İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Görülen Liderlik Davranışlarının Araştırılması

TEZ

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Görülen Liderlik Davranışlarının Araştırılması

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
298047
Sayfa Sayısı
153
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ve lise öğrencileri içerisinde sınıflarında lider olarak varsayılan öğrencilerin gösterdikleri liderlik davranışlarının neler olduğu ve buna ilişkin algılamaların çeşitli bağımsız değişkenlere göre farklılaşma durumunu belirlemektir. Bu araştırma betimsel nitelikte bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Çanakkale ilindeki resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 8 ilköğretim okulu ve 6 anadolu lisesi oluşturmaktadır. Çalışmada Bolman ve Deal tarafından geliştirilen liderlik yönelimleri anketi ve araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgi formu kullanılmıştır. Anket, 224 kız, 178 erkek olmak üzere toplam 402 öğrenciyle uygulanmıştır. Toplanan verilerin istatistiksel çözümlenmesi, SPSS paket programından yararlanılarak yapılmış, gruplar arasındaki anlamlılık testlerinde p=0.05 düzeyi esas alınmıştır. Amaç ve alt problemlere bağlı olarak ulaşılan bulgular genel olarak öğrencilerin liderlik davranışı puanlarının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen verilere göre cinsiyet faktörüne göre farklılıklar bulunmuş olup, kız öğrencilerin liderlik davranışlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca ilköğretim öğrencilerinin liderlik davranışlarının, ortaöğretimdeki öğrencilere göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu bulgusuna da ulaşılmıştır. Verilere göre okunan kitap sayısına göre de farklılıklar bulunmuş olup, bir yılda 0 ile 20 arasında kitap okuyan öğrencilerin liderlik davranışlarının, yılda 20'den fazla kitap okuyan öğrencilerin liderlik davranışlarına göre daha düşük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Durmuş, Ömer, İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Görülen Liderlik Davranışlarının Araştırılması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Yüksek Lisans, pdf.