1994 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 205 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Ailelerde Kuşaklar Arası Bazı Değer ve Normlardaki Farklılaşmalar Esra Burcu
Kayseri Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sağlık Düzeylerinin Araştırılması Fazilet İnan
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yükseköğretimden Beklentileri Ercan Baltaci
Sene Kaybı Olan Öğrencilerde Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği Uygulaması Belma Öy
Sosyal Beceriler ve Program Dışı Etkinlikler Bağlamında Görme Engelli Yükseköğrenim Gençliği ve Bu Gençliğin Üniversitelerde Karşılaştığı Sorunlar Güzin Büyükkurt
Üniversite Öğrencilerinin İstatistiksel Sınav Kaygılarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Nilgün Köklü
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Anne-Baba-Ergen İletişim Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Süreyya Köker, Alev Evrengöl, Saynur Canat
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerde Stres Yaşantılarında Kullanılan Başaçıkma Stratejilerine Sporun Etkisi M. Ersin Altıparmak
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde Aile ve Arkadaşlık İlişkileri Emine Öztürk Kılıç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler Abdülkerim Bahadır
(2 kez Girilmiş) Gençlik ve Yaşam Niteliği İbrahim Cılga
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Günümüzde Gençlik Sorunları ve Bazı Önlemler Aydoğan Ataünal
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Günümüzde Gençlik Sorunları ve Bazı Önlemler Aydoğan Ataünal
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarının Cinsiyet ve Kendiini Gerçekleştirme Düzeyleri Açısından İncelenmesi Müge Ekebaş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sources Of Stres And Coping Strategies During Adolescence Atiye Oral
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Gençlerinin Algılanan Ana Baba Tutumları, Ana Babayla İlişkileri ve Bunların Bazı Kişilik Özellikleri ile Bağlantısı Figen Karadayı
(BİLDİRİ) Adölesan Döneminde Bir Çoğul Kişilik Bozukluğu Vakası H. Tutkun, Lütfi İlhan Yargıç, Vedat Şar
(BİLDİRİ) Farklı Öğretim Programı İzleyen Öğrencilerde Algılanan Ana-Baba Öğretmen Tutumlarının Benlik Kavramına Etkisi Aytül Güven
(BİLDİRİ) Gençlerin Kentsel Mekanlarla İlişkisinde Mekana Bağlılık ve Yer Kimliğini Belirleyen Faktörler Melek Göregenli
(BİLDİRİ) Gençlerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri Alev Sınar Çılgın
(BİLDİRİ) Uyum Düzeyleri Farklı Olan Üniversite Öğrencilerinin Öfke Düzeylerinin Cinsiyet ve Yaş Açısından Karşılaştırılması F. Bilge, Saime Sayın
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Annelerdeki Depresyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri Z. Bengi Baysal, Cengiz Kaptanoğlu, Gülten Seber, Durmuş Tekin
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Fotoğrafsızlar Ne Düşünüyorlar? Muzaffer Erdost
(KONU UYGUN DEĞİL) Sağlıklı Genç Erkeklerde Hemokromatoz Prevalansı ve Transferrin Satürasyonunun Hemokromatoz Tanısındaki Rolü Servet Özaydın
(KONU UYGUN DEĞİL)78 Politik Kuşağın Tecrübesinin Romanda Temsili Narin Bağdatlı
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Suçlu Genç Erişkinlerin Sorumluluğu Sulhi Dönmezer
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL)Suçlu Genç Erişkinlerin Sorumluluğu Sulhi Dönmezer
12–18 Yaş Çalışan ve Okuyan Gençlerde Sigara İçiminin Karşılaştırılması Kafiye Eroğlu, F. Koçak
14-18 Yaş Lise Gençlerinde Kader Selim Özarslan
15-24 Yaş Arası Gençlerin Durumları ve Gelecek Beklentileri (Muğla İli Örneği) Koşar Hiz
1991‐1993 Yılları Arasında İzmir'de Çocuk Suçluluğu C. Yavuz ve Arkadaşları
