Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi

TEZ

Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
41050
Sayfa Sayısı
169
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı, mesleki grup rehberliğinin lise I. sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerine etkisini araştırmaktır. Bu araştırma, kontrol gruplu ön-test ve son-test modele da yalı deneysel bir çalışmadır. Araştırma 1992-1993 öğretim yılında Ankara Keçiören Sultan Mehmet ve Kanuni Liselerinde öğrenim gören lise I. sınıf öğrencileri (14-15 yaşlar) üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın deney grubunu Fatih Sultan Mehmet Lisesi öğrencilerinden 21 öğrenci (11 kız ve 10 erkek), kontrol grubunu ise Kanuni lisesi öğrencilerinden 21 öğrenciden (11 kız ve 10 erkek) oluşturmuştur. Deney grubundaki öğrencilerle 10 hafta süreli haftada iki saat mesleki grup rehberliği yapılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön-test ve son-test aşamalarında mesleki olgunluk düzeyleri Mesleki Olgunluk Ölçeği ile ölçülmüştür. 14-18 yaşlar arasındaki gençlerin kendilerinden beklenilen mesleki olgunluk düzeyine ulaşabilmeleri "Bir Mesleki Tercihi Billurlaştırma" mesleki gelişim görevine ilişkin mesleki tutum ve davranışları üstlenmeleri ile mümkündür. Bu araştırmada denenen mesleki grup rehberliğinin programı Mesleki Olgunluk Ölçeği ile ölçülebilen sekiz mesleki tutum ve davranışı içermektedir. Mesleki grup rehberliğinde bu mesleki tutum ve davranışlar kazandırılırken eklektik bir yaklaşım tercih edilmiş ve grupta tartışma, mesleki hipotetik vak'a, meslek oynama, bilgi ve ev ödevi verme teknikleri uygulanmıştır. Mesleki grup rehberliği sonrasında deney ve kontrol gruplarının MOÖ'nden ön-test ve son-test uygulamaları arasında bir fark olup olmadığını belirlemek için Split-plott F testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının MOÖ ön-test ve son-test puanlan arasında farklar bulunmuştur. Bu farkların işlemden mi, gruplardan mı kaynaklandığım belirlemek için Tukey'in Gerçek Önemli Fark Yöntemi kullanılmıştır. Tukey testi sonuçlarına göre de deney grubunun MOÖ ön test puanlarının ortalaması ve son test puanlarının ortalaması arasındaki fark.001 düzeyinde önemli bulunmuştur. Buna karşılık, kontrol grubunun MOÖ ön test ve son test puanlarının ortalamaları arasındaki fark önemli düzeyde bulunmamıştır. Bu bulgu deney grubu ön test ve son test puanlarının ortalamaları arasındaki farkın uygulanan mesleki grup rehberliğinden ileri geldiğini kanıtlamaktadır. Deney ve kontrol gruplarının son test puanlarının ortalamaları arasındaki fark da.001 düzeyinde önemli bulunmuştur. Bu bulgular araştırmada denenen mesleki grup rehberliği yönteminin lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini artırmada etkili olduğunu ortaya kovmaktadır. 1- Elde edilen bulgulara dayalı olarak yorumlar yapılıp, bu bulgular liselerde mesleki rehberlik hizmetleri açısından tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. Mesleki grup rehberliği yönteminin liselerde öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini artırmada etkili olduğu ve bu yöntemin mesleki rehberlik hizmetleri veren uzmanlar tarafından öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olmada kullanılabileceği öneriler içindedir.

Bacanlı, Feride, Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, Doktora, pdf.