Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri ile Algılanan Esenlik Halleri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

TEZ

Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri ile Algılanan Esenlik Halleri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
273197
Sayfa Sayısı
130
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı; üniversite ve lise öğrencilerinde gittikçe yaygınlaşan problemli İnternet kullanımının, bu öğrencilerin yalnızlık düzeyleriyle ve esenlik halleriyle ilişkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda cinsiyet, sınıf, yaş ve öğrenim zamanı değişkenlerine göre öğrencilerin problemli İnternet kullanımları, yalnızlık düzeyleri ve esenlik hallerinin anlamlı fark gösterip göstermediği sınanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Richard Davis (2001) tarafından geliştirilen ve Tutkun (2009) tarafından Türkçe'ye uyarlanan `İnternette Bilişsel Durum Ölçeği'; Russell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1989) tarafından Türkçe'ye uyarlanan `Ucla Yalnızlık Ölçeği' ve Adams, Bezner ve Steinhardt (1997) tarafından geliştirilen ve Memnun (2006) tarafından Tükçe'ye uyarlanan `Algılanan Esenlik Hali Ölçeği' kullanılmıştır. Ölçekler, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 572 öğrenci ve Susurluk Meslek Lisesi 1. sınıfta öğrenim gören 74 öğrenci olmak üzere toplam 646 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında frekans, yüzde, t-testi, Anova testi ve ilişki açısından analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi .05 alınmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin İnternet kullanımlarının problemli olduğu, yalnızlık düzeylerinin orta seviyede olduğu ve esenlik hallerinin düşük olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin problemli İnternet kullanımları ile yalnızlık düzeyleri arasında pozitif yönde, problemli İnternet kullanımları ile algılanan esenlik halleri arasında ise negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin problemli İnternet kullanım düzeyleri cinsiyet, yaş, sınıf ve öğrenim görülen zaman değişkenlerine göre anlamlı fark göstermektedir. Öğrencilerin yalnızlık düzeyleri arasında yaşlarına, öğrenim gördükleri zamana ve sınıfa göre anlamlı fark bulunmamıştır. Erkek öğrencilerle kız öğrenciler arasında anlamlı fark bulunmuştur. Öğrencilerin esenlik hali düzeyleri arasında sınıf ve yaşa göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Cinsiyete ve öğrenim gördükleri zamana göre anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Çağır, Gülden, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri ile Algılanan Esenlik Halleri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.