Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelemesi

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelemesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
49-55
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Üniversite öğrencilerinin cinsel temasla bulaşan hastalıklarla (CTBH) ilgili bilgi düzeyleri araştırıldı ve öğrencilerin bilgi düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği incelendi. Gereç ve yöntem: Betimsel nitelikte olan araştırmanın örnek- lemini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 330 öğrenci (207 kadın, 123 erkek) oluş- turdu. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve 36 sorudan oluşan Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar ile İlgili Bilgi Testi (CTBH Bilgi Testi) ile toplandı. Bulgular: Öğrencilerin %27’si (n=89) cinsel ilişkide bulunduklarını belirtti. Bunların %45’i (n=40) son bir yıl içinde sadece bir kişi ile beraber olduğunu, %69.7’si (n=62) cinsel ilişki sırasında bir korunma yöntemi kullandığını belirtti. Öğrencilerin çoğunluğunun lisede (%65.8) ve üniversitede (%84.9) cinsel sağlık ile ilgili eğitim almadıkları görüldü. CTBH Bilgi Testi’nde öğrencilerin doğru yanıt sayıları 9-34 arasında değişmekteydi. Doğru yanıt ortalaması 25.00 (SS: 5.09), yanlış yanıt ortalaması 3.04 (SS: 2.24) ve “bilmiyorum” yanıtlarının ortalaması 10.15 (SS: 6.11) bulundu. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre (t= 2.47, p<0.05), cinsel ilişkide bulunanların bulunmayanlara göre (t=3.83, p<0.001), cinsel ilişki sırasında herhangi bir korunma yöntemi kullananların kullanmayanlara göre (t=3.21, p<0.01) ve lisede cinsel sağlık eğitimi alanların almayanlara göre (t=2.10, p<0.05) doğru yanıt ortalamaları daha yüksek idi. Sonuç: Üniversite öğrencilerinin CTBH’lere ilişkin orta düzeyde bilgi sahibi olduğu ve konu ile ilgili bilmedikleri şeylerin yanlış bildiklerinden daha fazla olduğu belirlendi. Üniversite öğrencilerinin CTBH’ler hakkında bilgi düzey- lerinin artırılması ve öğrencilerde CTBH görülme sıklığının azaltılması/önlenmesi için cinsel sağlık eğitiminin yaygınlaştırılması önerilmektedir.cinsel ilişki sırasında herhangi bir korunma yöntemi kullananların kullanmayanlara göre (t=3.21, p<0.01) ve lisede cinsel sağlık eğitimi alanların almayanlara göre (t=2.10, p<0.05) doğru yanıt ortalamaları daha yüksek idi. Üniversite öğrencilerinin CTBH’lere ilişkin orta düzeyde bilgi sahibi olduğu ve konu ile ilgili bilmedikleri şeylerin yanlış bildiklerinden daha fazla olduğu belirlendi. Üniversite öğrencilerinin CTBH’ler hakkında bilgi düzeylerinin artırılması ve öğrencilerde CTBH görülme sıklığının azaltılması/önlenmesi için cinsel sağlık eğitiminin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Siyez, Diğdem Müge - Siyez, Ender, Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelemesi, Türk Üroloji Dergisi, İstanbul, 1, 2009, 49-55, pdf.