1993-1994 Öğretim Yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Öğretim Gören Birinci Sınıf Öğrencilerinin Nitelikleri ve Bu Okulu Tercih Nedenleri Aylanur Ataklı
A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde Kayıtlı Lisans Üstü Öğrencilerinin Sorunları Gül Meydan
Adana İli Lise Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları Kamil Dikici
Adli Psikiyatride Çocuk Ve Ergen Suçları Niyazi Uygur, Solmaz Türkcan, Pakize Geyran
Adolesan İntihar Girişimlerinde Rol Oynayan Çeşitli Risk Faktörleri Ayşin Çölbaşi
Ahiret İnancının Ortaöğretim Gençliği Üzerindeki Anlamı ve Etkileri (Alan Araştırması) Erdal Baykan
Akritas Planı ve Gençliğe Sesleniş Rauf Denktaş
Aktif Sosyal Etkinliklere Katılmanın Beden İmgesi ve Benlik Saygısına Etkisi Orhan Doğan, Selma Doğan, Aytül Çorapçıoğlu, G. Çelik
Alkolik Babaların 18-24 Yaşlarındaki Çocuklarında Stres Kaynakları, Stresle Başaçıkma Yolları, Benlik Saygısı ve Uyum Düzeyi Tuğrul Ceylan
Almanya’dan Gelen Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımı Düzeylerini Etkileyen Faktörler Seteney Huvaz
Alt Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Bölgede Yaşayan Gençlerin Arkadaşlığa Bakış Açısı
Altındağ Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Ortaokul Son Sınıfa Giden ile Ergenlik Çağındaki Gençler Üzerinde Bir Araştırma İbrahim Cılga
Anadolu Öğretmen Liselerinde Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi İbrahim Gül
Ankara Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Liseye Devam Eden Gençlerin Eğitimlerine Etki Eden Faktörler Filiz Demiröz
Ankara'da Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Obesite (Şişmanlık) Prevalansı ve Etkileyen Etmenler Lida Esmailzadeh
Ankara'da Üç Değişik Okulda Uygulanan Yeme Tutumu Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Mutluhan İzmir, Hakan Erman, Saynur Canat
Anne- Baba- Ergen İletişim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Süreyya Köker, Alev Evrengöl, Saynur Canat
Arabulucu Yolu ile Çatışmalara Çözüm Bulma, Arabuluculuk Eğitiminin Okullarda Uygulanması ve Bu Eğitimin Öğrencilerin Benlik Gelişmelerine, Liderlik Becerilerine, Saldırgan Davranışlarına ve Algıladıkları Problem Miktarı F. Banu Pekkaya
Arkın Oxford Gençlik Ansiklopedisi Kollektif
Askerlik Eğitiminin Gençlerin Ruhsal Durumlarına Etkileri İsmail Yeniçeri
Atatürk Gençliğinin Sesi
AÜTF Psikiyatri Kliniği Ergen Bölümüne Bir Yılda Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi Deniz Çalışkan, Meltem Çöl, Saynur Canat
Beslenme Öğrenimi Gören ve Görmeyen Kız Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumu Üzerinde Bir Araştırma Ümmühan Ahsen
Bilgi Toplumuna Geçişin Koşulları ve Gençliğin Eğilimi Bülent Eczacıbaşı, Faruk Eczacıbaşı, Gündüz Ulusoy, Melsa Yıldızdoğan
Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Alkol Kullanım Özellikleri ve Alkol Kullanımını Etkileyen Bireysel ve Psiko-Sosyal Faktörler Yüksel Çitim Dur
Bir Alt kültür Olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği İsmail Doğan
Bir AltKültür Olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği İsmail Doğan
Bir Grup Tıp Öğrencisinde Başağrısı Sıklığı ve Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Mehmet Bekaroğlu, Arif Coşar, Murat Livaoğlu, Ali Çiftçi
Boş Zamanların Psiko-Sosyal Açıdan İncelenmesi ve Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetleri Ahmet Doğan
Ceza Ve Ceza Yargılama Hukukunda Suçlu Çocuklara İlişkin Emniyet Tedbirleri Cengiz Tanrıkulu
Cinsel İstismar Öyküsü Olan Bir Grup Ergende Tedavi Deneyimi Ş. Yüksel, M. Enderer, I. Baral, Ö. Öktem
Cumhuriyeti Gençlikte Yaşatmak ve Gençlik Gündemi Şükran Taçan
Çalışan Çocukların Toplumsal Profili: Ankara Sanayinde Bir Saha Araştırması Vedat Bilgin, Erkan Akın, Belma Tokuroğlu
