2009 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 739 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Ergen ve Yetişkin Madde Kullanıcılarının HIV/AIDS Konularında Bilgi Düzeyinin Karşılaştırılması Funda Nazlı Erdoğan, Kültegin Ögel, Canan Devletkuşu
Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal Destek Özlem Haskan
Ergenlerin Çalışma Anlayışının İncelenmesi Kemal Öztemel
Ergenlerin Zorba ve Kurban Davranışlarında Birey, Aile, Akran ve Okula İlişkin Özelliklerin Rolü: Bütüncül Bir Model Önerisi Fatih Bayraktar
Haydi Kızlar Okula: Kızların Eğitimi, Kadınların Bilgisi ve Kamusal Alan Tartışmaları Elif Ekin Akşit
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okul-Aile İlişkileri Konusunda Yapmaları Gereken ve Yapmakta Oldukları İşler Mehmet Özbaş, Yusuf Badavan
İlköğretim Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Beceri ve Mantıkdışı İnançlar Asım Çivitçi, Nazmiye Çivitçi
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Arkadaş İlişkileri ve Cinsiyete Göre Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi Fatoş Aydınoğlu Avcı
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Verme Yetkinliklerinin Yordayıcılarının İncelenmesi Hasan Bozgeyikli, Feride Bacanlı, Hüseyin Doğan
İzmir Liselerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanımı Yaygınlığı, Hazırlayıcı ve Koruyucu Faktörler Emine Umut Yıldız
Kayseri İl Merkezindeki Adölesan Gebelerin Yaşam Kalitesinin 20-29 Yaş Grubu Gebelerle Karşılaştırılması Semiha Kahraman
Kız Meslek Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Öğrencilerinin Bölümlerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi Ceyhan Balcı
Kur’an Kurslarında Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri Neslihan Bayraktar
Madde Kullanımı ve Suç İlişkisi: Kesitsel Bir Araştırma Durdu Altuner, Nalan Engin, Cüneyt Gürer, İlkay Akyay, Arif Akgül
Powerpoint ve Klasik Usulde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıkların Tespiti: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bir Araştırma Fikret Çankaya, Engin Dinç
Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kemerburgaz-Ağaçlı Koruma, Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi'Nde Kayıtlı Bulunan Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocukların Sosyodemografik Ve Kriminolojik Bakımdan Değerlendirilmesi Zilan Demircan
Türk Sefarad Yahudi Gençlerinde Benlik, Superego ve Ego İdeali Beti Hayim
Üniversite Gençliğinin İhtiyaçları Araştırması Ekrem Düzen
Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Kaygı ve Denetim Odaklarının Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi Bülent Dilmaç, Erdal Hamarta, Coşkun Arslan
Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeyleri, Öfke İfade Tarzları ile Obsesif Kompulsif Semptomları Arasındaki İlişki Duygu Sirel Kuruoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşam Kalitesi ve Fakülte Kültürüne İlişkin Algıları Türkan Argon, Meltem A. Kösterelioğlu
Üretmek, Bir Gençlik Duygusudur Arif Damar
'Bir Lider Yetişiyor' Programının 10. sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Yeliz Alkan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ramazan Göral
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Eyüp Akın, Sevilay Uslu Divanoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Özden Şükran Üneri, Nilgün Vatandaş, Gülsüm Atay
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yemliha Coşkun, Adem Yıldırım
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Hüseyin Yılmaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 13-18 Yaş Ergenlerin Giysi Seçiminde Ebeveynlerin Etkisi Soneser Yurdakul, Gülçin Üstün
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Avantaj ve Dezavantajları ile Genç İşsizliğinin Değerlendirilmesi İlyas Karabıyık
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Özden Tepeköylü, Mümine Soytürk, Hatice Çamlıyer
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Dünya’da Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye Ahmet Utku Erdayı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergen Ayrışma Bireyselleşme Ölçeği'nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Sevda Aslan, Mehmet Güven
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergen Kimliğinde Düşler ve Kabuslar: Taksim Beyoğlu Civarında Yaşayan Gençlikte Kimlik Ve Melezlik Gönül Demez
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerde Spora Katılımın Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Fatih Kabak
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Erkek Üniversite Öğrencilerinde Evlilik Öncesi Cinsel Deneyimler ve Deneyimlerin Tutucu Cinsel İnançlarla Olan İlişkisi Altan Eşsizoğlu, Aziz Yaşan, Ejder Akgün Yıldırım
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlerin Siyaset Algıları ve Deneyimleri: Yeni Bir Siyaset ve Örgütlenme Modeli Üzerine Düşünmek Demet Lüküslü
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlik ve Mağduriyet Üzerine Bir Anket Çalışması Leyla Çakıcı Gerçek
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Günlük Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Bayram Özer, İsmail Gelen, Sabahat Öcal
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İstenmeyen Ergen Gebeliklerinin Psikososyal ve Adli Açıdan Değerlendirilmesi: Bir olgu Sunumu Saniye Korkmaz Çetin, Tezan Bildik, Meryem Dalkılıç, Burcu Özbaran, Serpil Erermiş, Müge Tamar, Cahide Aydın
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kırgızistan'da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Bünyamin Ayhan, Şükrü Balcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Bağlılık (School Engagement) Durumlarına ilişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri Gökhan Arastaman
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi ile Sosyal Yetkinlik Beklentisi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Begüm Şencan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Liseli Ergenler ve Üniversiteli Gençlerde Benlik Saygısı: Ebeveyn ve Akrana Bağlanma, Empati ve Psikolojik Uyum Değişkenlerinin Rolü Fatih Bayraktar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Özel Bir Üniversitede Okuyan Öğrencilerin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları Gül Pınar, Nevin Doğan, Şeyda Ökdem, Lale Algıer, Ergun Öksüz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Psikolojik İhtiyaçları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Ekrem Sedat Şahin, Fidan Korkut Owen
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Savaş Yaşantılarının Ardından Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Travma Tepkileri ve Psiko-Sosyal Yardım Önerileri Gülsen Erden, Gökce Gürdil
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Endişe Şiddeti Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği Şebnem Tunay, Gonca Soygüt
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Saldırganlık Davranışının Boyutları ve İlişkili Olduğu Faktörler: Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Susran Erkan Eroğlu
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Mine Özaşçılar
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Suç Korkusu: İstanbul'da Yaşayan 18-25 Yaş Grubu Üniversite Öğrencilerinin Mağdur Olma Riskleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Mine Özaşçılar, Neylan Ziyalar
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Suç Korkusu: İstanbul'da Yaşayan 18-25 Yaş Grubu Üniversite Öğrencilerinin Mağdur Olma Riskleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Mine Özaşçılar
(BİLDİRİ) Zehra Nesrin Birol, Hikmet Yazıcı
(BİLDİRİ) Şengül Hablemitoğlu, Filiz Yıldırım
(BİLDİRİ) Ergenlerde Öznel İyi Olmanın Yordayıcıları Olarak Karar Verme ve Problem Çözme Fulya Cenkseven Önder, Oğuzhan Çolakkadıoğlu
(BİLDİRİ) Anababaların Ergenlikte Risk Almaya Yönelik Yaklaşımları Neslihan Güney Karaman, H. Ercan, Figen Çok
(BİLDİRİ) Ergenlerde Anne-Baba Bağlanması ile İyi Oluş İlişkisinde Benlik Saygısının Aracılık Etkisi Ercan Kocayörük, Ömer F. Şimşek
(BİLDİRİ) Ergenlerde Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (PİKÖ-E) Geliştirme Çalışmaları Aydoğan Aykut Ceyhan, Esra Ceyhan
(BİLDİRİ) Problemli ve Problemli Olmayan İnternet Kullanımına Sahip Üniversite Öğrencilerinin Özellikleri Aydoğan Aykut Ceyhan, Esra Ceyhan, Yıldız Kurtyılmaz
(BİLDİRİ) Üniversite Gençlerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitim Programının Etkinliği Gül Pınar
(BİLDİRİ) Üniversite Gençlerinin Cinsel Sağlık ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları Gül Pınar, Lale Algıer, Şeyda Ökdem, Ergun Öksüz, N. Doğan
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yaklaşımlarının, Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançlar Açısından İncelenmesi Erdal Hamarta, Coşkun Arslan, Yeliz Saygın, Zümra Özyeşil
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) 12-15 Yaşları Arasında Ergen Çocuk Sahibi Annelerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, İhtiyaca Uygun Program Geliştirilmesi Uygulama ve Değerlendirilmesi Deniz Özdikmenli
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) 18- 50 Yaş Arası Bayanların Kur'an Kurslarına Devam Motivasyonları (Ankara- Keçiören Örneği) Zahide Bulut
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Çocuk Psikiyatri Olgularında Aile İçi Şiddet Öyküsünün Sorgulanması Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Kayhan Bahalı, Ayşe Avcı, Gülşah Seydaoğlu
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Algıları ve Tepkileri Diğdem Müge Siyez
(KONU UYGUN DEĞİL) Çalgı Çalışmaya İlişkin Tutum, Bireysel Özellikler ve Performans Düzeyi İlişkileri Sabahat Özmentaş, Gökmen Özmenteş
(KONU UYGUN DEĞİL) Emniyet Müdürlüğü Metinlerinde Gençlik, Aile ve Sevgi: Emniyet’in Genç Korkusu Gamze Canlı, Gözde Burcu Ege
(KONU UYGUN DEĞİL) Ön-Ergenlikte Entelektüel Ketlenme: Cinsel Meraktan Entelektüel Meraka Geçememek Bahar Kolbay
(KONU UYGUN DEĞİL) Sosyolojik Bakımdan Türkiye’de İzciliğin Serüveni Turan Bayrak
(mükerrer) Kars İl Merkezinde Çeşitli Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı Ve Risk Faktörleri A. Çetin Tanrıkulu, Kürşat Bora Çarman, Yılmaz Palancı, Didem Çetin, Mehmet Karaca
(SİLİNECEK tekrar)Çocuk Suç ve Sokak Tülin Günşen İçli
(SİLİNECEK- KONU UYGUN DEĞİL) Tüketici Algılamalarının Market Markalı Ürün Tercihlerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Niğde İlinde Bir Uygulama Murat Akın, Recep Çiçek, Ömür Demirer
(SİLİNECEK- ROMAN) Bir Gençlik Dramı Sevda Halit Ertuğrul
(SİLİNECEK- YABANCI YAZAR) Ben Nesli: Bugünün Gençleri Niçin Bu Kadar Özgüvenli ve İddialı Fakat Bir O Kadar da Depresif ve Kaygılı Jean M. Twenge
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İç Göç Yaşamış ve Yaşamamış Çocukların Okulda Uyumu Gonca Polat Uluocak
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) 9–11 Yaş Çocukların Ailesi Yanında Ve Kurumda Büyüyen Çocukların Anne-Baba Figürü Çizimlerinin Duygusal Gelişim Ve Umutsuzluk Düzeyleri Açısından Incelenmesi Nergüz Bulut Serin, Berrin Emran Özbulak, Ö. Özbulak
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Bursa İlinde Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Aile Çocuklarının Fiziksel Performans Özelliklerinin İncelenmesi Salih Erden, Hakan Oğuz
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocukların Korunması ve Refahlarının Artırılmasında Okulun Rolü: İngiltere Örneği Figen Elmacı
