Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Yeme Davranışı Özellikleri: Bir Ön Çalışma

MAKALE

Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Yeme Davranışı Özellikleri: Bir Ön Çalışma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1-4
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
5-8
Kategori
Makale Özeti
Genç popülasyonda yeme bozukluklarının yanı sıra, tanı konulacak düzeye ulaşmayan yeme davranışı farklılıkları görülebilmektedir. Ayrıca bu davranış farklılıklarının kadınlarda daha fazla olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı bir grup üniversite öğrencisinde yeme davranışlarına ilişkin temel özelliklerin ve bu özelliklere cinsiyetin etkisinin araştırılmasıdır.Yöntem: İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerine kayıt yaptıran 450 ardışık öğrenciden çalışmaya katılmayı kabul eden 416'sı araştırmaya alındı. Her birine araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yeme ile ilgili davranışları ve boy, kilo gibi özellikleri sorgulayan yarı-yapılandırılmış bir form uygulandı.Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 19 ve katılımcıların yaklaşık yarısını kız öğrenciler oluşturuyordu. BMI ortalaması 21 kg/m2 idi. Kız ve erkekler arasında yaş ve eğitim düzeyi açısından fark yoktu. Grubun toplamında bakıldığında BMI<18 olanlar %10'unu, BMI> 25 olanlar ise %7 sini oluşturuyorlardı. Geri kalan büyük çoğunluk (%83) normal beden kitle indeksine (18-25) sahipti. Kadın ve erkekler arasında kendini şişman bulma (%20.9 K, %10.7 E), diyet yapma (%27.4 K, %3.3 E), diyetle kilo kaybetme dönemlerinin varlığı (%12.1, %2.8) konusunda anlamlı farklar bulundu.Sonuç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde yeme davranışında belirgin sapmalar, anorektik ve bulimik özellikler düşük oranlarda gözlenmiştir. Ancak sonuçlarımız kız öğrencilerin erkeklere oranla daha yüksek oranda kendilerini şişman buldukları ve diyet yaptıklarını göstermektedir.

Polat, Aslıhan - Yücel, Başak - Genç, Aysun - Meteris, Handan, Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Yeme Davranışı Özellikleri: Bir Ön Çalışma, Nöropsikiyatri Arşivi, İstanbul, 1-4, 2005, 5-8, .