Televizyon Programlarındaki Şiddetin Yetiştirme Etkisi: Konya Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

TEZ

Televizyon Programlarındaki Şiddetin Yetiştirme Etkisi: Konya Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
280966
Sayfa Sayısı
199
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Televizyon programlarındaki şiddetin Ortaöğretim öğrencileri üzerindeki yetiştirme etkisinin incelendiği bu çalışmada, televizyon programlarındaki şiddetin yetiştirme etkisi, Gerbner ve arkadaşlarının Kültürel Göstergeler Projesi kapsamında ortaya çıkan Yetiştirme Kuramı açısından ele alınmıştır. Çalışmada, Ortaöğretim öğrencilerinin televizyon izleme ve şiddet yoğun bir içeriğe sahip yerli bir televizyon dizisi olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleme pratiklerinin, öğrencilerin sosyal gerçekliğe ilişkin algılamaları (acımasız ve tehlikeli dünya algısı, şiddet algısı, suç korkusu, toplumdaki şiddetin ve toplumdaki suçlu oranının tahmini) üzerindeki etkisinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Konya İl Merkezindeki Ortaöğretim Okullarını temsilen seçilen sekiz lisede öğrenim gören 640 öğrenci üzerine soru formu yardımıyla uygulanan saha araştırmasında elde edilen veriler, SPSS yardımıyla Ki-Kare, T-Testi, ANOVA, Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi ve Lojistik Regresyon Analizi istatistik teknikleriyle yorumlandı. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; Lise öğrencilerinin televizyonu çok izleyenlerinin az izleyenlerden; daha fazla acımasız ve tehlikeli dünya algısına, daha fazla şiddet algısına, daha fazla suç korkusuna sahip olduğu; toplumdaki şiddet oranını ve toplumdaki suçlu oranını daha fazla gösterdiği; Kurtlar Vadisi Pusu dizisini çok izleyenlerinin, hiç izlemeyenlere ve az izleyenlere göre; daha fazla acımasız ve tehlikeli dünya algısına ve suç korkusuna sahip olduğu; Televizyon izleme süresinin, Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleme pratiklerinin (çok izleyenlerin hiç izlemeyenlere ve az izleyenlere göre) ve cinsiyetin (erkeklere göre kızlar) acımasız ve tehlikeli dünya algısı üzerinde yetiştirme etkisi gösterdiği ve Televizyon izleme süresinin, Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleme pratiklerinin (çok izleyenlerin hiç izlemeyenlere ve az izleyenlere göre) ve cinsiyetin (erkeklere göre kızlar) suç korkusu üzerinde yetiştirme etkisi gösterdiği tespit edilmiştir.

Taylan, Hasan Hüseyin, Televizyon Programlarındaki Şiddetin Yetiştirme Etkisi: Konya Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Doktora, pdf.