Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği

MAKALE

Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
19-26
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu araştırma, 2002 yılında Davis tarafından geliştirilen, problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç olan "İnternette Bilişsel Durum Ölçegi-İBDÖ (Online Cognition Scale-OCS)" nin üniversite öğrencileri ömekleminde geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma; metodolojik araştırma yöntemine göre planlanmış ve çalışmaya katılmaya istekli, haftada en az 2 saat internet kullanan 148 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin %73'ü (n= 108) kadın, %27'si (n=40) erkek olup, grubun yaş ortalaması 21.01 (SS= 1.56) dir. Araştırmada veri toplama aracı olarak İBDÖ' nin yanı sıra, Bilgi Formu, UÇLA Yalnızlık Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar: Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği sınamasında, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı toplam ölçek puanlan için .90, sosyal destek alt grup puanları için 87, yalnızlık / depresyon alt grup puanları için .76, azalmış dürtü kontrolü alt grup puanları için 89 ve dikkat dağıtma alt grup puanları için .85 olup, p<0.001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. İBDÖ'nin iç tutarlık katsayısı a=.91' dir ve madde toplam güvenirlik katsayıları .17-.66 arasında değişmektedir. Her bir madde varyansının alt grup puan varyansıyla arasındaki ilişkide ise, değerler .40 ile .73 arasındadır. Benzer ölçeklerle gerçekleştirilen geçerlik sınamasında, İBDÖ ile depresyon ve yalnızlık arasında aynı yönde, algılanan sosyal destek ile ters yönde ilişki bulunmuş, belirlenen faktör yapısının ölçeğin orjinali ile iyi uyum gösterdiği görülmüştür. Değerlendirme: İBDÖ'nin geçerlik ve güvenirlik düzeyi, problemli İnternet kullanımını belirlemede uygun bir yardımcı araç olduğunu göstermektedir.

Özcan, Neslihan Keser - Buzlu, Sevim, Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği, Bağımlılık Dergisi, İstanbul, 1, 2005, 19-26, pdf.