1988 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 208 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Atatürk'ün Gençlere İlişkin Görüşleri Erol Eren
Genç Ressamlar Ne Diyor? Beral Madra
Gençliği Tanıyor muyuz? [Söyleşi] Hülya Dilek
Özürlü Üniversite Öğrencisine Yapılacak Psikolojik Danışma Doğan Çağlar
Üniversite Gençlerinin Bağımlılık Yapıcı Maddeleri Kullanma Durumları ve Yönelişleri Abidin Özdemir, Ve Diğerleri
Üniversite Gençliğinin Bir Kesiminde Suistimale Uygun İlâç Tüketimi İle Sürekli-Anksiyete İlişkisi Şükran Şimşek Atamer
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Eğilimleri Feyyaz Bodur
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Boy Kısalığı Gösteren 13-17 Yaş Arası Çocuklarda Benlik Kavramı Aysin Turpoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlik Problemlerine Nasıl Yaklaşmalıyız Ergin Aydın
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarım Düzeylerini Etkileyen Faktörler Kurtman Ersanlı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Stres Yaşantılarında Kullandıkları Başaçıkma Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ferda Aysan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Gençliğinin Bir Kesiminde Suistimale Uygun İlaç Tüketimi ile Sürekli Anksiyete İlişkisi Betül Aydın
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri ile İlgili Kalıp Yargıların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Serçin Baykal
(BİLDİRİ) Gençlerde Şahsiyetin Teşekkülünü Hazırlayan Faktörler Mehmet Aydın
(BİLDİRİ) Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Üzerine Bir İnceleme Beril Tufan
(BİLDİRİ) Atatürk İnkılapları ve Gençlik Sami Ateş
(BİLDİRİ) Atatürk ve Konya Gençliği Mehmet Önder
(BİLDİRİ) Atatürk’ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" Sözü Işığında Gençlerimizin Kendi Özbenliklerine Yabancılaşmasına Sebep Olan Faktörler ve Kültürel Etkilenme Hüseyin Gümüş
(BİLDİRİ) Gençlerde Zararlı Alışkanlıkların Toplumsal Değerlendirilmesi Hikmet Yıldırım Celkan
(BİLDİRİ) Gençliğin Sosyal Sorunları Türkan Ayral
(BİLDİRİ) Gençlik Döneminde Benlik ve Kimlik Gelişimi Yıldırım Aktuna
(BİLDİRİ) Gençlik Döneminde Toplumsallaşma ve Kuşak Çatışması Yıldırım Aktuna
(BİLDİRİ) Gençlik ve Müstehcenlik Mehmet Aydın
(BİLDİRİ) Gençlik ve Şiir Yahya Akengin
(BİLDİRİ) Korunmaya Muhtaç Gençlerin Yetiştirilme Biçimleri ve Kişilik Eğilimleri Konusunda Karşılaştırılmalı Bir Araştırma İbrahim Cılga
(BİLDİRİ) Sağlıksız Tasavvuf Eğitiminin Gençliğe Getirdiği Problemler ve Çözüm Yolları Üzerine Düşünceler Ali Osman Koçkuzu
(BİLDİRİ) Türk Gençliği'nin Yetiştirilmesinde Kadının ve Ailesinin Rolü Semra Özal
(BİLDİRİ) Türk ve Dünya Gençliğinin Eğitimine Atatürk'ün Üniversite Reformunun Katkıları Ayhan Söyler
(BİLDİRİ) Yugoslavya Genç Şairlerin İletisi (Mesaji) Altay Suroy
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Şairlerin Şiire Bakışı
(KONU UYGUN OLMAYABİLİR) Genç Sovyet Sinemacıları Umut Veriyor mu ? Sergey Solovyev