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Dördüncü Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Ergenlik ve Cinsel Sağlığa Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi Diğdem Müge Siyez
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Öğrencilerinde Olası Öğrenme Bozuklukları: Bir Ön Çalışma Orhan Doğan, Etem Erdal Erşan, Selma Doğan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Okul Fobisi Olan Çocuklarda Ruhsal Bozuklukların Sıklığının Araştırılması Özlem Özcan, Ayla Aysev
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri Hülya Gülay
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Pazarlama Faaliyetlerinin ve Ailenin Tüketici Temelli Marka Değeri Boyutlarına Etkisi Şükrü Yapraklı, Polat Can
12 Eylül Askeri Darbesi’nin Gençliğin Üzerindeki Etkileri Dilek Kırkpınar
13–18 Yaş Ergenlerin Giysi Seçiminde Ebeveynlerin Etkisi Soneser Yurdakul, Gülçin Üstün
14 Yaşında Bir Genç Kızım Ben 3: Eyvah Zikzak Çiziyorum Deniz Erbulak
14. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Yücel Hacaloğlu
18-25 Yaş Üniversite Gençliğinde Dini İnanç ve Umutsuzluk İlişkisi (Sakarya Üniversitesi Örneği) Adem Yavuz
1950’lerden Günümüze Protesto Gençliğinin Giyime Etkileri Fatma Kurt
1990'lı Yılların İlk Yarısında Alman Eğitim Sisteminin Gençlerin İstihdamı Üzerine Etkisi: Oldenburg, Ammerland Cloppenburg Bölgeleri Zeki Kartal
2008 Yılı Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar Raporu İnsan Hakları Derneği
99 Sayfada Uyuşturucu ve Gençlik Kültegin Ögel
AB Eğitim ve Gençlik Programları ve Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Programı Fatih Hasdemir
Adana İlinde Mala Ve Şahsa Karşı Suç İşleyen Çocukların Sosyodemografik Özeliklerinin Ortaya Konulması M. Burak Gönültaş
Adıyaman Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı Araştırması Aygül Tunçdemir
Adnan Menderes Üniversitesinin Farklı Akademik Alanlarında Öğrenim Gören İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Duyarlılıkları H. Nurcan Ek, Nimet Kılıç, Perihan Öğdüm, Gülergün Düzgün
Adolesan Çağda Sigarayla İlgili Verilen Eğitimin Etkileri Şenlen Gökgöz, Gülay Koçoğlu
Adolesan Kızların Cinsellikle İlgili Konularda Anneleri ile Olan İletişimlerinin Değerlendirilmesi Funda Bulut, Zehra Gölbaşı
Adolesan ve İleri Yaş Gebeliklerde Obstetrik Sonuçlar Müjde Şekeroğlu, Alparslan Baksu, Zehra İnce, Hüseyin Gültekin, Nimet Göker, Sibel Özsoy
Adolesanlarda Premenstruel Sendrom Yaygınlığı ve Depresyon Riski Arasındaki İlişki Ümmahan Yücel, Ayşegül Bilge, Nazan Oran, Mehmet Akif Ersoy, Başaran Gençdoğan, Özgen Özveren
Adölesan Evlilikleri Arzu İçağasioğlu Çoban
Affective Temperament and Other Factors As Influences on Vocational Choice in A Group of Senior Year High School Adolescents in Turkey: A Descriptive, Cross-Sectional Field Study (Duyuşsal Mizaç ve Diğer Faktörlerin Türkiye' deki Bir Grup Lise Son Sınıf Öğrencisi Ergenin Meslek Seçimine Etkileri: Bir Betimleyici, Kesitsel Alan Çalışması) Cem Malakcıoğlu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerin Beslenme ve Tüketici Davranışları Kezban Esen Karaca
Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Kişilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi Ebru Olcay Karabulut, Emin Kuru
Aile İçi İletişim ve Sosyal Sağlık: Çocuklarda ve Gençlerde Psiko-Sosyal Gelişim Evreleri ve Bu Konuda Aileye Düşen Görevler: Çocukların ve Gençlerin Psiko-Sosyal Özellikleri ve Başarılı Uyumlarının Esasları Kemal Çakmaklı
Ailede Ergenle Yaşamak ve Ergenle İletişim Rahime Beder Şen
Ailesi Parçalanmış Olan İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Akademik Sağlamlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması Gökül Er
Akademik Beklentilere İlişkin Stres Envanterinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Hülya Kelecioğlu, Filiz Bilge
Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Nedenleri ve Değerlendirme Biçimleri Tennur Yerlisu Lapa, Faik Ardahan
Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Problem Çözme Beceri Algıları Üzerine Etkisi Murat Yıkılmaz
Akran Zorbalığını Önlemede Okul Hemşiresinin Rolü Sevda Arslan, Sevim Savaşer
Alevilik, Örgütler ve Gençlik: Deneyim ve Talepler Özlem Ezgin
Algılanan Anne-Baba Tutumlarının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıları Üzerine Etkisi Aykut Akın
Almanya'da Türk Kökenli Gençler ve Şiddet Sorunu Emine Uçar İlbuğa
Almanya'da Yaşayan 15-19 Yaş Türk Gençlerinin Eğitim Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme (Kuzey Ren Vestfalya Örneği) Soner Mehmet Özdemir, Halis Benzer, Oktay Akbaş
Almanya'da Yaşayan Türk Öğrencilerin Kimlik Problemi İrfan Başkurt
Almanya'da Yaşıyan Genç Türk Hastalarda Kültürel Uyum, İki Kültürlülük ve Psikiyatrik Bozukluklar Semra Kolb, Vedat Gül
Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Kişisel Yönelimlerinin İncelenmesi Hakan Bilgi
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Okullara İlişkin Beklenti ve Değerlendirmeleri Yasin Boylu
Anksiyete Bozukluğu Olan Ergenlerde Bilişsel Hatalar Yağmur Suadiye, Arzu Aydın
Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı: Liselerde Şiddetin Önlenmesi Abbas Türnüklü, Ebru İkiz, Tarkan Kaçmaz, Feridun Balcı
Anne-Baba Eğitimi : Çocuklarda ve Gençlerde Şiddet, Saldırganlık ve Suçluluk Duyguları Açısından Adem Solak
Anne-Baba Tutumlarının Adolesanların Kendilik Kavramı Üzerine Etkisi Filiz Adana, Yasemin Kutlu
Anne-Baba ve Akran Bağlanmasının Ergenlerin Uyum Düzeylerini Yordama Gücü Ercan Kocayörük
Anne-Babası Boşanmış ve Boşanmamış Olan Ergenlerde Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Nazmiye Çivitçi, Asım Çivitçi, Nuran Ceren Fiyakalı
Annelerini Kollarına Kazıyan Çocuklar: Cezaevindeki Çocukların Direniş ve Baş Etme Aracı Olarak Bedenleri Gökhan Topçu
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Genç Erkeklerde Aleksitimi, Saldırganlık ve Psikopati İlişkisi M. Alpay Ateş, Ayhan Algül, Murat Gülsün, Ömer Geçici, Barbaros Özdemir, Cengiz Başoğlu, Ümit Başar Semiz, Servet Ebrinç, Mesut Çetin
Antisosyal Kişililik Bozukluğu Olan Genç Erkeklerde Aleksitimi, Saldırganlık Ve Psikopati İlişkisi M. Alpay Ateş, Ayhan Algül, Murat Gülsün, Ömer Geçici, Barbaros Özdemir, Cengiz Başoğlu, Ümit Başar Semiz, Servet Ebrinç, Mesut Çetin
Antisosyal Kişlilik Bozukluğu Olan Genç Erkeklerde Aleksitimi, Saldırganlık ve Psikopati M. Alpay Ateş, Ayhan Algül, Murat Gülsün, Ömer Geçici, Barbaros Özdemir, Cengiz Başoğlu, Ümit Başar Semiz, Servet Ebrinç, Mesut Çetin
Atatürk ve Gençlik Harun Yahya (Adnan Oktar)
Atatürk'ün Türk Gençliğine Bakışı ve Gençliğin Eğitimine Verdiği Önem Süleyman Ünüvar
Ateşli Silahların Adolesans Döneminde Stres Yapıcı Faktör Olarak Etkisi Bora Büken, Zerrin Erkol, Talat Bahçebaşı, Erhan Büken, Sevda Özdinçer, Nadire Ercan
Avantaj ve Dezavantajlarıyla Genç İşsizliğinin Değerlendirilmesi İlyas Karabıyık
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ve Türkiye Fatma Öztürk
Avrupa Birliği Gençlik Politikaları Çerçevesinde Gençlik Programı ve Etkileri Esra Sarıçayır
Avrupa Birliği Sosyal Politikası Kapsamındaki Risk Gruplarına Polis Desteği: İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Örneği V. Atilla Oğuşgil
Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye’ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Nurhayat Çelebi
Baba Katılım Eğitiminin Aile İşlevlerine ve Ergenlerin Akran İlişkilerine Etkisi Ercan Kocayörük, Zeynep Hatipoğlu Sümer
Bağlanma Stillerinin Duygusal Zekâyı Yordama Düzeyi Erdal Hamarta, Mehmet Engin Deniz, Neslihan Durmuşoğlu Saltalı
Bağlanma Stillerinin Öznel İyi Olmayı ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarını Yordama Gücü Şerife Terzi, Zeynep Çankaya
Bağlanma Sürecinin Ergen Açısından Değerlendirilmesi Gülseren Keskin, Olcay Çam
Bağlanma Tarzları, Kendilik Algısı ve Başa Çıkma Yöntemleri Bağlamında Algılanan Stres Faktörleri ve Stres Belirtileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Uygulamalı Bir Çalışma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Rıza Bayrak
Başa Çıkma Stratejilerinin Kişilik Özellikleriyle Ergen Öznel İyi Oluşu Arasındaki Aracı Rolü Ali Eryılmaz
Batı Avrupa’da Çocuk Suçları Ve Göç Cezai Sorumluluk Karşısında Sosyal Sorumluluk L.J. Cuesta, S.C. Juan
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Umutsuzluk ve Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Selçuk Gençay
Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Farklı Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri Ünal Türkçapar
Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Etem Erdal Erşan, Orhan Doğan, Selma Doğan
Beden Eğitimi ve Spor Alanı Mezunlarının İstihdam Sorunları ve Yeni İş Olanakları Yalçın Taşmektepligil, Fatih Hazar, S. Ahmet Ağaoğlu, Nurullah Öğreten, Ertuğrul Ahmet Terzioğlu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Murat Tekin, Kemal Filiz
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Spora Başlama, Bölümü Seçme Nedenleri ve Geleceğe Yönelik Beklentilerinin İncelenmesi Özhan Bavlı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Özden Tepeköylü, Mümine Soytürk, Hatice Çamlıyer
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Beden İmgesi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Etem Erdal Erşan, Orhan Doğan, Selma Doğan
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Sosyodemografik Açıdan Değerlendirilmesi Erdal Erşan, Orhan Doğan, Selma Doğan
Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançlar Bakımından Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yaklaşımlarının Analizi Erdal Hamarta, Coşkun Arslan, Yeliz Saygın, Zümra Özyeşil
Bilgi Teknolojileri Dünyasına Giriş: Gençliğin MSN Kullanımı İlknur Aydoğdu Karaaslan
Bilişsel Davranışçı Teknikler Kullanılarak Yapılan Öfke Yönetimi Programının Ergenlerin Saldırganlığını Azaltmadaki Etkisi Zeynep Karataş
Bir 78’linin Güncesine Düşenler Cuma Gürsoy
Bir Çocuk Köyünde Yaşayan Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismar İddiaları Sonrası Psikiyatrik Değerlendirmeleri ve İzlemi Burcu Özbaran, Özlem Gencer, Hande Kesikçi Ergin, Süha Miral, Cahide Aydın, Azmi Varan
Bir Genç Kızın Uyuşturucu Günlüğü Kolektif
Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin Belirlenmesi Gülseren Keskin, Burcu Sezgin
Bir Grup Ergenin Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi Mahire Olcay Çam
Bir Grup Lise Öğrencisinde Akademik Erteleme Davranışı: Sıklığı, Olası Nedenleri ve Umudun Rolü Bilge Uzun Özer
Bir Grup Sağlık Yüksekokulu Öğrencisinin Yeme Tutumları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki Demet Ünalan, Didem Behice Öztop, Ferhan Elmalı, Ahmet Öztürk, Deniz Konak, Betül Pırlak, Didem Güneş
Bir Grup Süreci Olarak Akran Zorbalığı: Katılımcı Rolü Gruplarında Tepkisel-Amaçlı Saldırganlık ve Toplumsal Konum Aysun Ergül
Bir Grup Üniversite Hemşirelik Öğrencisinde Yalnızlık Zeliha Koç, Zeynep Sağlam
Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Sosyotropi Düzeylerine Etkisi Tevfik Fikret Karahan
Bir Üniversite Kampüsündeki Öğrencilerin Yeme Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Meral Arnik
Bir Üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Ahu Arıcıoğlu, Recep Akdur
Bitirme Tezi Hazırlayan Öğrencilerin Yaşadıkları Güçlükler Hatice Ulusoy, Güngör Güler, Şükriye Alkan, Sultan Güzel, Yüksel Karataş
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencilerinin Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi Ali Özgür Güley
Boşanmış ve Boşanmamış (Tam) Ailelerden Gelen 11-13 Yaş Arası Çocukların Anne Baba Tutumlarını Algılama Biçimlerinin Sosyal Uyum Düzeyleri İle İlişkisi Gülşen Büyükşahin
