SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerde Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler

MAKALE

SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerde Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışma, üniversitede okuyan kız öğrencilerde depresyon prevalansını belirlemek; bireysel, sosyodemografik ve sağlıkla ilişkili faktörlerin depresyonla ilişkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel araştırma 618 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlık kampüsündeki Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun birinci sınıfında okuyan kız öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Öğrencilere öğrenci tanıtım formu ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ki-kare testi, bağımsız gruplarda t testi, Mann-Whitney U testi, tek yönlü ANOVA testi ve lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma grubunun BDÖ skoru ortalaması 11.5±9.6 ve depresyon prevalansı (Beck Depresyon Ölçeği puanı ≥17) %25.6 olarak bulunmuştur. Anne babası ayrı olan, yurtta kalan, ekonomik algısı çok kötü ve kötü olan, kronik hastalığı olan, anemisi olan, sigara ve alkol kullanan, ruhsal/psikolojik sorun öyküsü olan öğrencilerde BDÖ puanı ortalaması ve depresyon prevalansı daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Öğrencilerin yaklaşık dörtte birinde depresyon vardır. Ekonomik düzey düşüklüğü, sağlıksız yaşam biçimi davranışları, kronik hastalık ve ruhsal sorun öyküsü, öğrencilerde depresyon prevalansını etkileyen en önemli faktörlerdir. Öğrencilere sigara, alkol, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam biçimi davranışlarının azaltılmasına yönelik girişim çalışmaları yapılabilir. Üniversite öğrencilerine yönelik koruyucu ruh sağlığı programlarının geliştirilmesi ve uygulanması önerilir.

Açıkgöz, Ayla - Dayı, Ayfer - Binbay, Tolga, SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerde Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Adana, 1, 2018, .