(mükerrer) Çocuk ve Ergenlerdeki Suça Yönelik Davranışların Tıbbi Yönü Efser Kerimoğlu
(SİLİNEBİLİR) Avignon'lu Genç Kadınlar Söylencesi Kaya Özsezgin
(SİLİNECEK- YABANCI YAZAR) Gençlik ve Altkültürleri Dick Hebdige
16-18 Yaş Grubu Korunmaya Muhtaç Çocukların Uyum ve Kaygı Düzeyleri Halil Punar
17- 18 Yaşındaki Ergenlerin Benlik Saygısı ve Bunu Etkileyen Etmenlerin Araştırılması N. Kalkan
1940'larda Öğrenci Gençlik Dernekleri ve Eylemler 1 M. Şehmus Güzel
1940’larda Öğrenci Gençlik Dernekleri ve Eylemleri 2 M. Şehmus Güzel
2. Milli Gençlik Kongresi Tebliğler Sadi Irmak, Türkan Aksu, Nurzen Amuran, Saim Sakaoğlu, Bozkurt Kuruç, Hasan Özönder, Semih Sergen
Açıkhava Sergisinin Genç Heykelcileri Onur Bayiç
Adana ve Mersin İlleri Sağlık Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Problemleri Üzerine Bir Araştırma Z. Serap Özden
Adli Tıpta Suçlu Çocuk Kavramı S. Eriş
Adölesan Dönemindeki Öz- İmaj Örüntüsünün İncelenmesi: Ön Çalışma Batu İnanç
Aile-Gençlik İlişkisi Mustafa Ersen Erkal
Ailenin Toplumsal Konumunun Çocuğun Eğitimi Üzerindeki Etkileri Vildan Gülmez
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimleri Feyyaz Bodur
Ankara'daki İki Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerde İntihar Eğilimleri Şahnur Şener, Çiğdem Uluergüven, Zehra Arıkan, Nursen Oral
Antidepressive Behaviors And Depression in College Student Population Kenan Bayraktar
Avcılar Sağlık Ocağı Bölgesindeki Genç Kızların Adet Görme, Gebelik ve Aile Planlaması Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Görüşleri Nihal Araptarlı
Avrupa Ülkelerinde Büyüyen Gençlerimizin Meseleleri ve Çözüm Yolları Osman Cilacı
Aydın ve Gençlik Necmettin Türinay
Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinde Gençlik 1 Kolektif
Batı Almanya’daki Sosyal Hizmetler ve Oradaki Türk Gençliğinin Durumu Ahmet Tekin
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Gençlik:1968-1988 Kollektif
Bir Grup Üniversite Öğrencisinden Sınav Kaygı Araştırması Feyzullah Eroğlu
Boy Kısalığı Gösteren 13-17 Yaş Arası Çocuklarda Benlik Kavramı Aysin Turpoğlu
Bugünün Gençliği Gümüşpala Kortak
Celal Bayar Üniversitesi Öğrencilerinin Alkol Kullanma Sıklığı Ve Alkol Kullanımını Etkileyen Faktörler Taner Dağcı
Cinsiyet ve Bazı Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin Lise Öğrencilerinin Mesleki İlgilerine Etkisi M. Çimen
Cumhuriyetin Emanet Edildiği Türk Gençliğinin İdeal Yapısı Orhan Arıoğlu
Çağdaş Bir Ülkede Gençliğin Devletten Beklentileri
Çalışan Gençliğin İşbaşında Eğitimi Çıraklık, Kalfalık, Mesleğe Yönelme Sorunları Nephan Saran
Çiçekdağı İlçesi’nde Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimleri Esma Erimoğlu
Çocuk Suçları Ve Adli Psikiyatrik Değerlendirme Sunar Birsöz, M.K Gücer, C. Büyükberker
Çocuk Ve Ergenlerdeki Suça Yönelik Davranışların Tıbbi Yönü Efser Kerimoğlu
Dış Göç ve F. Almanya'dan Dönüş Yapmış (Sivas Ortaokul ve Liselerinde) Gençlerin Uyum Sorunları Üzerine Sosyololojik Bir İnceleme S. Sinan Erdoğan