Çalışan Çocukların ve Gençlerin Sorunlarının Çözümünde Katılımın Sağlanması ve Yerel Yönetimlerin Önemi Bülent Piyal
Çalışan Öğrencilerin Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Olumlu ve Olumsuz Durumlarına İlişkin Düşünceleri Şener Koçyıldırım
Çevre Eğitimi ve Lise Eğitim Programlarındaki Yeri Gönül Örnek
Çocuk Çalıştırılması ile İlgili Politika Hazırlanması ve İş Denetimi Jean Maurice Derrien
Çocuk Çalıştırılmasının Psiko-Sosyal Boyutları ve Sonuçlar Fatma Işıl Bulut
Çocuk Suçluluğunda Ailenin Fonksiyonu Ve Farik-Mümeyyizlik Kavramı Gülay Öter
Çocuk ve Adölesanlarda Antidepresan İlaç Kullanımı H. Aslan
Çocuk ve Ergen Psi̇kofarmakoloji̇si̇ni̇n Temel İlkeleri̇ Nahit Motavallı
Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Epidemiyoloji, Klinik, Aile Özellikleri ve Sonlanım Belma Öy
Çocuk ve Genç Ruh Sağlığında Etik İlkeler Ayşen Baykara
Çocuklarda ve Ergenlerde Depresyon Şahnur Şener
Çocukluk ve İlk Gençlik Depresyonu Patrica Gottlieb Shapiro
Demokratik Uygarlık Yolunda Gençlik Gernas Azad
Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretiminin Ortaöğretim Öğrenci Davranışları Üzerindeki Etkileri Rafet Altıok
Eğitim Bilimleri Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölüme Yönelik Tutumları Hülya Pehlivan
Eğitim Sürecinde, Grupla Danışma Uygulamalarının Gençlerin Girişimcilik Gelişimine Etkisi (Yenişehir Sağlık Meslek Lisesinde Deneysel Bir Uygulama) Belgin Torucu Koçak
Eğitim Ve Çocuk Suçluluğu Handan Attar
Elazığ’da Ortaokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Öğrencilerin Sigara-Sağlık İlişkisi Konusundaki Bilgileri Eray Horasan
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Benlik ve Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşımın Karşılaştırılması Fatih Karcıoğlu
Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Başarısına Etki Eden Bazı Değişkenler Üzerinde Ki-Kare Sınaması Uygulamaları Haydar Akça, Pakize Özbıyık
Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma Mahir Nakip, Varinli İnci
Ergenlerde "Çiftli İntihar" Ya Da "İntihar Antlaşması" Üzerine İki Klinik Örnek İsmail Yavaş, Bahar Gökler, Serpil Vargel, Cenk Tek
Ergenlerde Aile İçi Cinsel Taciz Saynur Canat
Ergenlerde Ruhsal Bozuklukların Farmakolojik Tedavisi: Gözden Geçirme Özlem Erman
Ergenlerde Stres Yaşantılarında Kullanılan Başa Çıkma Stratejilerine Sporun Etkisi M. Ersin Altıparmak
Ergenlerin Ana Babaları ile İletişimlerini Algılama Düzeyleri Süreyya Köker, Alev Evrengöl, Saynur Canat
Ergenlerin Sosyal Destek Çevreleri: İşçi ve Öğrenciler Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma Emine Öztürk Kılıç, Haluk Özbay, Erol Göka, Aliye Mavili Aktaş, Serpil Güngör
Ergenlik Dönemi Problemleri ile Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki Şebnem Yücedağ
Ergenlik Döneminde Aile ve Arkadaş İlişkileri Emine Öztürk Kılıç
Ergenlik Dönemindeki Dini Şüphe ve Tereddütler Abdülkerim Bahadır
Ergenlik Psikolojisinde Kuramlar Richard Cloutier
Farklı Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Spora Katılımına Etki Eden Faktörler Zekeriya Göktaş
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psiko-Sosyal Sorunları Ayten Güneş
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sözel Bölüm Öğrencilerinin Atılganlık Davranışlarında Etkili Olan Unsurlar ve Atılganlık Kavramı Çiğdem Gündoğan
Fiziksel Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenlerle ve Hastanede Hasta Çocuklarıyla Kalan Annelerle Grup Çalışmaları Aysel Ekşi
Futbol, Popüler Kültür ve “Geyik Muhabbeti“ Gökhan Metin
Gelişim Psikolojisi: Ergenlik ve Yetişkinlik Figen Çok
Genç İşsizliği: Ekonomik, Toplumsal ve Ruhsal Sonuçları Kasım Karataş