Bu Annem Beni Öldürecek / Bir Genç Kızın Günlüğü Hatice Solmaz
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yaklaşımı Açısından Gerilla Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Genç Tüketicilerin Algısı Üzerine Kültürlerarası Bir Uygulama Şafak Şahin, Özlen Onurlu, Serdar Pirtini
Büyük Bedenli Genç Kızların Giysi Tercihlerinde Tasarımdan Beklentileri (15-20 Yaş Arası) Meltem Hançerlioğulları
Büyük Türk: Gençler İçin Atatürk Emil Lengyel
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Grubu Öğrencilerinde Sigara Ve Astım Prevalansı Tuğba Göktalay, Beyhan Cengiz Özyurt, Pınar Çelik
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu Beyhan Cengiz Özyurt
Ceninden Ergenliğe Zeki Sarıkavak
Cep Telefonu Kullanımının Sosyolojik Boyutu, Bireysel Güvenlik ve Günlük Hayattaki Yeri Mine Özaşçılar
Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Çocuk Ve Gençlerin Farik Ve Mümeyyizliklerinin Değerlendirilmesi Aslı Özkan
Cinsel İstismar Suçlusu Olarak Çocuk Ve Ergenler Olgu Serisi Zeynep Göker, Evrim Aktepe, Selma Tural Hesapçıoğlu, Sema Tanrıöver Kandil
Cinsel İstismara Uğrayan Ergen Olgularda Bireysel, Ailesel ve İstismara Ait Özelliklerin Tanımlanması ve Bu Özellikler ile Birlikte Başa Çıkma Biçimleri, Aile İşlevleri ve Anne Baba Tutumlarının ve Olgu Olmaya Etkisinin Belirlenmesi Özlem Önen Doğan
Cinsel Suçtan Hükümlü Çocuklarda İstismar Döngüsü Yüksel Baykara Acar
Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir İlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Mahmut Zortuk
Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Gülcem Sala Razı, Ayşe Kuzu, Ali Naci Yıldız, Ayşe Ferda Ocakçı, Berna Çamkuşu Arifoğlu
Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Gençlerin İş Yerinde İstismara Uğrama Sıklığı Ahmet Turla, Leman Tomak, Yıldız Pekşen
Çocuk Adalet Sistemi Murat Ateş
Çocuk Adalet Sistemi ve Sosyal Hizmet Mesleği Oben Südütemiz
Çocuk Adalet Sisteminin Tarihsel Politikaları Ve İstanbul'da Çocuk Mahkemelerinde Mala Karşı İşlenen Suçlara İlişkin Hukukun İşleyişi, Bengü Kurtege
Çocuk Hakları Paradigması Ve Çocuk Ceza Yargılamasına Hâkim Olan İlkeler Açısından Türkiye’deki Düzenleme Ve Uygulamaların Değerlendirilmesi Aydın Atılgan, Eylem Ümit Atılgan
Çocuk koruma sisteminde aileyle çalışmanın esasları: İstanbul örneğinde çocuklar ve ailelerinin gereksinimler, güçlülük ve risk faktörleri açısından değerlendirilmesi İsmet Galip Yolcuoğlu
Çocuk Suç Ve Sokak: Sokakta Yaşayan Suç İşleyen Ve Suça Maruz Kalan Çocuklar Tülin Günşen İçli
Çocuk Suçluluğu Ve Aile Adem Solak
Çocuk Suçluluğunu Önleme Konusunda Yerel Yönetimlerin İlke ve Politikaları Ahmet Mutlu
Çocuk Suçluluğunun Toplumsal Nedenleri (Erzurum İli Örneği) Müjdat Avcı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğine Başvuran Ergen Hastaların Özellikleri Gonca Çelik, Ayşegül Tahiroğlu, Ayşe Avcı, Gülşah Seydaoğlu
Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapiler Müge Tamar
Çocuk ve Ergenlerin Bipolar Bozukluğunda Bir Sağaltım Rehberi Çalışması F. Neslihan İnal Emiroğlu
Çocuk ve Genç İşçinin İş İlişkisinde Veli ve Vasinin Rolü Ayşegül Kökkılınç Eraltuğ, Ayşe Fırat Şimşek
Çocuk ve Gençlerde Aile İşlevselliği ve İntihar Girişimi Tülin Fidan, Hacer Eşki Ceyhun, İsmet Kırpınar
Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı Gonca Karayağız Muslu, Bahire Bolışık
Çocuk Ve Gençlik Suçlarının Önlenmesinde Rekreatif Sporlar Metin Yaman, Sibel Arslan
Çocuk-Ergen Sosyal Destek Ölçeği’nin Türkiye’deki Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Figen Yardımcı, Zümrüt Başbakkal
Çocuk, Genç, Aile Psikolojisi ve Din Hayati Hökelekli
Çocuk, Suç ve Sokak Tülin Günşen İçli
Çocuklar ve Gençler için Fiziksel Benlik Algısı Envanteri'nin Yapı ve Ölçüt Bağlantılı Geçerliğinin Test Edilmesi Atahan Altıntaş, Emine Çağlar, F. Aşçı, Bengü Güven Karahan, Murat Uygurtaş
Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı Evrim Aktepe
Denizli İlinde 12-15 Yaş Arasındaki Suça Sürüklenen Çocukların Sosyodemografik Özellikleri A. Kurtuluş, N. Salman, G. Günbet, B. Boz, C. D. Cenger, K. Acar
Depremden Sonra Çocuklarda Görülen Travma Sonrası Stres Tepkilerinin Yaş ve Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması Sefa Bulut
Derslerde Web Günlüğü ve Viki'nin Kullanımı ile İlgili Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin Karşılaştırılması Ümmühan Avcı
Dicle Üniversitesi Öğrencilerinde Madde Kullanımını Belirleyen Risk Faktörleri Murat Yalçın, Altan Eşsizoğlu, Hasan Akkoç, Aziz Yaşan, Faruk Gürgen
Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Psikolojik Belirtiler Tülin Acar
Duygu Yönetimine Bir Hizmet: Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonu A. Esra Aslan, Seyhan Sevinçler Togan
Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye Ahmet Utku Erdayı
Düşünce Deneyleriyle İlgili Problem Çözme Etkinliğinin Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerileri ve Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisinin Araştırılması Yunus Karakuyu, Hasan Said Tortop
Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Şiddet Sıklığının ve Kısa Semptom Envanteri’nin Değerlendirilmesi Sinemis Çetin Dağlı
Düzenli Spor Yapan ve Yapmayan Adolesanlarda Esneklik Test Sonuçlarının Yaş ve Cinsiyete Bağlı Değişimi İrem Düzgün, Gül Baltacı
Ebeveyn Tutumları ve Gençlerin Ahlaki Muhakeme ve Ahlaki Yönelimleri Arasındaki İlişkileri Sevim Cesur, Nilay Özkan Küyel
Edirne İli Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Epidemiyolojisi Aykan Pulular
Edirne Merkez İlçe'de İlköğretim Son Sınıf Öğrencilerinde Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ve Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sınav Kaygısı ve Etkileyen Etmenler Serap Tekbaş
Edirne ve Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Burcu Tokuç, S. M. Halil Evren, Galip Ekuklu
Eğitim Düzeyinin Genç Erişkin Erkeklerde Ağız Sağlığına Etkisinin Değerlendirilmesi Sermet Şahin, Işıl Saygun, Şükrü Enhoş, Mesut Akyol, Ayberk Altuğ, Ömer Faruk Tekbaş
Eğitim Fakültelerindeki Sınıf Öğrenme Çevresinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Erdoğan Köse, Adnan Küçükoğlu
Eğitim Fakültelerinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeylerine Etkisi Özgen Korkmaz
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Barındıkları Yerlere Göre Serbest Zamanlarında Hangi Tür Televizyon Programlarını İzlediklerinin Belirlenmesi ve Bu Programları İzleme Sürelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin Hüsnü Bahar
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Branşa Göre Akademik Başarı Durumları ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesi Hüseyin Hüsnü Bahar, Yener Özen, Fikret Gülaçtı
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Türkan Doğan, Aysel Esen Çoban
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri Burhanettin Dönmez, Niyazi Özer
Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (EF-ÖMÖ) ile Değerlendirilmesi Ali Ekber Şahin
Eğitim-Öğretim Yaşantısında Stres Yaratan Faktörler ve Aile Özelliklerine Göre Öğrencilerin Stresle Başaçıkma Davranışlarının İncelenmesi Derya Kara
Elazığ İlinde Gençlerde Şiddete Başvurma ya da Maruz Kalma Sıklığı, Etkileyen Faktörler ve Öfke ile İlişkisi Murat Aygen
Empati Ölçeği Türkçe Formunun Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özellikleri Emre Bora, Leyla Baysan
Endokrin Çevre Bozucular ve Ergenlik Üzerine Etkileri Semra Çetinkaya
Erciyes Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri Melis Naçar, Zeynep Baykan, Şule Selin Akyan, Mehmet Ali Narsat, Tuncay Önal, Celal Özdamar
Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun 1985-2005 Yılları Arasındaki Değişimi Mualla Aykut, Osman Günay, Yusuf Öztürk, Rıza Çıtıl, Fatma Akpınar, Arda Borlu
Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği'nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Sevda Aslan, Mehmet Güven
Ergen Kimliğinde Düşler ve Kabuslar: Taksim Beyoğlu Civarında Yaşayan Gençlikte Kimlik ve Melezlik Gönül Demez
Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Geliştirilmesi Ali Eryılmaz
Ergen Saldırganlığında Akademik Yetkinlik İnancı, Akran Baskısı ve Sürekli Kaygının Rolü Bülent Gündüz, Öner Çelikkaleli
Ergen Yaştaki Lisanslı Sporcularda Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Yaşam Kalitesinin Araştırılması Ahmet Hamdi Alparslan
Ergenlerde Akran Zorbalığı ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatma Kavşut
Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek ile Karar Verme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özge Dülger
Ergenlerde Anneden Algılanan Kabul/İlgi ile Benlik-Algısı Arasındaki İlişki: Babadan Algılanan Kabul/İlginin Aracı Rolü Dilek Şirvanlı Özen
Ergenlerde Görülen Psikolojik Belirtilerin Yordayıcıları Olarak Ruminasyon Ve Öfke/ Öfke İfade Tarzları Özgür Erdur Baker, S. Burcu Özgülük, Numan Turan, Nevim Demirci Danışık
Ergenlerde Gözlük Takma İle Öz güven Ve Sigara Kullanımı Arasında İlişki Var mı? Fevziye Toros, Cengiz Özge, Ersin Bayramkaya
Ergenlerde Karar Verme Stilleri ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Zekiye Dilek Kaşık
Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı Burcu Serim, Fatma Varol Taş, Taner Güvenir
Ergenlerde Öfke İfade Tarzı Ve İlişkili Faktörler Banu Albayrak, Yasemin Kutlu
Ergenlerde Riskli Davranışlar Müjgan Alikaşifoğlu, Oya Ercan
Ergenlerde Saldırganlığın Madde Bağımlılığı ve Diğer Değişkenlerle İlişkisi Cansu Karataş Terzi
Ergenlerde Sosyal ve Duygusal Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Aile İşlevleri Arzu Özatça
Ergenlerde Spora Katılımın Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Fatih Kabak
Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcıları Atılgan Erözkan
Ergenlerin Akran İlişkileri ve Yalnızlık Düzeylerinde Evde İnternet Kullanımının Etkisinin İncelenmesi (A Study on The Effect of The Internet Use at Home on The Peer Relations and The Loneliness Level of The Adolescents Nur Yücel
Ergenlerin Denetim Odaklarına ve Algıladıkları Ebeveyn Çocuk Yetiştirme Tutumuna Göre Karar Verme Biçimlerinin İncelenmesi: Darıca İlçesi Örneği Melek Özel
Ergenlerin Sosyal Destek Düzeylerinin Akademik Başarı ve Güdülenme Düzeyi ile İlişkileri Şahin Kapıkıran, Sevgi Özgüngör
Ergenlerin Sosyal Kaygılarının Kişilerarası Problem Çözme ve Mükemmeliyetçilik Açısından İncelenmesi Erdal Hamarta
Ergenlerin Toplumsallaşmasında İnternet Kullanımının Aile ve Okul Bağlamında Yarattığı Sorunlar Belgin Arslan Cansever
Ergenlik Dönemi Sorunları ve Şiddet Serdar Kenan Gül, İsmail Dinçer Güneş
Ergenlik Döneminde (11-18 Yaş) Gelişim Gürsen Topses
Ergenlik Döneminde Benlik Kurgusu Gelişiminin Kültür ve Aile Bağlamında İncelenmesi Yalçın Özdemir
Ergenlik Döneminde DEHB Bozukluğu Tanısı Konan Bir Grubun Özellikleri ve Altı-On Yaş Grubunda Tanı Konan Çocuklarla Karşılaştırılması Özden Şükran Üneri, Nilgün Vatandaş, Gülsüm Atay
Ergenlik Döneminde Kimlik Karmaşasından Tanı Karmaşasına: Bir Vaka Sunumu Esra Güney, Ahmed Kuruoğlu, Şahnur Şener
Ergenlik Döneminde Stres ve Başa Çıkma Ali Eryılmaz
Ergenlik Döneminde Suçluluk Davranışı ve Ergenin Sosyalleşmesinde Aile Eğitiminin Önemi Hakan Taşdemir
Ergenlik Dönemindeki Çocukların (12-13 Yaş) Duygu ve Düşüncelerini İfade Etmede Görsel Sanatlar Dersinin Önemi Filiz Yiğitel
Ergenlik Hastalığına Karşı Dikkatli Bir Kulak (Çeviri) Abderrahmane Si Moussi, Zeren Okçuoğlu
Ergenlik Nedir?