Doğu Anadolu Gençliğinin Milli Kültürümüze Bakışı Saim Sakaoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci ve Çalışanlarında Akciğer Hastalıklarının Sigara ile İlişkisinin İncelenmesi Ergin Sevin Akkoçlu, Atilla Çimrin, Raşit Öztürk
Eğitim Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Süleyman Çelenk
Elazığ Sanayi Sitesinde Çalışan 10-16 Yaş Çocukların Psiko-Sosyal Sorunları Muammer Kirtel
Ergen Kızlarda İlk Ayhali Figen Çok
Ergenlerde Anne- Baba Yoksunluğunun Früstrasyon Toleransına Etkisi Talip Çabuk, Gülnur Bayezıt, Cevdet Arslan
Ergenlik Çağı İntihar Girişimlerinde Psikososyal Etmenler Raşel Okucu
Ergenlik Çağı ve Tedbirleri Hilmi Oğuzkurt
Ergenlik Döneminde Dini Şüpheler Hayati Hökelekli
Farklı Sosyo-Ekonomik ve Cinsiyet Gruplarındaki Üniversite Öğrencilerinin Engellenme Karşısında Geliştirdikleri Agressif Tepkilerinin Rosenzweig Picture-Frustration Testi İle İncelenmesi ve Grupların Agresyon Yön ve Türü Bakımından Karşılaştırılması Gülhan Ürküt
Federal Almanya’daki Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Sorunları Açısından İki Dillilik ve İki Kültürlülük ile İlgili Eğitim Modelleri Mehmet Çağatay Özdemir
Gelişmekte Olan Ülkelerde Gençlerin Sosyo-Demografik, İstihdam ve Eğitim Özellikleri Sedat Murat
Genç İnsanımızın Okul Dışı Eğitimi M. Fatih Erdemli
Genç İşçiler ve Sağlık Sorunları Yakut Irmak
Genç Kızlar ve Cinsel Sorunları Wardell Baxter Pomeroy
Genç Madde Bağımlılarında Kaygı Düzeyi ve Belirleyici Etkenler S. Vicdan Yücel
Genç Madde Bağımlılarından Kaygı Düzeyi ve Belirleyici Etkenler S. Vicdan Yücel
Genç Neslin Başarısızlığı Bilge Işık
Genç ve Kültürel Bütünleşme Nilgün Çelebi
Gençler Devrimci Yenilenmenin Yaratıcı Gücüdür: SSCB Leninci Komünist Gençlik Birliği Kongresinde Verilen Söylev Mihail Sergeyeviç Gorbaçov
Gençlerde Depresyon Eğilimi ile İlgili Bir Tarama Banu İnanç
Gençlerimize Dair Cezmi Bayram
Gençlerin Durmadan Yorulmadan Çalışabilme Gücüne Sahip Olma Zorunluluğu Ahmet Cevdet Acar
Gençlerin Kendini Kabul Düzeyini Etkileyen Bazı Etmenler Sibel Güneysu, Şule Bilir
Gençlerin Yetiştirilmesi ve İstihdam Cengiz Atay
Gençliğin Akademik ve Siyasi Mücadelesi Ahmet Ural, Hasan Zeki
Gençliğin Genel Durumu ve Problemleri Üzerine Yaşar Tunagür, Recep Koçak
Gençliğin Ruhi ve Manevi Problemleri (Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi) Kolektif
Gençliğin Yaşamını Etkileyen Toplumsal Değişmeler Sulhi Dönmezer
Gençlik Memet Fuat
Gençlik Araştırması:Dosya-Özal Kuşağı
Gençlik Meseleleri ve Çağın İnsan Güzelleri M. Fatih Erdemli
Gençlik Politikası Konusunda Hep Aynı Laflar mı Yoksa Değişik Plaklar mı? İlhami Soysal
Gençlik Problemlerine Nasıl Yaklaşmalıyız Ergin Aydın
Gençlik Şurası, 1. Gençlik Şurası: Raporlar, Görüşmeler, Kararlar Kollektif
Gençlik Şurası, 2000 Yılının Gençliği: 1. Gençlik Şurası Ön Çalışma Raporu Gençlik Şurası
