Ailesi Parçalanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Okul Başarı Düzeylerinin İncelenmesi (Kocaeli İli Körfez İlçesi Örneği)

TEZ

Ailesi Parçalanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Okul Başarı Düzeylerinin İncelenmesi (Kocaeli İli Körfez İlçesi Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
336016
Sayfa Sayısı
138
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı; ailesi parçalanmış olan ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki bireylerin akademik başarılarının çeşitli değişkenler tarafından irdelenmesidir. Bireylerin başarısına etki eden değişkenlerin öğrenilmesi, değerlendirilmesi, ailelerin ve öğretmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi çocuklarımızın geleceği açısından son derece önemlidir. Bu amaçla araştırmanın kapsamına Kocaeli ilinin Körfez ilçesindeki çeşitli ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 636 öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamına dâhil edilen öğrenciler tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin akademik başarı düzeylerini saptamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan "Parçalanmış Aile Öğrencilerini Farklı Değişkenler Açısından Tanıma Anketi" kullanılmıştır. Veri toplama aracı; öğrencilerin cinsiyetleri, öğrencilerin yaşları, öğrencilerin öğretim düzeyleri, öğrencilerin geçen dönemki puan ortalamaları, öğrencilerin annelerinin hayatta olup olmama durumları, öğrencilerin babalarının hayatta olup olmama durumları, öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi, öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi, öğrencilerin annelerinin iş durumları, öğrencilerin babalarının meslekleri, öğrencilerin ailelerinin aylık ortalama gelirleri, öğrencilerin anne babalarının ilişki durumları, öğrencilerin kiminle yaşadıkları, öğrencilerin sigara kullanma durumları, öğrencilerin alkol kullanma durumları değişkenlerinden meydana getirilmiştir. Araştırmada uygun veri analizi tekniği seçilirken öncelikle alt problemlerden hareketle parçalanmış aile öğrencilerinin akademik başarı puanlarının cinsiyet, annenin hayatta olup olmaması, babanın hayatta olup olmaması, ebeveynlerin ilişki durumları, öğrencilerin sigara kullanımı, öğrencilerin alkol kullanımı, annenin iş durumu ve ailelerin aylık ortalama gelir değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde değişip değişmediği tespit edilmesi amacıyla değişkenler t testi ile incelenmiştir. Öğrencilerin akademik puanlarının; öğrencilerinin yaş grupları, anne öğrenim düzeyleri, baba öğrenim düzeyleri, baba meslek durumu, öğrencinin yaşamını sürdürdüğü kişi/grup ve öğrencinin öğrenim düzeyi değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişip değişmediğinin tespit edilmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan varyans analizleri sonucunda F değerleri hesaplanmış ve gruplar arası farklılıkların kaynağını belirlemek amacıyla ise "LSD Çoklu Karşılaştırma Testi" yapılmıştır. Araştırma sonunda yapılan veri analizlerinden elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin yaş grupları, anne öğrenim durumları, baba öğrenim durumları ve öğrencinin öğrenim gördüğü düzey değişkenlerine göre öğrencilerin akademik başarı puanları açısından bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Yine öğrencilerin cinsiyeti, anne hayatta olma durumu, baba hayatta olma durumu, ebeveynlerin ilişki durumu, öğrencilerin sigara kullanma durumu, öğrencilerin alkol kullanma durumu, anne iş durumu, aylık ortalama gelir durumları, baba çalışma durumları ve öğrencinin kaldığı kişi/grup değişkenlerine göre öğrencilerin akademik başarı puanları açısından anlamlı bir farklılık bulgulanmamıştır. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgular psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlikle ilişkilendirilerek tartışma, yorum ve sonuç öneriler kısmına yer verilmiştir.

Erkal, Cüneyt, Ailesi Parçalanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Okul Başarı Düzeylerinin İncelenmesi (Kocaeli İli Körfez İlçesi Örneği), Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013, Yüksek Lisans, pdf.