Ergenlik ve Bağlanma Süreci: Ruh Sağlığı Açısından Literatürün Gözden Geçirilmesi Gülseren Keskin, Mahire Olcay Çam
Ergenlikte Beslenme Suzan Yazıcı
Ergenlikte Kimlik Bocalaması Belirtisi Olarak Görülen Eşcinsel Davranışlar: Olgu Sunumu Ömer Faruk Akça, Bedriye Öncü, Emine Zinnur Kılıç, Saynur Canat
Ergenlikten Yetişkinliğe Grup Çalışmaları Fatma Betül Aydın, Seval İmamoğlu, Azize Nilgün Canel, Levent Yaycı
Erkek Üniversite Öğrencilerinde Evlilik Öncesi Cinsel Deneyimler ve Deneyimlerin Tutucu Cinsel İnançlarla Olan İlişkisi Altan Eşsizoğlu, Aziz Yaşan, Ejder Akgün Yıldırım
Erzurum İli İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumları Ayla Ünsal, Serap Sezgin
Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: Yeme Bozuklukları Başak Yücel
Etkileşim Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Hamit Coşkun
Factors Affecting Mobile Phone Repyrchase Behavior of American and Turkish University Students (Amerikalı ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Yeni Cep Telefonu Satın Alımlarını Etkileyen Unsurlar) Hakan Mehmet Maltepe
Farklı Kişilik Özelliklerine Sahip Bireylerin Risk Algılarının Tüketici Davranışı Açısından İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Veysel Dal
Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Empatik Eğilimleri ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Kartal İlçesi Örneği) Adem Filiz
Farklı Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin İncelenmesi Arzu Gülbahçe
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Anne-Babalarının Değerlendirmesine Göre Uyum Sorunları (Kırşehir İl Örneği) Ayşegül Selimhocaoğlu
Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Yer Alan Üç Lisenin Birinci Sınıf Öğrencilerinde Yaralanmalar ve Risk Faktörleri Sarp Üner, Hilal Özcebe, Hacer Çetik
Gazi Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Davranışları, Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Görüşleri Filiz Ünal Köksal
Geleceğin Umudu Gençlere Sesleniş İsmail Öz
Gencim, Dinimi Öğrenmek İstiyorum Süleyman Karacelil
Genç Arkadaşım Nevzat Tarhan
Genç Büyük Beden Tüketicisi Bayanların Gömlek-Bluz ve Pantolonda Karşılaştıkları Model ve Kalıp Kaynaklı Sorunların İncelenmesi Gamze Berker
Genç Erkek Olgularda Obezite ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Erol Aslan, Dursun Karaman, İrfan Yavaşoğlu, Ayhan Algül, Murat Erdem
Genç İletişimcilerin Yeni Medyadaki IPTV'ye Bakışı ve TAM Modeli'ne Göre Yaklaşımı Bahtiyar Ahu Erdoğdu
Genç İşsizlerin Önceliği: İstihdam Atıf Özgen
Genç Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Rehberi Aysun Sayın
Genç Kanser Hastalarının Hastalık Anlatılarının Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi Tarık Tuncay
Genç Kanser Hastalarının Hastalık Deneyimlerinin Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi Tarık Tuncay
Genç Nüfusun Sorun Algılaması: Trabzon Örneği Naci Murat, Mehmet Ali Cengiz, Yüksel Terzi
Genç Tüketicilerin Marka Sadakatlerinin Ölçülmesi ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma: DPÜ Örneği Aydın Dereli
Gençler için Sağlık Hizmetleri Zafer Öztek
Gençlerde Algılanan Sosyal Desteğin Özyeterlilik İnancına Etkileri Mustafa Fedai Çavuş
Gençlerde Dini Yönelim ve Kişilik Fatma Yüce
Gençlerde İntihar Eğilimleri Ercan Şen
Gençlerde Kimlik Bocalaması ve Psikopatoloji Hadiye Kaynak Demir, İ. Ferhan Dereboy, Çiğdem Dereboy
Gençlerde Okula Dayalı Akran Eğitimi Girişimlerinin HIV/AIDS Risk Davranışlarını Azaltma Üzerine Etkisi Serap Bulduk
Gençlerde Sık Görülen Ruhsal Sorunlar: Anne Artık Ben Büyüdüm Sabri Yurdakul
Gençlerde Sigaradan Korunma Konusunda Akran Eğitimi Programının Etkinliği Gökben Yaslı
Gençlerde Vicdan Eğitiminin Önemi Nesrin Türkarslan
Gençlere Göre Çevre: Küresel Ama Satırarası Bir Sorun Barış Gençer Baykan, Demet Lüküslü
Gençlerimizin Haklarını Güçlendirin Jarnevius Rössner Lotta, Vildan Görbil
Gençlerin (14-24 Yaş) Gıda Hijyeni ve Ambalajlı Gıdaların Tüketimi Konusundaki Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi Gamze Alpuğuz, Figen Erkoç, Bülent Mutluer, Meryem Selvi
Gençlerin Beslenme Bilgi, Alışkanlık ve Davranışları ile Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişki Nevin Şanlıer, Ece Konaklıoğlu, Evren Güçer
Gençlerin Hayat Prensipleri Şaban Karaköse
Gençlerin İnternet Sohbet Ortamlarında Kurdukları Arkadaşlıklar: Sanal Arkadaşlık Fenomeni Üzerine Bir Araştırma Meryem Burçin Korukçu Sarıcı
Gençlerin İşsizlik Sorunu ve Mesleki Eğitimin Önemi Handan Abak
Gençlerin Kimlik Statülerinin Kültürel Karşılaştırılması: İstanbul-Nusaybin Örneği İlkay Demir
Gençlerin Kimlik Statülerinin Kültürel Karşılaştırması: İstanbul-Nusaybin Örneği İlkay Demir
Gençlerin Siyaset Algıları ve Deneyimleri: Yeni Bir Siyaset Modeli Üzerine Düşünmek Demet Lüküslü
Gençlerin Televizyona Yönelik Tutum ve Davranışları: Türkiye'de Müzik Kanalları Örneği Uğur Zeynep Güven
Gençlerin Teröre Yönelmelerini Engelleme Amacıyla Eğitim Yoluyla Alınacak Önlemler Muharrem Pakel
Gençlerin Yaşlılarla İlgili Düşünceleri Ayşe Canatan
Gençlerle Beraber Siyasal Alanın Sınırlarını Düşünmek: Günlük Yaşam, Aileler ve ‘Özgürce’ Karar Almak Pınar Uyan Semerci
Gençliğin Kimlik Oluşumunda Din, Aile ve Medyanın Etkisi: Kahramanmaraş Lise Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma İbrahim Daşkıran
Gençliğin Toplumsallaşmasında Ailenin Rolü Semra Demirkan
Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler Serdar M. Değirmencioğlu
Gençlik Ve Mağduriyet Üzerine Bir Anket Çalışması Leyla Çakıcı Gerçek
Gençlik ve Milli Kültür Mustafa Eşrefoğlu
Gençlik ve Siyaset: Uluslararası İlişkileri Anlamlandırmak Cemil Boyraz, H. Ege Özen
Gençlik ve Uzak Doğu Dinleri İlgi mi Yönlendirme mi? Hüseyin Yılmaz
Gençlik: Biyolojik, Siyasal ve Kültürel Kimlikler Arasına Sıkışmış Bir Kimlik Demet Lüküslü
Genel ve Mesleki-Teknik Lise Öğrencilerinin Örgütsel Kültür Algıları: Kosova Örneği Cemalettin İpek, Cem Topsakal
Giyimde Marka Bağlılığı ve Marka Duyarlılığı: Gençler Üzerine Bir Araştırma Ebru Sönmez
Göç Eden ve Göç Etmeyen Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi Aslı Kalkım
Göç, Kimlik ve Aidiyet: Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Gençler Açısından Bir Analiz Sevcan Güleç, Hatice Özkan Sancak
Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerine Yönelik Programlı Bir Müze Ziyareti Serap Buyurgan
Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri Serap Buyurgan
Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi Oğuz Dilmaç
Grup Çalışmasının Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Sosyal İlişki, Empatik Beceri Ve Benlik Saygısına Etkisi Yüksel Baykara Acar
Günebakan Madde Bağımlılığını Önleme Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Madde Kullanım Sıklığı, Uyuşturucu Maddeler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Yanlış İnanışları ile Madde Reddetme Becerileri Üzerindeki Etkisi Diğdem Müge Siyez, Ayşem Palabıyık
Güvenlik Birimlerine Gelen Veya Getirilen Çocuklar 2007-2008 = Juveniles Received Into Security Unit 2007-2008 Türkiye İstatistik Kurumu
Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Bülent Yılmaz, Eda Köse, Şelale Korkut
Hemşirelik Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Tartışma Etkinliğine İlişkin Tutum ve Davranışları Hülya Kaya, Burçin Işık, Emine Şenyuva
Hemşirelik Öğrencilerinin Karar Verme ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi İsmet Eşer, Nilay Özkütük, Leyla Khorshid
Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi Filiz Adana, Betül Aktaş, Semra Erdağı, Sevda Eliş, Hicran Alkan, Özgü Uluman
HIV/AIDS Knowledge Among a Group of Youngsters Under Social Protection in Turkey (Türkiye'de Sosyal Koruma Altında Bulunan Gençlerin HIV/AIDS Bilgisi) Veli Duyan, Gülsüm Çamur Duyan
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi I. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Muammer Cengil
II. Meşrutiyet Döneminde Paramiliter Gençlik Örgütleri Sanem Yamak
İki Farklı Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi Ertan Kılcıgil, Pervin Bilir, Özlem Özdinç, Kaan Eroğlu, Başak Eroğlu
İktidar ve Direniş Bağlamında Toplumsal Cinsiyet: Bir Okul Etnografisi Fevziye Sayılan, Alev Özkazanç
İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Haber Alma Alışkınlıkları: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Örneği Tezcan Özkan Kutlu, Onur Bekiroğlu, Şule Yüksel Öztürk
İlk Ergenlikte Mantıkdışı İnançlar ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler Asım Çivitçi
İlk ve Orta Ergenlikte Geleneksel ve Sanal Akran Zorbalığına İlişkin Betimsel Bir İnceleme Pınar Burnukara
İlköğretim 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kocaeli İli Gebze İlçesi Örnegi]) Nesim Yavuz
İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Suat Kılıçarslan
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları Ahmet Balcı
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Okul Başarılarına ve Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi İlknur Palas Aktaş, Dilşad E. Mirzeoğlu
İlköğretim II. Kademede Erkek Ergen Sesinin Çalıştırılması ve Eğitilmesine Yönelik Çağdaş, Eklektik Bir Kuramın Geliştirilmesi. II. Bölüm (Çeviri) John M. Cooksey, O. Ozan Bilen
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Günlük Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Bayram Özer, İsmail Gelen, Sabahat Öcal
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi Meral Atıcı, Elife Rehber
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorbaca Davranışlarını Yordamada Sosyal Beceri ve Yaşam Doyumunun Rolü Sehir Hilooğlu
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Zorbalık Statülerinin Okul İklimi, Prososyal Davranışlar, Temel İhtiyaçlar Ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi Temel Çalık, Yaşar Özbay, Arif Özer, Türker Kurt, Mehmet Kandemir
İlköğretim Öğrencilerinde Yaşam Doyumu: Bazı Kişisel ve Ailesel Özelliklerin Rolü Asım Çivitçi
İlköğretim Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Akran Baskısı Düzeyi İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Yemliha Coşkun, Ayşe Kurnaz
İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Şiddete Başvurma Ve Fiziksel Şiddete Yaklaşımlarında Televizyon Programlarının Etkisi Mehmet Tokdemir, S. Erhan Deveci, Aysun Baransel Isır, Yasemin Açık, Memduh Yağmur, Canan Gülbayrak, Abdurrahim Türkoğlu
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Anne Baba Tutumları ile Kararsızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki Aytekin Yılmaz
İngiliz Dilbilimi Öğrencilerinin Akademik Çalışma Becerilerinin Özdeğerlendirilmesi Derya Ergür, Tülay Saraçbaşı
İnsan Hakları Ve Dindarlık: Bir Grup Lise Öğrencisinin Sivil Hakları Algılama Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Selim Eren, Üzeyir Ok
İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi Özden Arısoy
İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Murat Kayri, Selim Günüç
İnternet ve Bilgisayar Oyunlarının Çocuk ve Gençler Üzerine Etkisi Rahime Beder Şen, Semra Demirkan
İnternetin Öğrenci ve Yetişkinlerin Dili Üzerindeki Etkileri Yusuf Doğan
