Üniversite Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Alışkanlıklar ve Kanser Konusundaki Bilgi ve Tutumları

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Alışkanlıklar ve Kanser Konusundaki Bilgi ve Tutumları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
95-104
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışmanın amacı Tıp Fakültesi dönem bir öğrencilerinin yaşam biçimi ve alışkanlıkların kanser hastalığı üzerine etkilerine yönelik bilgi ve tutumlarını saptamaktır. Gereç ve yöntem: Araştırma grubu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıfta eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Veriler anketle toplanmıştır. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, sigara, alkol, spor ve beslenme ile ilgili alışkanlıkları değerlendirilmiş; alışkanlıklar ve kanser arasındaki ilişki konusundaki bilgileri belirlenmiştir. Bulgular: Araştırmaya %52,7’si erkek, %47,3’ü kadın toplam 184 öğrenci katılmıştır. Araştırma grubunun %41,8’inin yakınında kanser hastalığı öyküsü bulunmaktadır. Öğrencilerin %15,2’si halen sigara içmektedir. Araştırma grubunun %48,4’ü haftada iki kez ya da daha seyrek olarak alkol kullanmaktadır. Araştırma grubunun %24,6’sı düzenli olarak spor yapmaktadır; tüm öğrenciler arasında sedanter olmayanların oranı yalnızca %11,8’dir. Yaşam biçimi ve bazı alışkanlıkların kansere etkisi olduğunu bilenlerin oranı %86,8’dir. Sonuç: Sigara kullanma oranı ülkemizde yapılmış çalışmalara benzer, alkol kullanma oranının ise yüksek olduğu bulunmuştur. Spor yapan öğrenciler azınlıkta olup çoğunluğun sedanter olduğu, sağlıklı beslenme alışkanlığı olanların oldukça düşük oranda olduğu saptanmıştır. Araştırma grubunun şişmanlığın kanser hastalığı oluşumunda etkisi konusundaki bilgi düzeyi düşüktür. Sağlık algısı yüksek ve orta olan öğrenciler daha fazla yağlı ve kalorili gıdalarla beslenmektedir. Öğrencilerin bireysel sağlıklı yaşam biçimini benimsemeleri önemlidir.

Bayrak, Uğur - Gram, Elif - Mengeş, Erman - Okumuş, Zihniye Gonca - Sayar, Hatice Ceren - Skrijelj, Emina - Açıkgöz, Ayla - Çehreli, Rüksan - Ellidokuz, Hülya, Üniversite Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Alışkanlıklar ve Kanser Konusundaki Bilgi ve Tutumları, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, İzmir, 3, 2010, 95-104, pdf.