Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğine Başvuran Ergen Hastaların Özellikleri

MAKALE

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğine Başvuran Ergen Hastaların Özellikleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
142-146
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada 2004-2005 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tedavi edilen ergenlerin psikiyatrik tanıları ve bu tanıların yaş, cinsiyet, eş tanı gibi değişkenlerle ilişkilerinin araştırılması hedeflenmiştir.Yöntem: çalışmaya 12-18 yaşlarında 297 ergen alınmıştır. Bilgiler olgu dosyalarının geriye dönük incelenmesi ile toplanmıştır. Psikometrik ölçümler Çocukluk Depresyon Ölçeği, Maudsley Obsesyon Kompulsiyon Soru Listesi, Çocuk Durumluluk Süreklilik Kaygı Envanteri-1 ve 2, Klinik Global İzlem, Conners Aile Derecelendirme Ölçeği, Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeğidir. Veriler SPSS 11.0 paket programı ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Çalışmada olguların 171'i [%57.6] erkek, 126'sı [%42.4] kızdı. Olguların ortalama yaşı 13.3±1.1 idi. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu [DEHB] en önde gelen tanı grubuydu; bunu anksiyete bozuklukları ve duygudurum bozukluları izlemekteydi. DEHB, mental retardasyon, davranım bozukluğu, ergenlik sorunları erkeklerde daha sık görülürken, duygu durum bozuklukları kızlarda daha sıktı. Çocukluk Depresyon Ölçeği, Maudsley Obsesyon Kompulsivyon Soru Listesi, Çocuk Durumluluk Süreklilik Kaygı Envanteri-1 ve 2 ortalamaları erkeklerde anlamlı olarak daha yüksekti. 189 hastaya en az bir psikiyatrik bozukluk eşlik ediyordu. En yaygın eş tanılar DEHB için mental retardasyon, duygudurum bozuklukları için anksiyete bozukluları ve anksiyete bozukluları için diğer bir anksiyete bozukluğu olarak belirlendi. Eş tanıların varlığı ve hastalık şiddeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmaktaydı.Tartışma: Önceki çalışmalarla benzer şekilde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında en sık başvuruları DEHB ve davranım bozukluğu oluşturmaktadır. Eş ruhsal tanıların beklenildiğinden daha fazla görüldüğü ve bunun klinik şiddeti etkilediği görülmüştür. Bu durum çocuk ve ergen psikiyatrik bozuklukların tanınmasında ve tedavi seçiminde eş tanı etkeninin önemli olduğunu göstermektedir. Sonuç: Ergenlik döneminde görülen psikiyatrik bozukluklar, erişkin yaşamda kalıcı olabilir ve bireyin yaşam kalitesini belirgin şekilde etkileyebilir. Hasta değerlendirmede tanısal sınıflandırma ile birlikte gelişimsel özellikler, yaş, cinsiyet ve eş tanı gibi değişkenler göz önüne alınmalıdır. Bu dönemdeki ruhsal bozuklukların ve belirtilerinin önceden tanınması ve tedavi edilmesi toplum sağlığı açısından koruyucu olabilir.

Çelik, Gonca - Tahiroğlu, Ayşegül - Avcı, Ayşe - Seydaoğlu, Gülşah, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğine Başvuran Ergen Hastaların Özellikleri, Yeni Symposium Dergisi, İstanbul, 3, 2009, 142-146, pdf.