İntihar Girişiminde Bulunan 6-16 Yaş Grubuna Ait 2002-2006 Yılları Başvuru Kayıtlarının Değerlendirilmesi Didem Behice Öztop
İstanbul'da Bulunan Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Kullanım Yaygınlığının Araştırılması Neylan Ziyalar, Itır Tarı Cömert
İstanbul'da Bulunan Üniversite Öğrencileri Arasında Tütün, Alkol ve Diğer Psikoaktif Madde Kullanım Yaygınlığının Araştırılması Itır Tarı Cömert, Neylan Ziyalar
İstenmeyen Ergen Gebeliklerinin Psikososyal ve Adli Açıdan Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu Saniye Korkmaz Çetin, Tezan Bildik, Meryem Dalkılıç, Burcu Özbaran, Serpil Erermiş, Müge Tamar, Cahide Aydın
İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Öğretmen Ve Okuldan Kaynaklanan Nedenleri Ergin Ekinci, Berrin Burgaz
İşin Sırrı: Genç Girişimcilerin Başarı Öyküleri Kolektif
İzmir’de 2004–2005 Tarihleri Arasında Suça Karıştıkları Tespit Edilen Çocuk Ve Gençlerin Sosyo Demografik Özellikleri Ve Gereksinim Alanları Nagehan Demiral, Saniye Korkmaz Çetin, Cahide Aydın, Tezan Bildik, Burcu Özbaran, İbrahim Altıtaş
K. T. Ü. Öğrencilerinde Madde Kullanımı ve Anne Babaya Bağlanma Biçimleri ile İlişkisi Serra Görgün
Kanserli Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Hastalıklar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Hilal Adaletli
Kanunla ihtilaf halindeki çocuklar: sorunların çözümünde çok disiplinli işbirliği ve iyi uygulama örnekleri Şener Uludağ, Cemil Doğutaş
Kapkaç Suçundan Hüküm Giyenlerin Toplumsal Alandan Dışlanma Süreçleri Elif Çifci
Kendini Arayan Genç İdris Görmez
Kentsel Gençlik Araştırması Anketi Bağlamında: Gençlerin Siyasal Eğilimlerini Etkileyen Faktörler Kemal Kılıç
Kıbrıs'ta Gençlik Kollektif
Kırgızistan'da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Bünyamin Ayhan, Şükrü Balcı
Kız ve Erkek Ergenlerde Benlik Saygısı: Bir Model Önerisinin Sınanması Fatih Bayraktar, Melike Sayıl, Asiye Kumru
Kişilik Özelliklerinin Stres Düzeyine Etkisi ve Stresle Başa Çıkma Yolları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Hidayet Yurtsever
Kitle İletişim Araçlarından İnternetin Silifke Ortaöğretim Gençliği Üzerindeki Etkileri Özgür Karadal
Kitle İletişim Araçlarının Eğitim Üzerine Etkileri (Sivas/Merkez Meslek Liseleri Örneği) Mehmet Koca
Komünizm Sonrası Kazak Gençlerin Dini Yönelimleri Zhandos Yrysbayev
KONTROL EDİLMELİ(KÜNYE HATALI) Türk Gençliğine Nihal Atsız
Kriz Yaşantısı Olarak Ergenlik Dönemi ve Ergenlik Döneminde Kriz Yaşantısı Saynur Canat, Ö. Uçan, H. Yazar
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Çocuk ve Ergenlerin Depresyon, Sosyal Anksiyete ve Aleksitimi Açısından Değerlendirilmesi Gülseren Keskin, Ayşegül Bilge
Kültürel Değişim Sürecinde Değişen Kadın-Erkek İlişkileri ve Televizyon Dizilerindeki Değişim Göstergeleri: Değişim Sürecini Üniversite Gençlerinin Algılayış Şekilleri Candan Koçak
Kültürlerarası Diyalog Açısından Öğrenci Değişim Programları-Erasmus Örneği Ayşenur Sancak
Küresel Medya Ürünlerinin Yerelleştirilmesiyle Ulusaşırı Gençlik Kültürlerinin İnşası: Rolling Stone/Türkiye Örneği Murat İri
Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Bağlılık (School Engagement) Durumlarına ilişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri Gökhan Arastaman
Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Algılarının Bilgisayar Oynama Durumlarına Göre İncelenmesi Oktay Akbaş, Ertuğrul Usta, Recep Çakır
Lise Eğitimi Sürecinde Futbolcu Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi Sümer Alvurdu
Lise Eğitimine Devam Eden Kırsal Gençlik ve Toplumsal Cinsiyet: Adana İli Örneği Gülhan Gülbasar Şire
Lise Ergenlerinde Duygusal İstismarın Başarıya Etkisi Murat Azizoğlu
Lise Gençliği Değerleri Lütfi Küçük
Lise Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Kullanımı ve İntihar Düşüncesi Sıklığı Nuran Güler, Güngör Güler, Hatice Ulusoy, Mine Bekar
Lise Öğrencilerinde Akran İstismarı Özge Sukut
Lise Öğrencilerinde Anne ve Baba ile İlişkilerin Benlik Saygısını Yordama Gücü ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkilerinin İncelenmesi Zeynep Kaya
Lise Öğrencilerinde Cinsel/Üreme Sağlığı Sorunları ve Risk Davranışları Şirin Çelik Gürkan
Lise Öğrencilerinde Gözlenen Saldırganlık Düzeylerinin Otomatik Düşünceler, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi Eray Kurtoğlu
Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanma Süresinin Cinsiyet ve Psikiyatrik Belirtiler ile İlişkisi Meral Kelleci, Nuran Güler, Hafize Sezer, Zehra Gölbaşı
Lise Öğrencilerinde Kişilerarası Tarzlarının Yordayıcıları Atılgan Erözkan
Lise Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Rabia Hacıhasanoğlu, Serpil Türkleş, Arzu Yıldırım, Papatya Karakurt
Lise Öğrencilerinde Pirsing Uygulamaları Sevim Savaşer, Serap Balcı, Sevda Özdinçer Arslan, Özlem Metreş
Lise Öğrencilerinde Saldırgan Davranışların Ortaya Çıkışına Katkıda Bulunan Faktörlerin Araştırılması Fadime Kaya
Lise Öğrencilerinde Yabancılaşma ve Benlik Algısı İlişkisi Yemliha Coşkun, Cüneyt Altan Altay
Lise Öğrencilerinin Akraba Evliliği Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Eğilimleri Araştırması Engin Şenel, Ceren Şahin, İclâl Süslü, Hüseyin Güntürkün
Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi ile Sosyal Yetkinlik Beklentisi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Begüm Şencan
Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Sosyal Problem Çözme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yüksel Arslan
Lise Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi Gülhan Başer Şeker
Lise Öğrencilerinin Başarı Korkularının İncelenmesi Deniz Kantarcıoğlu
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öğretmenlerinin İletişim Davranışlarına İlişkin Algıları Gülay Ekici
Lise Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi Ercan Kaya, Mustafa Akıllı, Fatih Sezek
Lise Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Uğur Doğan
Lise Öğrencilerinin Kariyer Düşüncelerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Fatma Funda Akkoç
Lise Öğrencilerinin Kimlik Geliştirme ve Sosyalleşme Süreçlerine Televizyon Programlarının Etkisi (Kocaeli İli Kandıra İlçesi Örneği) Adem Dağ
Lise Öğrencilerinin Matematik ve Bilgisayar Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Halil Coşkun Çelik, Harun Ceylan
Lise Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Düzeyleri ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Leyla Nazlı Pirinççi
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Okuma-Anlama Sürecinde Ayırt Etme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri H. Ömer Beydoğan
Lise Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Aslı Karalp
Lise Öğrencilerinin Rehberlik Servisine İlişkin Tutumlarının Kendini Açma Davranışı Açısından İncelenmesi Feray Turan
Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Anne Babanın Birliktelik Durumu, Öz Üvey Oluşu ve Yaşamda Öncelikli En Önemli Değer Algısı Açısından İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Kemal Özcan, Turabi Ağlamaz
Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Azaltmada Müzikle Terapinin Etkisi Fahri Sezer
Lise Öğrencilerinin Spora Katılımında Ailenin Etkisi Aysel Kızılkaya
Lise Öğrencilerinin Tükenmişliklerinin İncelenmesi Dilşad Kutsal
Lise Öğrencilerinin Utangaçlık ve Benlik Saygılarının Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Açısından İncelenmesi Elif Demirbaş
Lise Öğrencilerinin Utangaçlık ve Benlik Saygılarının Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Açısından İncelenmesi Erdal Hamarta, Elif Demirbaş
Lise Öğrencilerinin Vatandaşlık Algılarına Etki Eden Faktörlerin Analizi Ahmet Doğanay, Mediha Sarı
Lise Psikoloji Süriye Yaşar Öztürk
Lise Son Sınıf Öğrencilerin Değer Tercihleri ve Meslek Tercihleri Arasındaki İlişki Murat Bayraktar
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri ve Mesleği Seçme Durumlarının Belirlenmesi Zeliha Koç, Zeynep Sağlam
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyku Kalitelerinin ve Sınav Kaygılarının Değerlendirilmesi Sedef Tekeli
Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Modelin Sınanması Nesrin Hisli Şahin, Ayşegül Durak Batıgün
Liselerde Blok Ders Uygulamasının İncelenmesi Taha Yalar, Tuğba Yanpar
Liselerde Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine Yönelik Okul Kaynaklı Faktörlere İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri Süleyman Bilir
Liselerdeki Öğrencilerin Online Oyun Bağımlılıkları Adem Peker
Liseli Ergenler ve Üniversiteli Gençlerde Benlik Saygısı: Ebeveyn ve Akrana Bağlanma, Empati ve Psikolojik Uyum Değişkenlerinin Rolü Fatih Bayraktar, Melike Sayıl, Asiye Kumru
Madde Kullanan ve Denetimli Serbestlik, Sağlık Tedbiri Veya Aile Yolu ile Tedavi Merkezine Başvuran Ergenler Benzer mi? Farklı mı? Zeki Yüncü, Ömer Başay, Ender Altıntoprak, Hakan Coşkunol, Serap A. Akgür, Cahide Aydın
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Ayrılma Bireyleşme Süreci Zeki Yüncü, Ebru Gürçay, Zekavet Topçu Kabasakal, Burcu Özbaran, Müge Tamar, Cahide Aydın
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerin Ebeveynlerinde Psikopatoloji Ve Mizaç Kontrollü Bir Çalışma Zeki Yüncü, Nermin Kesebir, Burcu Özbaran, Yaşar Çelik, Cahide Aydın
Mahalleden Ayrılıp Kent Merkezine Yönelmek: Neoliberal Kent Düzeninde Genç İzzetpaşa Çiftliği Sakinleri İnci Katırcı
Mahir, Deniz, İbo: Anlatılan Senin Hikayendir Cem Çobanlı
Majör Depresif Bozukluğu Olan Gençlerden Oluşan Bir Klinik Örneklemde Anne Baba Tutumlarının Değerlendirilmesi Burcu Özbaran, Müge Tamar, Zeki Yüncü, Tezan Bildik, Nagehan Demiral, Serpil Erermiş
Malatya İl Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler Özlem Özfırat, Erkan Pehlivan, Filiz Çiledağ Özdemir
Marka İletişim Faaliyetlerinin Genç Tüketicilerin Marka Tercihlerine Etkileri; GSM Sektöründe Bir Uygulama Gülden Yılmaz
Marka, Moda, Müzik Kültürü Bağlamında Gençlik Gruplarının Oluşumu Açısından Milliyetçilik ve Ulusal Bilinçle Örtüştürülmesi Suavi Tuncay
Mayıs-Haziran 68: Toplumsal Bir Patlamanın Tarihi ve Dersleri Kollektif
Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı Umur Işık
Meslek Liselerindeki Öğrenci Nöbet Sistemlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi Hakkındaki Öğrenci Görüşü Kenan Ateş
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerine Etki Eden Faktörler Cemil Benhur Özdel
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Obesite Sıklığının ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Türkan Turan, Sibel Serap Ceylan, Bengü Çetinkaya, Sebahat Altundağ
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Eğitimi Öğrenme Ürünlerinin Değerlendirilmesi Oktay Cem Adıgüzel
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanında Verilen Eğitimin Etkililiğine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Emel Şentürk
Mesleki Eğitim ve Çıraklık Merkezinde Eğitim Gören Ergenlerin Öz Bakım Gücünün İncelenmesi Sibel Akduman Ergün, Ebru Yılmaz, Zeynep Dağdeviren, Şebnem Dinçer
Mesleki ve Teknik Eğitim Gören Öğrencilerin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerinin MEGEP’de Alan-Dal Seçimi ile İlişkisinin İncelenmesi (Şişli İlçesi Örneği) Volkan Bekçi
