Türkiye’de Öğrenim Gören Türk ve Akraba Topluluk Öğrencilerinin Stres Kaynakları, Başaçıkma Tarzları ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

MAKALE

Türkiye’de Öğrenim Gören Türk ve Akraba Topluluk Öğrencilerinin Stres Kaynakları, Başaçıkma Tarzları ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
473-506
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, Türk ve akraba topluluklarından öğrenim görmek için Türkiye’ye gelen öğrencilerin stres kaynakları, stresle başaçıkma tarzlarını ve bunların ruh sağlıkları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmaya katmanlı örnekleme yöntemi kullanılarak yansız seçilmiş 17-36 yaş arası iki yüz otuz iki öğrenci katılmıştır. Örneklemi oluşturan grubun stres kaynakları araştırmacılar tarafından hazırlanan bir araçla belirlenirken, stresle başaçıkma tarzları Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği, ruh sağlığı parametreleri de Kısa Semptom Envanteri ile değerlendirilmiştir. Ekonomik problemler ile gelecek kaygısı hem en çok karşılaşılan sorun hem de en fazla stres yaratan faktörler olarak ifade edilmiştir. Erkeklerin problem odaklı başaçıkma tarzlarını daha fazla kullandığı bulgulanırken bayanlar ve yüksek stres yaşadığını ifade edenlerin daha fazla psikopatolojik semptom gösterdiği saptanmıştır. Etkin başaçıkma yöntemleri (örn. Kendine Güvenli Yaklaşım) ruh sağlığı ile olumlu korelasyonlara sahipken, edilgen başaçıkma yöntemleri (örn., Çaresiz Yaklaşım) tam tersi bir tablo ortaya koymuştur. Çalışma son olarak bu bulguları mevcut literatür çerçevesinde tartışmış, psikolojik danışma açısından doğurgularla tamamlanmıştır.

Otrar, Mustafa - Ekşi, Halil - Dilmaç, Bülent - Şirin, Ahmet, Türkiye’de Öğrenim Gören Türk ve Akraba Topluluk Öğrencilerinin Stres Kaynakları, Başaçıkma Tarzları ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, İstanbul, 2, 2002, 473-506, pdf.