Üniversite Öğrencilerinde A Tipi Davranış Örüntüsü İle Öfke İfadesi Arasındaki İlişkinin Analizi Ve Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinde A Tipi Davranış Örüntüsü İle Öfke İfadesi Arasındaki İlişkinin Analizi Ve Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
61-67
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma A tipi davranış örüntüsü ile sürekli öfke ve öfke ifadesi arasında bir ilişkiyi ve bu iki değişkenin cinsiyet açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma yaşları 18 ile 23 (20.5±2.4) arasında değişen, Gazi Üniversitesi’ ne bağlı fakültelerin değişik bölümlerine devam eden 158 (79 kız, 79 erkek) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada katılımcılara A tipi davranış örüntüsünü ölçmek için Jenkins Aktivite Ölçeği; öfke özelliklerini belirlemek amacıyla da Sürekli Öfke Envanteri ve Sürekli Öfke İfadesi Envanteri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda A tipi davranış örüntüsü ile sürekli öfke arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.05). A tipi davranışı açısından cinsiyetler arasında bir fark belirlenmezken; kız öğrencilerin sürekli öfke ve içe yönelik öfke puanlarının erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Mevcut çalışmada öğrencilerin içe yönelik öfke puanları ile A Tipi davranış örüntüsü arasında bir fark gözlenmezken, A Tipi davranışın dışa yönelik öfke ile ilişkili olduğunun bulunması, A tipi davranış biçiminin öfkeyi ifade ediş biçimi üzerindeki etkisinin gösterilmesi açısından önemlidir. Çalışmada kız öğrencilerin Sürekli Öfke puanlarının yanında, İçe Yönelik Öfke ve Öfke İfadesi puanlarının da erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, kız öğrencilerin öfkelerini dışa vurmamakla birlikte, sürekli öfke yaşadıkları şeklinde açıklanabilir. Çalışmada elde edilen cinsiyet farkı, öfke kontrolü ve ifadesi üzerinde kişilik özelliklerini biçimlendirmenin etkisini vurgulamak açısından önemlidir.

Soysal, A. Şebnem - Can, Handan - Yalçın, K. Meral, Üniversite Öğrencilerinde A Tipi Davranış Örüntüsü İle Öfke İfadesi Arasındaki İlişkinin Analizi Ve Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması, Klinik Psikiyatri Dergisi, Ankara, 2, 2009, 61-67, .