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Bilgi Okuryazarlık Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi Oktay Cem Adıgüzel, Şaban Berk
Migrenli Ergenlerde Yaşam Kalitesi Özden Şükran Üneri, Nesrin Şenbil, Sevil Turgut
Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri (Çukurova Üniversitesi Örneği) Asım Yapıcı
Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri (Çukurova Üniversitesi Örneği) Asım Yapıcı
Müslüman Gençliğin Hayat Rehberi Selman El-Avde
Müzikle Terapinin Sınav Kaygısı, Öfke ve Psikolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi Fahri Sezer
Ne İsterseniz Onu Alırsınız: Gençler Hakkında Bilgi Edinmek İçin Anketlerden Yararlanmak Emmy Bornemark, Vildan Görbil
Oğlum Artık Ergen: Erkek Çocuklarda Ergenlikle İlgili Merak Ettiğiniz Her Şey! Atilla Büyükgebiz
Okul Güvenliği ve Güvenli Okul Burhanettin Dönmez, Niyazi Özer
Okul Kültürünün Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri Zülfü Demirtaş, Hüseyin Kaya
Okul Kültürünün Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi (Batman İli Örneği) Hüseyin Kaya
Okul Ortamında Travmatik Yaşantı Akran İstismarı Işık Karakaya, Özlem Yıldız Öc
Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet Cengiz Özbesler, Veli Duyan
Okul Psikolojik Danışmanlarının Okulda Saldırganlık ve Şiddete Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Aslı Uz Baş
Okul Reddi Olan Çocuk ve Ergenlerin Klinik Özellikleri Kayhan Bahalı, Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Ayşe Avcı
Okula Uyum Sağlayamayan Farklı Çocuklar Münire Erden
Okulda Başarı İçin Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri Ali Yıldırım, Ahmet Doğanay, Adil Türkoğlu
Okulda Şiddet: Küresel Bir Tehdit Eric Debarbieux
Okulda Zorbalık Sevda Özdinçer Arslan, Sevim Savaşer
Okullarda Akran Zorbalığı Rıza Gökler
Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları ve Öğrencilere Sağlanan Süpervizyon Olanakları: Ulusal Bir Tarama Çalışması Ragıp Özyürek
Okullarda Sigara Eğitimine Yönelik Yapılan Deneysel Araştırmaların Değerlendirilmesi Cem Gerçek
Okullarımızdaki Gençlik Çeteleri Sorunu Safa Tarık Oğuz, Soner Tatar, Ramazan Mert, Fatih Köksoy, Şeyma Karahan
Okumayı Nasıl Sevdiler? Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar Ali Fuat Arıcı
Olanaklar ve Fırsatlar: İş Gücü Piyasasındaki Gençlere İlişkin Türkiye ve İsveç’ten En İyi Örnekler Lotta Jarvenius Rössner, Vildan Görbil
Olasılıksızlığın Kuramını Aramak: Türk Gençliği ve Siyasal Partilere Katılım Emre Erdoğan
Onarıcı Adalet Modeli Çerçevesinde Uzlaşma Ve Çocuk Mahkemelerinde Uygulanması Püren Akçay
Orta Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Sigara Kullanma Alışkanlığı Kürşat Özdilli, Ferda Perçin Paçal, Seçil Yeşilyurt, Hatice Yorulmaz
Orta Öğretim Kurumlarında Spora Katılımın Çocuğun Ahlaki Gelişimine Etkisi Mehibe Akandere, Gülsüm Baştuğ, Elif Dilara Güler
Orta Öğretim Kurumlarında Şiddet Olgusu; Ankara Sincan Örneğinde Öğrencilerin Eğitim Önceliklerinin Şiddet Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Ömer Sağlam
Orta Öğretim Öğrencilerinin Mükemmellik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Fatih Camadan
Orta ve İleri Ergenlik Döneminde Risk Alma Davranışı: Ebeveyn ve Akranların Rolü Nilay Pekel Uludağlı, Melike Sayıl
Ortağretim Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri ve Aile İçi İlişkileri Yemliha Coşkun
Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi Dersinin Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi Mehmet Öcalan, Murat Erdoğdu
Ortaöğretim Kurumlarında Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Sibel Uyanık Ceylan
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenciler Arasında Yaşanan Şiddetin Türü, Yaşanma Sıklığı ve Nedenleri (Ankara İli Örneği) Faruk Norşenli
Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyi: Adapazarı Örneği Hilal Selvi
Ortaöğretimde Başarıyı Olumsuz Etkileyen Unsurların Öğrenci Boyutuyla Tespitine Yönelik Bir Uygulama Atınç Olcay, İzzet Döş
Ortaöğretimdeki Öğretmen ve Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Konusundaki Görüşlerinin Karşılaştırılması Meral Atıcı, Ferah Çekici
Öğrenci Çalışma Becerilerinin Başarı Üzerine Etkisi Saba Yalçın, İnci Açıkgöz
Öğrenci Görüşlerine Göre Etkili Öğretmenin Özellikleri Döne Yörük, Habibe Tezcan
Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) Hazırlanan Gençlerin Umutsuzluk ve Kaygılarının Beslenmeleriyle İlişkisi Makbule Gezmen Karadağ, Meral Aksoy, Sevgi Neylan Bakım
Öğrenci Zihin Haritalarında Kente İlişkin Deneyimle Değişen Çevre Algısı Evren Ülkeryıldız, Zeynep Durmuş Arslan, Tonguç Akış
Öğrenciler İçin Din ve Hayat Murat Elaldı
Öğrencilerde Şiddet Eğilimi Ve Şiddete Yönelik Öğretmen Algıları Mustafa Gürsoy
Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Bunun Öğrencinin Öğrenmeye Katılımı, Fakülte ve Arkadaş İlişkileriyle Bağlantısı Hafeez Ullah
Öğrencilerin Anlamlı Nedensel Düşünme Becerilerinin Akademik Başarı, Okuduğunu Anlama ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Hasan Güner Berkant
Öğrencilerin Hemşireliği Tercih Etme Gerekçeleri ve Gelecekleri ile İlgili Görüşleri Fatma Güdücü Tüfekçi, Aynur Yıldız
Öğrencilerin Okul Ortamında Kurallara Uygun Davranma Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Zafer Kuş, Kadir Karatekin
Öğrencilerin Okul Öğrenme Başarılarını Etkileyen Bazı Temel Değişkenler Ali Osman Engin, Şenay Özen, Vedat Bayoğlu
Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zekeriya Nartgün
Öğretim Kademelerine Göre Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeyleri Özgen Korkmaz, Rüştü Yeşil
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi Mustafa Meral, Esma Çolak
Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarındaki Zorbalıkla İlgili Değerlendirmeleri Hülya Kartal
Ön Ergen Çocukların Marka Tercihlerinin İncelenmesi Gülçin Üstün, Neşe Çeğindir
Ön Ergenlerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi Fulya Cenkseven Önder, Oğuzhan Kırdök
Öz Akran Değerlendirmenin Uygulandığı İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniğinin Başarı, Tutum ve Strateji Kullanım Düzeylerine Etkisi M. Onat Ci̇hanoğlu, İrfan Yurdabakan
Öz-Belirleme Kuramı Çerçevesinde İhtiyaç Doyumu, İçsel Güdülenme ve Bağlanma Stillerinin Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarına Etkileri Gözde Özer
Özel Bir Üniversitede Okuyan Öğrencilerin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları Gül Pınar, Nevin Doğan, Şeyda Ökdem, Lale Algıer, Ergun Öksüz
Özel Sektör İşbirlikli Bir Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi (İstanbul İli, Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Örneği) Bülent Şahin
Özel Yetenek Sınavlarına Katılan Öğrencilerin Karar Verme ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi Murat Tekin, İlker Özmutlu, Süleyman Erim Erhan
Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Atılganlık ve Sosyal Yetkinlik Beklenti Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Esra Biçer
Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ayşegül Pancar
Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyleri İle Yaşam Kalite Düzeylerinin Karşılaştırılması Timur Dingiltepe
Perception And Experience Of Incivility By Urban Youth: A Field Survey In Ankara (Kentli Gençlerin Medeni Olmayan Davranışlarla İlgili Algı ve Deneyimleri: Ankara’da Alan Çalışması) Güliz Muğan
Peygamber Döneminde Gençlik Seyfullah Kara
Popüler Kültürün İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Stilleri Üzerindeki Etkisi Mehmet Cem Şahin
Premarital Sexual Attitudes and Experiences in University Students (Üniversite Öğrencileri Arasında Evlilik Öncesi Cinsel Tutum ve Deneyimler) Aziz Yaşan, Lut Tamam, Mustafa Özkan, Faruk Gürgen
Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi Berna Cantürk Günhan, Neşe Başer
Psikodrama İle Yapılan Grup Çalışmasının Ergenlerin Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi Zeynep Karataş, Zafer Gökçakan
Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamalarının Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmadaki Etkisinin İncelenmesi Zeynep Karataş, Zafer Gökçakan
Psikolojide Değerler ve Gençlik Ayşem Çalışkur
Psikolojik İhtiyaçları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Ekrem Sedat Şahin, Fidan Korkut Owen
Resilience/Vulnerability Factors as Predictors of Turkish University Students’ Adjustment to College (Türk Üniversite Öğrencilerinin Uyumlarını Etkileyen Yatkınlıklar ve Koruyucu Faktörler) Özge Orbay
ROMAN Okulda Tuzak Sema Maraşlı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikleri Açısından İncelenmesi Fadime Üstüner Top, Barış Kaya
Sağlık Çalışanı Olmaya Aday Öğrencilerin Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi İsmet Eşer, Leyla Khorshid, Gülşah Gürol Arslan
Sağlık ile İlgili Programlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Sibel Karaman
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması Asiye Kartal, Bengü Çetinkaya, Türkan Turan
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Madde Kullanımına Etki Eden Etmenler ve Aileden Aldıkları Sosyal Desteğin Etkisi Figen Çavuşoğlu
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Emel Yılmaz, Fatoş Karaca, Ela Yılmaz
Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza Dereli, Sinem Kabataş
Saldırganlığı Önlemeye Yönelik Psiko-Eğitim Programlarının Lise Öğrencilerindeki Etkisinin İncelenmesi Yasemin Yavuzer
Saldırganlık Davranışının Boyutları ve İlişkili Olduğu Faktörler: Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Susran Erkan Eroğlu
Saldırganlık Ölçeği’nin Psikometrik Niteliklerinin Türk Ergenleri İçin İncelenmesi Emine Önen
Sanal Zorbalığı Yordayan Psikolojik İhtiyaçlar: Lisans Öğrencileri İçin Bir Ön Çalışma Bülent Dilmaç
Sanayi Ortaklı Eğitim Kapsamında Öğrenci Kazanımlarının Değerlendirilmesi Oktay Cem Adıgüzel
Savaş Yaşantılarının Ardından Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Travma Tepkileri ve Psiko-Sosyal Yardım Öneriler Gülsen Erden, Gökce Gürdil
Sayısal Uçurumun Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi Tuğba Bilgel Aşıcı
Sınıf İçinde Algılanan Empatik Atmosfer İle Benlik Saygısı Arasındaki Etkileşimin Zorbalıkla İlişkisi Mehmet Kandemir, Yaşar Özbay
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme-Değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları Çavuş Şahin, Ersin Ersoy
Sigara İçen Gençler Arasında Marka Tercihi Üzerine Bir Araştırma Nilsun Sarıyer
Sigara Paketleri Üzerinde Yer Alan Yeni Uyarı Yazılarının Lise Öğrencileri Üzerinde Etkileri Şevket Özkaya, Şuayip Edinsel, Elif Özkaya, Hasan Hamzaçebi
SİLİNEBİLİR/KONU Çocuklarımıza Din Kitabı Eşref Edip
SİLİNEBİLİR/KONU İnancı Uğruna Her Fedakarlığı Göze Alabilen Genç Sahabiler Veysel Akkaya
SİLİNECEK Şengül Hablemitoğlu, Filiz Yıldırım
silinecek Ahu Aksoy
SİLİNECEK Atilla Büyükgebiz
SİLİNECEK - MÜKERRER Genç Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eğitim Rehberi Aysun Sayın
Silinecek (tekrar) Saldırganlık Ölçeği’nin Psikometrik Niteliklerinin Türk Ergenleri İçin İncelenmesi Emine Önen