Genç Yaş Evliliklerinin Anne ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri Meltem Çöl
Gençler Çalışmak ve Başarılı Olmak Zorundasınız Hasan Tin
Gençlerde Homosidal Davranış Niyazi Uygur, Pakize Geyran, Solmaz Türkcan
Gençlerle Yetişkinler Arasındaki Çatışmalar Mehmet Çimen
Gençliğin Bilgi Gereksinimlerini Etkileyen Unsurların Araştırılması H. İnci Önal
Gençliğin Yanık Kokusu İsmail Karaahmetoğlu
Gençlik Evleri Projesi Zuhal Arnaz, Özlem Tok
Gençlik Önderliği ve Boş Zamanı Değerlendirme Şükran Kılbaş
Gençlik Üzerine: Gençlik Gelecektir
Gençlik ve Milli Kültür M. Zeki Türker
Gençlik ve Yaşam Niteliği İbrahim Cılga
Gençlik ve Yerel Yönetimler Nesrin Kula Demir
Grupla Psikolojik Danışmanın Cinsiyet, Sınıf ve Başarı Düzeyleri Farklı Öğrencilerin Öz Saygı Düzeyine Etkisi Emine Durmuş
Günümüzde Gençlik Sorunları ve Bazı Önlemler Aydoğan Ataünal
Hacettepe Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Tülay Seyhan Maşrabacı
Hukuki ve Sosyolojik Açıdan Ülkemizde Çocuk ve Çocuk Suçluluğu Ömer Özkan
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Bu Okullardan Beklentileri ve Kendilerini Nasıl Değerlendirdikleri Aişe Sıddıka Taşpınar
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Dini Tutum ve Davranışları Mustafa Doğan Karacoşkun
İntihar Girişiminde Bulunan Bir Grup Ergenin Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi Nurdan Ökten, Ahmet Dilsiz
İstanbul Çocuk Mahkemelerine Yansımış Cinsel Suç Olgularının İncelenmesi Mehlika Sevda Dağlar
İstanbul Sokaklarında Çalışan Çocuklar Araştırma Projesi Dokümanı Bülent İlik, Zeynep Türkmen
İzmir Çocuk Mahkemesinde Davaları Sonuçlanan Çocukların Demografik Özellikleri İ. Hamit Hancı, S. Ertürk, H. Çoşkunol, E.Ö. Aktaş, H. Keleş, S. Demirçin
K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Mustafa Koç
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yalnızlık, Benlik-Saygısı ve Yakın İlişkiler Kurabilme Düzeylerinin ve Bu Düzeyler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Hatice Odacı
Kaybolan Gençlik Zülküf Yorulmaz
Kısa Semptom Envanteri (Brief Symptom Inventory): Türk Gençleri İçin Uyarlanması Nesrin Hisli Şahin, Ayşegül Durak
Kız Meslek ve Genel Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Yeme Tutumları Selvinaz Çam
Kız Öğrencilerin Dini Tutumları (14-18 Yaş) Nermin Öztürk
Kitle iletişim araçlarının Elazığ Islahevindeki suçlu çocukların tutum ve davranışlarına etkisi F. Bekçi
Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Suça Yönelişlerinde Eğitimsizliğin Rolü Mehmet Silah
Korunmaya Muhtaç Çocukların Bakım Yöntemlerine İlişkin Model Arayışı: Çocuk Evleri Projesi Zuhal Arnaz
Korunmaya Muhtaç Gençlerin Kız ve Erkek Arkadaşlığına Yönelik Düşünce Davranışları Fatma Işıl Bulut
Köy Gençliği ve Din, Küpeli Köyü (Özvatan-Kayseri) Örnek Olayı Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Uğur İşçi
Lise Gençliği ve Ders Geçme ve Kredi Sistemi S. Savaş Büyükkaragöz
Lise Öğrencilerinin Doğurganlık ve Doğurganlığın Kontrolü Konusundaki Bilgi ve Tutumları Filiz Sasaoğlu
Lise Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarını Etkileyen Faktörler Mehmet Ali Çakır
Lise Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerini Etkileyen Etmenler Abide Güngör
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi Ayten Eren
Lise Son sınıf Öğrencileri Üzerinde Demokratik ve Otoriter Olarak Algılanan Ana-Baba Tutumlarıyla Çeşitli Mesleki Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aynur Karadeniz
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarının Cinsiyet ve Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri Açısından İncelenmesi Müge Ekebaş