Gençlik Şurası, Çalışan Gençliğin Sorunları: 1.Gençlik Şurası Ön Çalışma Raporu T. C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Şurası, Çalışmayan Gençliğin Sorunları: 1.Gençlik Şurası Ön Çalışma Raporu T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Şurası, Gençliğin Sağlığı ve Zararlı Alışkanlıklardan Korunması: 1.Gençlik Şurası Ön Çalışma Raporu T. C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Şurası, Gençliğin Serbest Zaman Faaliyetleri: 1.Gençlik Şurası Ön Çalışma Raporu
Gençlik Şurası, Suça İtilen Gençlerin Topluma Kazandırılması: 1.Gençlik Şurası Ön Çalışma Raporu T. C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Şurası, Yurtdışındaki Gençliğin Sorunları: 1.Gençlik Şurası Ön Çalışma Raporu T. C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Şurası, Yükseköğrenim Gençliğinin Sorunları: 1.Gençlik Şurası Ön Çalışma Raporu T. C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Üzerine Niyazi Yavuz
Gençlik ve Bazı Ahlaki Değerler Şerafeddin Gölcük
Gençlik ve Din Eğitimi Beyza Bilgin
Gençlik ve Edebiyat Önder Göçgün
Gençlik ve Görevlerimiz A. Rıza Demircan
Gençlik ve Kitap Mehmet Tahir Hatipoğlu
Gençlik ve Milli Mücadele Kahramanlarına Vefa Duygusu Sami Ateş
Gençlik ve Sorunları: Araştırmalar ve Hedefler Faruk Kocacık
Gençlik ve Sosyal Bunalımlar Türkan Aksu
Gençlik ve Şehir Ahmet Alkan
Gençlik ve TRT Yayınları Nurzen Amuran
Gölbaşı Köyü’nde 0-15 Yaş Arası Çocuklarda Rol Özdeşi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Recep Kaya
Grupla Psikolojik Danışmanın 15-18 Yaş Grubundaki Gençlerin Benlik Kavramı ile İdeal Benlik Kavramlarının Uygunluk Düzeyine Etkisi Seher Aydemir
Grupla Psikolojik Danışmanın Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Kendini Gerçekleştirme ve Kaygı Düzeylerine Etkisi Gürsen Topses
Günümüz ve Gençlik Mehmet Ata Uçum
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksek Okulu Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
I. Gençlik Şurası: Orta Öğrenim Gençliğinin Sorunları Ön Çalışma Raporu
I. Gençlik Şurası: Özürlü Gençlere Götürülecek Hizmetler Ön Çalışma Raporu
I. Gençlik Şurası: Yüksek Öğrenim Gençliğinin Sorunları Ön Çalışma Raporu
İç Anadolu Bölgesi Sağlık Meslek Liseleri (Ebelik Bölümü) Son Sınıf Öğrencilerinin Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Konusunda Bilgi Düzeylerinin Araştırılması F. Belgin Soğukpınar
İlkokul Sonrası Meslek Seçiminde Ailenin Etkileri Araştırması Nurettin Konaklı Ve Diğerleri
İsveç Eğitim Sistemi ve Türk Gençleri Bekir Onur
Kolej Kendini Anlatma Ölçeği'nin Üniversite Öğrencilerine Uyarlanması Sevgin Esemenli
Korunmaya Muhtaç Kent Çocukları Esin Konanç
Kuzey Kıbrıs Türk Gençliğinin İstihdam Sorunu Halil Fikret Alasya
Lise III. Sınıf Öğrencilerinin ÖSYM 1. Basamak Sınavı Öncesi ve Sonrası Kaygı Düzeylerinin Bazı Faktörler Yönünden Karşılaştırılması Halise Ferda Cengiz
Lise Öğrencilerinin Başarısında Ailelerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısının Etkisi Aysel Polat
Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımı Düzeylerini Etkileyen Faktörler Kurtman Ersanlı
Lise Öğrencilerinin İçsel ya da Dışsal Denetimli Oluşlarını Etkileyen Etmenler Binnur Yeşilyaprak
Lise Öğrencilerinin Stres Yaşantılarında Kullandıkları Başaçıkma Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ferda Aysan
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimindeki Sosyo-Ekonomik Faktörler Zülgani Kaya
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyleri ile İlişkiye Yönelik Beklentileri ve Meslek Tercihleri Arasındaki İlişki SİLİNECEK EKSİK BİLGİ
Lise ve Sağlık Meslek Lisesine Devam Eden Öğrencilerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma Sevim Dursun
Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin İlaç Kullanma Bilinci Anketi Sonuçları Betül Dortunç
Mesleki ve Teknik Orta Öğretimde Öğrencilerin Meslek Alanına İlişkin Davranışlara Ulaşma Derecelerinin Tesbiti ve Değerlendirilmesi Ayten Ulusoy
Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Öğrencilerinin Park Sergisi ve Düşündürdükleri Özer Kabaş
Okul Öncesi Düzeydeki Üstün Zekalı Çocuklara Uygulanacak Farklılaşmış Program Ümit Davaslıgil
Orta Dereceli Okul Öğrencilerinde Sigara İçme Alışkanlığı Okul İçi Etkinlikler ve Bazı Aile Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ali Kocabaş
Orta Öğrenimde Gençlerin Sigara İçmelerindeki Etkinlikler
Ortaöğretime Devam Eden Ergenlerde Beden İmajından Hoşnut Olma Düzeyi Figen Gökdoğan
Öğrencilerde Ve Öğretmenlerde Sigara İçimi İle İlgili Tutum Ve Davranışlar Ali Kocabaş
Özel Dost Lisesi'nde Okumakta Olan Bir Grup Öğrencinin Ölçülen Mesleki İlgileri ile Tercihleri Arasındaki İlişkiler Ayşegül Ünal
Planlı Kalkınma Dönemi Hükümet Programlarında Gençlik Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Psikoloji ve Eğitim Gençlik ve Dünya Hayrani Altıntaş
Rathus Girişkenlik Testi: I. Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Girişkenlik Düzeyi ve Bunun Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi Oya Sorias, Ş. Sorias, N. Atalay
Ruhsal Belirtiler Gösteren Ergenlerde Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi Saynur Canat, Refia Palabıyıkoğlu, Alev Evrengöl, S. Coşkun
Sayılarla Ortaöğretim Gençliği Adnan Kulaksızoğlu
SİLİNECEK
SİLİNECEK Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinde Gençlik Celalettin Can
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ 1. Gençlik Şurası Yurt Dışındaki Gençliğin Sorunları Ön Çalışma Raporu T. C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
SİLİNECEK Hacettepe Üniversitesi Son Sınıf Erkek Öğrencilerinin Aile Planlaması Bilgisi
SİLİNECEK KİTAP DEĞİL Gençliğin Sosyal Sorunları Türkan Ayral
SİLİNECEK LİSANS BİTİRME TEZİ Yüksek Öğretim İçin Küçük Kentten Büyük Kente Gelen Gençlerin Yalnız Yaşarken Karşılaştıkları Güçlükler
SİLİNECEK MÜKERRER Gençliğin Mes'elesizliği Fevzi Samuk
silinecek!
silinecek!
silinecek!
silinecek!
silinecek!
silinecek!