SİLİNECEK Aktif Istihdam Tedbirleri Projesi Ii. Hibe Planı “Kadınlara Ve Gençlere Yeni Fırsatlar” : Demir-Çelik Sektörüne Genç Işgücü Yetiştirme Projesi : Demir-Çelik Sektörü Kılavuzu Şahin Serim
Silinecek Belirli Alanlara Özgü Risk Tutumları Ölçeği'nin Türk Üniversite Öğrencilerine Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Esra Tuba Öner
SİLİNECEK Contested Belongings: Understanding The Meaning of Turkish Classical Music Among Young Women in Germany (Aidiyetler Çekişmesi: Klasik Türk Müziği'nin Almanya'daki Genç Kadınlar Arasındaki Anlamı) Nevin Şahin
silinecek çift giriş Okulda Öğretilmeyen 50 Kural Charles J. Sykes
SİLİNECEK Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu, 17-19 Ekim 2007 Ali Gültekin, Mehmet Semerci, Fesu Koşmak
SİLİNECEK HATALI GİRİŞ Gençlik Sorunları ve İntihar Samet Korkut
SİLİNECEK KONU DIŞI Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri: İnönü Üniversitesi Örneği Niyazi Özer, Burhanettin Dönmez
SİLİNECEK KONU DIŞI Okullarda Sağlık Hakkı Hilal Özcebe
SİLİNECEK Okul Sözlüğü Kolektif
SİLİNECEK Okulda Öğretilmeyen 50 Kural Charles J. Sykes
SİLİNECEK Orta ve İleri Ergenlik Döneminde Risk Alma Davranışı: Ebeveyn ve Akranların Rolü Nilay Pekel Uludağlı, Melike Sayıl
SİLİNECEK Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi Nalan Gördeles Beşer, Olcay Çam
SİLİNECEK(Roman) Bir Yıldız Doğuyor: Yıldızlar Okulu 1 Cindy Jefferries
SİLİNECEK(Roman) Bir Yıldız Doğuyor: Yıldızlar Okulu 2 Cindy Jefferries
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Ergenlerin Akran İlişkileri ve Yalnızlık Düzeylerinde Evde İnternet Kullanımının Etkisinin İncelenmesi Nur Yücel
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Ortaöğretimdeki Öğretmen Ve Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Konusundaki Görüşlerin Karşılaştırılması Meral Atıcı, Ferah Çekici
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Gençlik-Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma Mahmut Hakkı Akın
SİLİNECEK/KONU Küçük Şeyler 3 - Yaşama Yerleşmek Üstün Dökmen
SİLİNECEK/ÖYKÜ Gençlik Köprüsü Mahmut Semen
SİLİNECEK/ROMAN April'in Gölgesi V. C. Andrews
SİLİNMELİ/KONGRE Lise Öğrencilerinin Okula Bağlılıklarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Subhan Ekşioğlu, Mustafa Sürücü, Gökhan Arastaman
Silinmeyen İzler Çocuk, Genç ve Engellilerin İstismar ve İhmali Sedat Topçu
Siyasal Pazarlamada Konumlandırma: Siyasi Parti Liderlerinin Genç Seçmenlerce Algılanması Funda Kaya
Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Gençlik -Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma- Mahmut Hakkı Akın
Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Gençlik-Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma Mahmut Hakkı Akın
Siyasi Örgütlenmelerde Genç Olmak: Kurtarmaya Giderken Yakalandıklarımız Volkan Yılmaz
Siyasi Partilerin Gençlik Kolları: Politikleşme Öyküleri ve İdeolojik Yönelimler Üzerinden Bir Değerlendirme Yüksel Taşkın
Siyasi Partilerin Gençlik Teşkilatlarında Siyaset ve Demokratik Katılım Cemil Boyraz
Socio-Technical Issues in Youth Employment: Case of The Furniture Sector in Ankara (Genç İstihdamında Sosyo-Teknik İlişkiler: Ankara Mobilya Sanayi Örneği) Emek Barış Kepenek
Sokak Çocukları ve Suça Sürüklenen Çocukların Sosyal Dışlanma Deneyimleri Hakan Acar, Yüksel Baykara Acar
Sorumluluk ve Sorunları Açısından: Aile ve Gençlik İsmail Karagöz
Sorunlar Yumağında Gençliğimiz Ali Çiftçi
Sosyal Beceri Eğitimine Yönelik Programın Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri, Öznel ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerine Etkisi Fikret Gülaçtı
Sosyo Ekonomik Durumu Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Depresyon Ve Benlik Saygısı Düzeyiyle İlişkisi Selma Çetinkaya, Naim Nur, Adnan Ayvaz, Deniz Özdemir, Önder Kavakcı
Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Bölgede Yaşayan Adölesan Evli Kadının Üreme Sağlığı Sorunları Eylem Karakaya, Nimet Sevgi Gençalp
Spor Lisesi Öğrencileri ile Genel Lise Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Karşılaştırılması Mehmet Güllü, Murat Tekin
Spor Yapan ve Yapmayan Ergen Öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Karşılaştırılması Ufuk Duman
Sporda Homofobi: Erkek Ve Kadin Üniversite Öğrencilerinin Eşcinsel Sporculara Karşi Tutumlarinin Karşilaştirilmasi Leyla Saraç, Zeynep Ebem Rahim
Student Movement in Turkey From a Global Perspective, 1960-1971 (Küresel Bir Perspektiften Türkiye’de Öğrenci Hareketi, 1960-1971) Emin Alper
Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu Ve Çocuklara Uygulanan Ceza Ve Güvenlik Tedbirleri Gizem Göcek
Suç İşlediği İddiasıyla Hatay Çocuk Şube Müdürlüğüne Getirilen Çocuk Olgularının Analizi Muhammet Mustafa Arslan, Ramazan Akcan, Mustafa Arı, Ramazan Karanfil
Suç İşlemiş Ve İşlememiş Ergenlerin Adil Dünya İnancı Ve Bağışlayıcılık Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fulya Seda Giray
Suç Korkusu İstanbul'da Yaşayan 18-25 Yaş Grubu Üniversite Öğrencilerinin Mağdur Olma Riskleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Mine Özaşçılar, Neylan Ziyalar
Suça Karışan Ergenlerin Karışmayan Ergenler ile Benlik Algısı Çerçevesinde Karşılaştırılması (Diyarbakır Örneği) Oğuz Atabay
Suça Sürüklenen ve Suça Sürüklenmeyen Ergenlerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması Gülşah Gürel Yılmaz
Suça Sürüklenmiş Çocuklarda Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyinin Farklı Değişkenler Ve Algılanan Anne Baba Tutumları Bakımından İncelenmesi Cafer Fırat
Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişiler Arası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi Nalan Gördeles Beşer, Mahire Olcay Çam
Suça Yönelen Çocuklar Açısından Sosyal Dışlanma Yaşar Çavdar
Suça Yönelmiş ve Yönelmemiş 14-18 Yaş Arası Ergenlerin Empati Düzeylerinin ve Ana Baba Tutumlarının İncelenmesi Aynur Yılmaz
Suçlu Çocuk Yoktur, Suça İtilen Çocuk Vardır H. Hasan Yılmaz
Şiddet Karşıtı Eğitim Programının Öğrencilerin Çatışma Çözüm, Şiddet Eğilimi Ve Şiddet Eğilimi ve Şiddet Davranışlarına Yansıması Aynur Uysal, Ayla Bayık Temel
Teknik Eğitim ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İlk ve Ortaöğretim ile Yükseköğretimdeki Mesleki Benlik Algılarının Karşılaştırılması Murat Gürkan Gülcan, Sibel Cengizhan
Tersine Toplumsallaşma Teorisinin Oluşturulması Açısından Bir Model Kurgusu: Ana Babanın Satın Alma Kararlarına Ergen Etkisi Üzerine Bir Uygulama Elif Aslan
The ‘Kurdish Question’ From The Perspective of Kurdish University Students (Kürt Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısından Türkiye'de 'Kürt Meselesi) Elizabeth Effeney
The Predictors of Life Satisfaction of Visually Impaired Turkish Adolescents (Görme Engelli Türk Ergenlerde Yaşam Doyumunu Yordayan Etmenler) Deniz Aydemir
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresif Belirti ve Sigara İçme Sıklığı Ruhuşen Kutlu, Selma Çivi, Ayla Songül Şahinli
Ticaret Meslek Liselerinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kalitesi ve Bu Eğitimin Meslek Yüksek Okullarındaki Muhasebe Eğitimine Etkilerine Yönelik Bir Uygulama Hakan Çelenk, İsa Çamtosun
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Ve Nikotin Bağımlılığı Algıları Serhat Çelikel, Ünal Erkorkmaz, Zehra Seyfikli
Toplumsal Bir Sorun: Suçlu Çocuklar Ve Ailenin Önemi Figen Ereş
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Gençlerin Şiddet Davranışları Uçansu Zeynep Demirkan
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumları Galip Ekuklu, Burcu Tokuç
Tutuklu/ Hükümlü Gençlerin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Aile Özelliklerinin İncelenmesi ve Aralarındaki Korelasyonun Belirlenmesi Derya Seyhan, Handan Zincir
Tüketicilerin Cinsiyetlerine İlişkin Olarak İçgüdüsel Alışveriş Eğilimlerindeki Farklılıkların Belirlenmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Pilot Bir Araştırma Ulun Akturan
Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Endişe Şiddeti Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerliği Şebnem Tunay, Gonca Soygüt
Türk ve Alman Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Umutsuzluk Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Engin Üngüren, Rüya Ehtiyar
Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Zeynep Çetinkaya
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Yeterlik Algıları Eyyup Coşkun, İsmail Gelen, Emine Pınar Öztürk
Türkiye'de Bir Eğitim Fakültesinde Somatizasyon Bozukluğu Yaygınlığı Ve İlişkili Risk Etkenlerinin Araştırılması Yarkın Özenli, Elçin Yoldaşcan, Kenan Topal, Gamze Özçürümez
Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Sevda Uluğtekin
Türkiye'de Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi Örneği Hakan Önay
Türkiye'de Gençlik Nüfus ve İktidar Ferhunde Özbay
Türkiye'de Sokakta Çalışan Çocuklar Ayşe Hoşgör Gündüz
Türkiye'deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri ve Homofobi Umut Şah
Türkiye’de Bulunan Gençlik Kamplarının Analizi Zeki Coşkuner
Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Ve Nedenleri: Erzurum Örneği Besim Güral
Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Ve Yerel Yönetimlere Düşen Görevler Ahmet Mutlu
Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Lise Öğrencilerinin Hedef Dile Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ali Göçer
Türkiye’deki Gençlik ve Spor ile İlgili Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Gençlik Politikalarının Değerlendirilmesi ve Bir Model Örneği Murat Şentuna
Türkiye’nin Modernleşme Macerasında Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Temsilleri İlkay Sudaş, Melek Göregenli
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi İlknur Vatan, Hande Ocakoğlu, Emel İrgil
Ulusal Ve Uluslararası Hukukta Çocuk Hakları Işığında Çocuk Suçluluğu Ve Nedenleri İsmet Baysan Kobat
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması Yusuf Solmaz Balo
Üniversite Adaylarının Anne-Babalarına Uygulanan Sosyal Destek Programının Eş Desteği ve Adayın Anne-Babadan Algıladığı Desteğe Etkisi Mehmet Kaya
Üniversite Adaylarının ÖSYS Tercihlerinde Kullandıkları Karar Verme Stratejileri Metin Kozak, Yeşim Coşar
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinde Ayrılma Bireyleşme Özellikleri ve Depresyon İlişkisi E. Oryal Taşkın, Ebru Gürlek Yüksel, Erol Özmen
Üniversite Gençlerinin Evlilikle İlgili Beklenti ve Yargıları Muhammet Ruhat Yaşar
Üniversite Gençlerinin Tüketim Pratikleri Açısından Sosyal Dışlanma Olgusu A. Şansel Özpınar, Ömer Özpınar, Musa İkizoğlu
Üniversite Gençliğinde Marka-Tüketim Bağlamında Bilinç-Biliş Düzeyi Ahmet Ayhan
Üniversite Gençliğinin Dini İnançları Musa Koçar
Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili Şükrü Balcı, Birol Gülnar
Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı Salih Dursun, Serpil Aytaç
Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Ruhuşen Kutlu, Ahmet Peker, Selma Çivi
Üniversite Öğrencileri Gelir ve Harcama Eğilimleri Araştırması 2007-2008 Fehim Bakırcı, Emre Aslan, İsmail Şentürk, Hümeyra Sadaklıoğlu, Bilge Sevim Çimen