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Uyum Sorunlarının Çözümlenmesinde Grup Rehberliğinin Etkisi Hakan Ataseven
Lise ve Dengi Okullarda Kimya Programındaki Deneylerin Geliştirilmesi Osman Koyuncu
Liseli Ergenlerin Anne-Baba Tutumlarını Algılamaları ile Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Müge Akbağ
Liseli Gençlik Özgürlük Yürüyüşünde
Mehmet Akif, Asım ve Türk Gençliği Mümtaz Turgut Topbaş
Meslek Liseleri Son Sınıf Öğrencilerinin Alanlarının Devam Niteliğinde Olan Yüksek Öğretim Kurumları Tercihlerini Etkileyen Bazı Değişkenler Nuray Ergün
Normal Lise ile İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Denetim Odakları Üzerine Bir İnceleme Meral Sert Ağır
Ortaokul 3. Sınıf Kız Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri Tülay Taş
Ortaöğretim Öğrencilerinin Genel Akademik Yetenek Düzeyleri ve Yönelme Sabriye Demirci
Öğrenci Uyumunun Öğretmen Algılamaları ve Test Değerlendirmesi Bakımından İncelenmesi Yüksel Çırak
Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ülkü Köymen
Özdeger Duygusu, Öz İmgesi ve Kimlik Duygusu II Bir Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracına Doğru - Ön Çalışma-II İ. Ferhan Dereboy, Çiğdem Dereboy, Ayşen Coşkun, Bülent Coşkun
Özdeğer Duygusu, Öz İmgesi ve Kimlik Duygusu İ. Ferhan Dereboy, Çiğdem Dereboy, Bülent Coşkun
Psikiyatri Kliniğine Başvuran Uçucu Madde Kullanan Ergenlerin Özellikleri Asena Akdemir, M. Hakan Türkçapar, Emine Öztürk Kılıç, İlkiz Altınoğlu, Bilge Alpdündar, Haluk Özbay
S. Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğine 1986-1993 Yılları Arasında Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Genel Değerlendirmesi Ali Savaş Çilli
Sınav Kaygısı ile Başaçıkma Programının Etkililiği Tuncay Ergene
SİLİNECEK - BİLDİRİ Depresif Çocuk ve Adolesanların Annelerindeki Psikiyatrik Bozukluklar, 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ş. Gök, M. Öztürk, S. Zaroğlu, Ümran Tüzün
SİLİNECEK BİLDİRİ 4. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi 14-17 Nisan 1994 Kirazyayla - Bursa Program ve Bildiri Özetleri
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Sources of Stres and Coping Strategies During Adolescence (Ergenlerde Stres Kaynakları ve Başetme Yolları) Atiye Oral
SİLİNECEK Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Eğitimleri Yahya Özsoy
SİLİNECEK(Bildiri) Üniversite Seviyesinde Rehberlik ve Mesleğe Yöneltme Sempozyumu Bildirileri Necla Öner, Güzver Yıldıran
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Kız Meslek ve Genel Liselerde Okuyan Kız Öğrencilerin Yeme Tutumları Selvinaz Çam
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinde Özdeğer Duygusu ve Öz Kavramının Değerlendirilmesi İ. Ferhan Dereboy, Ayşen Coşkun, Çiğdem Dereboy, E. Turhan
SİLİNECEK/ROMAN Genç Bir Rahibe Giovanni Arpino
Sosyal Hizmet Kurumlarında Barınan Çocuklarının Çocukların Otoriteye Uyumu Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma Ayşe Özcan
Sources of Stres and Coping Strategies During Adolescence (Ergenlerde Stres Kaynakları ve Başetme Yolları) Atiye Oral
Soyağacı Yöntemiyle Lise Öğrencilerinde Kronik Hastalık Risklerinin Belirlenmesi ve Korunmaya Yönelik Sağlık Eğitimi Programlarının Düzenlenmesi Süheyla Altuğ Özsoy
Stresle Başa Çıkma Programı: Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Ferda Aysan
Suçlu Çocuklarda Pratik Yetenek Oranı, Kişilik Özellikleri, Anksiyete Düzeyleri (Ortak Çalışma) Haluk Yavuzer, O. Güngörmüş, J. Minibaş
Suçlu Genç Erişkinlerin Sorumluluğu Sulhi Dönmezer
Suçlu Gençlerin Yakın Çevre Özellikleri Haluk Yavuzer, O. Güngörmüş, J. Minibaş
Terör Eylemi ve Savaşın Çocuk ve Gençlere Etkisi Aysel Ekşi
