönelik algılarının belirlenmesi amacıyla nitel araştırma modellerinden yorumlayıcı fenomenoloji deseni ve fenomenolojik desen türünde yaygın olarak kullanılan görüşme türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme ve ölçüt örnekleme ile seçilen altı kişiden oluşmaktadır. Ölçüt olarak madde kullanımı veyahut şiddet kullanımı nedeniyle suça sürüklenmiş lisede okuyan kız çocukları belirlenmiştir. Elde edilen veriler analize sokulduğunda bulguların Sıra arkadaşının ne yapması gerektiğine dair düşünceler, şikâyet edip etmeme gerekçesi, şikâyet edip etmemeye ilişkin duygu, çocuğun sınav paralarını haftalık pazar alışverişi için annesine vermesine ilişkin düşünceler, davranışın sonucu, yaşanan durumda suçun neyi ifade ettiğine dair düşünceler, yapılacak doğru davranışın ne olduğundan emin olmadıkları olay veya durum, yaşadıkları durumda çelişkide bırakan nedenler, yaptığı eylemin doğru olup olmamasına ilişkin düşünceler, bugünden geçmişe baktığında yaptığı eyleme ilişkin değerlendirme başlıkları altında toplandığı görülmüştür. Elde edilen bulgularda her katılımcının ikilemi ve buna dair çözümü biricik olduğu göz önünde bulundurulmuş ve kendi bağlamı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Verilen cevaplar özen etiği(care ethics) çerçevesinde açıklanmaya çalışılmış ve suça sürüklenmiş 17-18 yaş arası kız çocuklarının Gilligan’ın ortaya koyduğu ahlaki çerçevede özen, kişilerarası ilişkiler ve bağlam çerçevesinde olguları değerlendirdiği görülmüştür.

Parlak, Simel - Ekşi, Halil, Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 1, 2017, 55-70, pdf.