silinecek! T. C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
SİLİNECEK(Kongre-Bildiri) 1. Milletlerarası Gençlik Kongresi Selçuk Üniversitesi
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Lise III. Sınıf Öğrencilerinin ÖSYM 1. Basamak Sınavı Öncesi ve Sonrası Kaygı Düzeylerinin Bazı Faktörler Yönünden Karşılaştırılması Halise Ferda Cengiz
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Bağımsız Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinde Gençlik Celalettin Can
SİLİNECEK/KONGRE Gençlerde Acil Psikiyatrik Durumlar Ayhan Songar, Engin Eger, V. Necdet
SİLİNMELİ/KONGRE Gençliğin Eğitiminde Disiplinin Yeri Sevinç Karol
SİLİNMELİ/KONGRE Türk Gençliği ve Çağdaş Sorunları Ergun Özsunay
SİLİNMELİ/KONGRE Türk Ortaöğretim Gençliği ve Ortaöğretim Programları S. Savaş Büyükkaragöz
Sosyal Değişimin Psikolojik Boyutları-Sivas İl Merkezi Lise Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme Ahmet Düzköylü
Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Üzerine Bir İnceleme Beril Tufan
Suça İtilen Gençlerin Topluma Kazandırılması (Rapor)
Suçlu çocuklara uygulanan yaptırımlar Nilgün Çağlayan
Suçlu Çocukların Topluma Kazandırılması : (Ankara Islahevi Örneği) Mustafa Kıcalıoğlu
Suçlu Çoçukların Topluma Kazandırılması Mustafa Kıcalıoğlu
SÜRELİ YAYIN Türkiye’de Toplumsal Mücadele ve Gençlik
Tarih ve Gençlik Yahya Akengin
tekrar I. Gençlik Şurası: Gençliğin Serbest Zaman Faaliyetleri Ön Çalışma Raporu
tekrar Rathus Girişkenlik Testi: Ii. İki Grup Üniversite Öğrencisinde Testin Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması Oya Sorias
Toplum Örnekleminden Ergenler ile Çocuk Psikiyatrisine Başvuran Ergenlerin Sorun Alanlarının Karşılaştırılması Cahide Aydın
Türk Gencinin Milli Ahlaka Sahip Fikren ve Bedenen Güçlü Olma Zorunluluğu Tanıl Kılınç
Türk Gençlerinin Öz- İmaj Örüntüsünde Cinsiyetin ve Okuldaki Öğrencilerin Sosyo- Ekonomik Düzeylerinin Etkisi Batu İnanç
Türk Hukukunda Sosyal Hizmetler ve Çocuklar Suat Ballar
Türkiye'de Gençlik Yayınları H. Rıdvan Çongur
Türkiye’de 1960-71 Döneminde Gençlik Hareketleri Hayati Beşirli
Türkiye’de Gençlik Sorunları ve Çözüm Yolları Nevzat Yüksel
Üniversite Gençlerinin Kendini Kabul Düzeyine Algılanan Ana- Baba Tutumlarının Etkisi Sibel Güneysu, Şule Bilir
Üniversite Gençliğinde Süt ve Süt Ürünlerinin Tüketim Sıklığı ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler
Üniversite Gençliğinin Bir Kesiminde Suistimale Uygun İlaç Tüketimi İle Sürekli Anksiyete İlişkisi Ş. Ş. Atamer, Betül Aydın
Üniversite Gençliğinin Sigara İçme Alışkanlığı Sigara İçimi ile İlgili Tutum ve İnanışları
Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Açıklama Biçimi ve Akademik Başarı Gül Aydın
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri ile İlgili Kalıp Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Serçin Baykal
Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerde Benlik Saygısı Güner Satılmış
Yurt Dışı Deneyimi Geçiren ve Geçirmeyen Lise Öğrencilerinin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri Nilgün Kılıçkaya
Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Lise Öğrencilerinin Problemleri Süleyman Doğan
Yurt Dışındaki İkinci Nesil Türkler ve Meseleleri: Bazı Gelişmeler ve Değerlendirmeler Mustafa Ersen Erkal
Yurtdışındaki Türk Çocuklarda Kimlik Krizi ve Türkçenin Önemi Mehmet Çağatay Özdemir
Yurtkur Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Beklenti ve Problemleri İlhan Akhun
Yurtta Kalan Gençlerin Psikososyal Özellikleri ve Sorunları Gönül Erkan
Yüksekokul Çağındaki Gençlerin Katılım ve Antropometrik Özellikleri ile Sosyal Statülerine Göre Başarı Durumlarının Araştırılması Nevzat Mirzeoğlu
RSS - 1988 beslemesine abone olun.