The Expectations of METU Preparations Year Students From The Student Personnel Services (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hazırlık Öğrencilerinin Öğrenci Kişilik Hizmetlerinden Beklentileri) Yeşim Erkin
The Investigation of Leisure Pursuits and Academic Achievement of Orphans of High School Level (Lise Düzeyi Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Serbest Zaman Uğraşlarının ve Okul Başarılarının Araştırılması) Sabri Baş
Trabzon'da Çocuk Suçluluğu S. Gürpınar, İ. H. Hancı, E.Ö. Aktaş, M. Gündüz, S. Yücel
Türk Gençliğinin Sosyal ve Ahlaki Değerleri Orhan Gökçe
Türkiye'de ve Dünyada Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji Kemal Gürüz (Koordinatör), Erdoğan Şuhubi, Ali Mehmet Celal Şengör, Kazım Türker, Ersin Yurtsever
Türkiye’ de 18 Yaşından Küçük İşçi Çalıştırma Yasağı ve Uygulaması Abdurrahman Ayhan
Türkiye’de 12-17 Yaş Grubu Genç Kızların Beden Ölçüleri Standardizasyonu Ender Yazgan Bulgun
Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Sorunları ve Bu Sorunların Örgütsel Yapı İle İlişkileri Niyazi Can
Türkiye’den Yurtdışına İşçi Göçü ve İkinci Kuşak Türk İşçi Çocuklarının Re-İntegrasyonu Saadet Topuz
Uluslararası Gençlik Kütüphanesi Andreas Bode, Osman Ümit Özen
Üniversite Gençlerinin Algılanan Anababa Tutumları, Anababayla İlişkileri ve Bunların Bazı Kişilik Özellikleri ile Bağlantısı Figen Karadayı
Üniversite Gençliğinin Aile Planlaması ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunmaya İlişkin Yaklaşımları Hakime Özkan
Üniversite Öğrencileri Arasında Madde Kullanımı Nevzat Yüksel, Çiğdem Dereboy, İsmail Çifter
Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Yaygınlığı ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi Orhan Doğan, Selma Doğan, Aytül Çorapçıoğlu, G. Çelik
Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası Şemalar ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkiler Gonca Boyacioğlu
Üniversite Öğrencilerinde Özdeğer Duygusu ve Öz Kavramının Değerlendirilmesi İ. Ferhan Dereboy, Ayşen Coşkun, Çiğdem Dereboy, E. Turhan
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimi, Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Karşılaştırmalı Bir Araştırma L. Neşe Aslan
Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerini Etkileyen Değişkenlerin Ana Bileşenler Yöntemi ile Değerlendirilmesi Zeki Akkuş
Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimindeki Tercih ve Beklentileri Fatma Gül Ceylan
Üniversite Öğrencilerinin Günlük Davranış Alanları ve Doyum Düzeyleri Gülnaz İIhan
Üniversite Öğrencilerinin Konut ve Çevresine Yönelik Beklentileri ve Konuta İlişkin Değerleri Meltem Bayraktar, Meryem Salman
Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nilgün Sürük
Viyana’da Yaşayan 'İkinci Kuşak' Türk Gençleri ve Suçluluk Yeşim Özenge
Yatırılarak Tedavi Edilen Ergenler İki Ülkeden Birer Hastane Arası Karşılaştırmalı Bir Çalışma Aykut Özden, Saynur Canat
Yazın Eğitiminde Çocuk ve Gençlik Yazını Selahattin Dildüzgün
Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenler İle Ailesiyle Birlikte Yaşayan Ergenlerin Öz Saygı ve Atılganlık Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması Uğur Uğurlu
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençlerin Benlik Saygıları Üzerine Bir İnceleme Fatih Şahin
Yetiştirme Yurtlarında ve Aileleri Yanında Yaşayan Ergenlerin, Bazı Gereksinimler Yönünden Karşılaştırılması Gürcan Özhan
Yurtdışı Deneyimli Lise Öğrencilerinin Okul Başarılarında Rol Oynayan Sosyo-Ekonomik Etkenler Mehmet Dinçer
Yüksek Gizli Güce Sahip Lise Öğrencilerinin Yaratıcılıkları Üzerine Deneysel Bir Araştırma Ümit Davaslıgil
Yüksek Öğrenim Gençliğinde Zayıflık Prevelansı Deneyleri ve Beslenme Durumuyla İlişkisi Mine Özmert
RSS - 1994 beslemesine abone olun.