Üniversite Öğrencilerinde A Tipi Davranış Örüntüsü İle Öfke İfadesi Arasındaki İlişkinin Analizi Ve Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması A. Şebnem Soysal, Handan Can, K. Meral Yalçın
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışını Açıklayan Değişkenlerin Belirlenmesi Mücahit Kağan
Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Yaygınlığı, Eştanı ve Riskli Sağlık Davranışlarının Değerlendirilmesi Özlem Öztürk Şahin
Üniversite Öğrencilerinde Empatik Eğilimin Yordayıcısı Olarak Kendini Ayarlama Necla Acun Kapıkıran
Üniversite Öğrencilerinde İntihar Düşünce Ve Davranışları İle İlişkili Faktörler: Yaşamı Sürdürme Nedenleri Ve Baş Etme Yolları Burçin Gürkan, Gülay Dirik
Üniversite Öğrencilerinde Kendilerinin Bildirdikleri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Değerlendirilmesi Alev Kılıçoğlu, Elif Çalık, İmran Kurt, Fatma Karadağ, Nigar Çelik, Kevser Yeter, Nuriye Değirmen, Sultan Öztürk, Nuriye Ülkgün
Üniversite Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Rabia Hacıhasanoğlu, Serpil Türkleş
Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi Örneği Fikret Er, Harun Sönmez
Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı: Türk Ve Ürdünlü Öğrenciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Ali Ayten
Üniversite Öğrencilerinde Sigara-Alkol Kullanımı ve Aile Sorunları ile İlişkisi Serpil Kolay Akfert, Ebru Çakıcı, Mehmet Çakıcı
Üniversite Öğrencilerinde Şizotipal Kişilik Özelliklerinin Doğrulayıcı Faktör Analiziyle İncelenmesi Emre Bora, Leyla Baysan Arabacı
Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozuklukları ve Öz-Etkililik Merve Kadıoğlu
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi Ercan Yılmaz, Ali Murat Sünbül
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Değişkenlere Göre Psikolojik Belirtileri Mücahit Dilekmen
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Sahtekarlık Eğilimlerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Esra Eminoğlu, Zekeriya Nartgün
Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Karar Verme Stillerinin İncelenmesi Özden Can
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişki Önder Yamaç
Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunu Raporu: Gençler ve Barınma Betül Selcen Özer, Yörük Kurtaran
Üniversite Öğrencilerinin Başarı Amaç Oryantasyonlarının Stresle Başa Çıkma Tarzları, Duygulanım Durumları ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi Hatice Çelik Menderes
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Uyumu Modeli Tahsin İlhan
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanımına Karşı Genel Tutumları ve Bu Tutumların, Kullanıma Yansımalarına Yönelik Aksaray Üniversitesi'nde Bir Araştırma Eyüp Akın, Sevilay Uslu Divanoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları ile İlgili Bilgi ve Görüşleri Gül Pınar
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelemesi Diğdem Müge Siyez, Ender Siyez
Üniversite Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Yemliha Coşkun, Adem Yıldırım
Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Aldıkları Sanat Eğitiminin Meta Estetiği Konusunda Bilinçlenmelerine Etkisi Eylem Peşkersoy
Üniversite öğrencilerinin Duygusal Dışavurum Düzeyleri ve Psikopatolojileri Mustafa Koç, Betül Bayraktar, Tuğba Seda Çolak
Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Songül Tümkaya, Birsel Aybek, Habibe Aldağ
Üniversite Öğrencilerinin Evrim Teorisine Yönelik Tutumları Zeki Apaydın, Hikmet Sürmeli
Üniversite Öğrencilerinin Gıda Harcamalarında Reklamın Etkileri: Ankara ve Ardabil Örneği Bahar Gürdin
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim Planlarına İlişkin Yaklaşımları Mustafa Sağdıç, Hilmi Demirkaya
Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Gelişiminde Sosyal ve Kimlik Sermayelerinin Rolü Gözde Özdikmenli Demir
Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası İlişki Tarzları ve Mizah Tarzları Atılgan Erözkan
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Süleyman Dündar
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Sigara İçme Alışkanlıkları Arasındaki İlişki Hikmet Yazıcı, Serpil Reisoğlu, Harun Kahveci
Üniversite Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Melek Demirel, Yelkin Diker Coşkun
Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi Türkan Sarıkaya, Leyla Khorshid
Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzları ile Algılanan Stres, Kaygı ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Esef Ercüment Yerlikaya
Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamcılığa Karşı Tutumları Resul Usta
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Örneği ) Mehmet Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Yunus Arslan, Zekeriya Çelik, Eylem Çelik
Üniversite Öğrencilerinin Otonomik-Sosyotropik Kişilik Özellikleriyle Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri Arasındaki İlişki Ebru Akkaya
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Necla Ekinci
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmede Öz-Düzenlemeyi Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi Meryem Özturan Sağırlı, Esra Azapağası
Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışıları ile Değer Tercihlerinin İncelenmesi Bülent Dilmaç, Metin Deniz, Mehmet Engin Deniz
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarında Engel Oluşturabilecek Faktörlerin Belirlenmesi Mehmet Demirel, Duygu Harmandar
Üniversite Öğrencilerinin Sınıf İçi Çatışma Nedenlerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ve Uygulaması Türkan Argon
Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu Ve Öfke İle İlişkisi A. Birsen Durmuş, Edibe Pirinçci
Üniversite Öğrencilerinin Sorunları İdris Şahin, Necla Şahin Fırat, Yunus Remzi Zoraloğlu, Kemal Açıkgöz
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek, Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi Yeliz Saygın, Coşkun Arslan
Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Süreçlerinde Aile Kurumunun Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği Nesrin Şentürk
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Simge Zeyneloğlu, Semra Kocaöz, Sezer Kısa, Lale Taşkın, Kafiye Eroğlu
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Yelkin Diker Coşkun
Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı İstismarına Yönelik Düşünceleri Gülten Karadeniz, Emre Yanıkkerem Uçum, Özden Dedeli, Serap Oran, Deniz Talaz, Sevil Sürüm
Üniversite Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Polis ve Polislik Mesleği ile İlgili Algılamaları: Erciyes Üniversitesi Örneklemi Mehmet Arslan, Akif Olgun
Üniversite Sınavına Hazırlanan Ergenlerin Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülük Düzeyleri Gülsüm Sezgi Erdayı
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Aileden ve Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek ve Benlik Saygısı Mağfiret Kaşıkçı, Gülay İpek Çoban, Ayla Ünsal, Gülçin Avşar
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Çocuklara Yönelik Televizyon Programları Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi: Bir Televizyon Çocuk Programı Önerisi Çiğdem Çiçek
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kadına İlişkin “Namus” Anlayışı ile İlgili Tutumları (Ankara Örneklemi) Elif Gürsoy
Üniversiteli Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri Asım Arslan
Üniversiteli Üst Düzey Halkoyunları Sporcuların Sigara ve Alkol Kullanımlarının Bedenlerini Algılama Düzeylerine Etkisi Atilla Pulur, Elif Üstün, Ebru Olcay Karabulut
Üniversiteye Girişte Bölgeler Arası Fırsat Eşitsizliği Sadık Kartal
Üniversiteye Uyum Konusunda Yürütülen Akran Danışmanlığı Programının Değerlendirilmesi Mine Aladağ
Van Yöresinde Adolesan Gebeliklerin Analizi Recep Yıldızhan, Ali Kolusarı, Tamer Edirne, Ertan Adalı, Şerafettin Erol, Mertihan Kurdoğlu, Zehra Kurdoğlu
Video Destekli Web Tabanlı Akran Değerlendirme Sisteminin Mikroöğretim Uygulamaları Üzerine Etkileri: Bilgisayar Öğretmenliği Adayları Örneği Gülten Kavas
Violence and Freedom: The Politics of Kurdish Children and Youth in Urban Space (Şiddet ve Özgürlük: Kürt Çocuklarının ve Gençlerinin Kentteki Siyaseti) Haydar Darıcı
Violence, Psychological Features, and Substance Use in High School Students in Hatay: a Cross-sectional Study (Hatay'da Lise Öğrencilerinde Madde Kullanımı, Bazı Psikolojik Özellikler ve Şiddet: Kesitsel Bir Çalışma) Tacettin İnandı, Cahit Özer, Asena Akdemir, Sabahat Akoğlu, Cenk Babayiğit, Ebru Turhan, Özlem Sangün
Yahudi Din Dersi ve Yahudi Öğrencilerin Dinlerarası Eğitim Hakkındaki Görüşleri (Çeviri) Christine Müller, Halise Kader Zengin
Yalnız Mısın? Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinde Yalnızlık Düzeyi ile İlgili Bir Çalışma Nazan Karaoğlu, Selahattin Avşaroğlu, Mehmet Engin Deniz
Yaşam Tarzı, Tüketim Kültürü ve Gençlik Abdülkadir Zorlu
Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Neslihan Emiroğlu, Şahbal Aras, Şermin Yalın, Özlem Doğan, Aynur Akay
Yeni Binyılın Öğrencileri'nin Özellikleri Mehmet Can Şahin
Yeni Bir Toplumsallaşma Mekanı Olarak İnternet: Üniversite Öğrencilerinin Sanal Ortamı Kullanma Biçimleri ve Sosyalleşme Arayışları Gönül Demez
Yerel Sosyal Politikalar Çerçevesinde Madde Bağımlısı Gençlerin Sosyal Rehabilitasyonu (Karapürçek İlçesi Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Projesi) Soner Karataşoğlu
Yerel Yönetimlerin Çocuk Suçluluğunu Önlemedeki Rolü Sedat Ergenç, Hakan Aydın
Yetiştirme Yurdu Ergenlerinde Allah Tasavvuru, Malatya Örneği Şükran Demirci
Yetiştirme Yurdunda ve Aileleri ile Yaşayan Adölesanların Benlik Saygıları ve Psikolojik Belirtilerinin Karşılaştırılması Hacer Çetin, Hicran Çavuşoğlu
Yetiştirme Yurdunda ve Ailesi Yanında Yaşayan Ergenlerin Bağlanma Stilleri ile Kimlik Statüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülçilem Şahin
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Geçlerin Aile Kurumuna Bakışlarının Değerlendirilmesi Hatice Şahan
Yinelemeli Olay Analizi Ve Çocuk Suçluluğu Üzerine Bir Uygulama Bürya Özkartal
Young Adults’ Reconciliation With Their Mourning After Parental Loss Between The Ages Of 11 And 18 (11-18 Yaş Arasında Anne Baba Kaybı Yaşamış Genç Yetişkinlerin Yasla Uyum Süreci) Duygu Coşkun
Young Turkish-Speaking People in UK: Early Employment Experiences and Dependency on Ethnic Enclave Pınar Enneli, Tariq Modood
Youth As Peace-Multipliers: The Cases of Germany and Turkey (Barış Çoğaltıcıları Olarak Gençler: Almanya ve Türkiye Örnekleri) Gülece Şenel
Yurt Dışındaki Üniversite Öğrencisi Türk Gençlerinin Sosyalleşme Sorunları: Viyana Üniversitesi Örneği Zeliha İnaltekin Gürlek
Yurtta Kalan ve Ailesiyle Birlikte Yaşayan Lise Öğrencilerinin Yalnızlık ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi Esra Köse
Yüksek Teknoloji Yeniliği Olarak Akıllı Telefonların Genç Tüketiciler Tarafından Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörler Fatma Zeynep Özata
Zaman Yönetimi Becerileri: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme Vural Çağlıyan, Ramazan Göral
RSS - 2009 beslemesine abone olun.