Lise Öğrencilerinin Düşünme Stilleri

TEZ

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stilleri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
249644
Sayfa Sayısı
108
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin düşünme stilleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Aydın ili Karacasu ilçesinde öğrenim gören 745 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. 224 öğrenci ile geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış, güvenirlik çalışmasında yer almayan 476 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışmaları Buluş (2005) tarafından gerçekleştirilen Düşünme Stilleri Ölçeği ile lise öğrencilerinin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler içeren kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Öğrencilerin not ortalamaları okul idarelerinden temin edilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde; ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi, Scheffe testi, Kruskal Wallis testi, ManWitney-U testi ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; lise öğrencilerinin en çok yasama, hiyerarşik ve liberal düşünme stillerini kullandıkları, bunun yanı sıra muhafazakar, lokal ve global düşünme stillerini daha az tercih ettikleri görülmüştür. Lise öğrencilerinin düşünme stilleri ile öğrenim gördükleri lise türü, cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri alan, sınıf, zeka oyunu oynama sıklıkları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar saptanmıştır. Lise öğrencilerinin akademik not ortalamaları ile yasama ve yürütme düşünme stilleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde; global ve muhafazakar düşünme stilleri arasında düşük düzeyde negatif yönde bir ilişki görülmüştür.

Merdin, Seda, Lise Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.