SİLİNECEK/UYGUN OLMAYAN Genel Lise, Anadolu Lisesi ve Meslek Liselerinde Örgüt Kültürü (Balıkesir İli Örneği)

TEZ

SİLİNECEK/UYGUN OLMAYAN Genel Lise, Anadolu Lisesi ve Meslek Liselerinde Örgüt Kültürü (Balıkesir İli Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
273231
Sayfa Sayısı
92
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı Balıkesir'de Genel lise, Anadolu lisesi ve Meslek liselerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin çalıştıkları kurumun örgüt kültürünü nasıl algıladıklarını belirlemektir. Bu sebeple araştırmada Genel lise, Anadolu lisesi ve Meslek liselerinde var olan kültürel yapıyı belirlemek üzere Terzi (2005) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerini; kültürel bir sınıflama ile ele alındığında genel lise, meslek lisesi ve anadolu liselerinde ne tür bir örgütsel kültürün olduğu, örgüt kültürü bakımından genel lise, anadolu lisesi ve meslek liseleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı, genel liselerde örgüt kültürünün cinsiyete, kıdeme, görev türüne ve branşa göre farklılık gösterip göstermediği, anadolu liselerinde örgüt kültürünün cinsiyete, kıdeme, görev türüne ve branşa göre farklılık gösterip göstermediği ve meslek liselerinde örgüt kültürünün cinsiyete, kıdeme, görev türüne ve branşa göre farklılık gösterip göstermediği oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 2008-2009 yılında Balıkesir İli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı il merkezindeki 28 ortaöğretim kurumundan genel lise, anadolu lisesi ve meslek lisesi gruplarına dahil 23 ortaöğretim kurumu oluşturmaktadır. Bunlardan 10 tanesi genel lise, 7 tanesi anadolu lisesi ve 6 tanesi meslek lisesidir. Araştırmanın sonuçlarına göre; genel liselerde, anadolu liselerinde ve meslek liselerinde yönetici ve öğretmen görüşleri doğrultusunda en başat kültürel boyut görev kültürü çıkmıştır. Görev kültüründen sonra sırasıyla bürokratik kültür, başarı kültürü ve destek kültürü gelmektedir. Ayrıca genel lise ve anadolu liselerinde cinsiyet, kıdem ve branşa göre anlamlı bir farklılık görülmezken görev türünde anlamlı farklılık görülmektedir, meslek liselerinde ise branşa göre anlamlı bir farklılık yoktur ancak cinsiyet, görev türü ve kıdeme göre anlamlı farklılık bulunmuştur.

Süzer, Eda, SİLİNECEK/UYGUN OLMAYAN Genel Lise, Anadolu Lisesi ve Meslek Liselerinde Örgüt Kültürü (Balıkesir İli Örneği), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.