Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Tasavvuru, Benlik Algısı ve Öfke Yaşantısı

TEZ

Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Tasavvuru, Benlik Algısı ve Öfke Yaşantısı

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
274152
Sayfa Sayısı
135
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinde; Tanrı tasavvuru, benlik algısı ve öfke arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini 217 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların Tanrı tasavvurları, benlik algıları ve öfke yaşantıları değerlendirilmiştir. Bu amaçla Tanrı Algısı Formu I ve II, Kişilerarası Tarz Ölçeği'nin Öfkeli Tarz alt ölçeği, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ve Çok Boyutlu Öfke Ölçeği'nin `Kişilerarası Öfke' boyutu kullanılmıştır. Demografik form kullanılarak; "yaş, cinsiyet, dini eğitim" gibi konularda bilgi alınmıştır. Yapılan analizlerde; olumlu (sevgi temelli) bir din eğitimi alan öğrencilerin, Tanrı tasavvurlarının, olumsuz (korku temelli) bir din eğitimi alan öğrencilerden daha olumlu olduğu, yine din eğitimini daha çok yakın birileri tarafından alan öğrencilerin Tanrı tasavvurlarının, daha çok okulda din eğitimi alanlardan daha olumlu olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına göre, öfke yaşantısını ve Tanrı tasavvurunu yordayan değişkenler saptanmıştır. Ayrıca Tanrı tasavvuru, benlik algısı ve öfke yaşantısı arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Tüm sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, Olumlu Tanrı tasavvuru için benlik algısının ve olumlu (sevgi temelli) dini eğitiminin önemli rol üstlendiği söylenebilir. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

Koç, Ayşe, Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Tasavvuru, Benlik Algısı ve Öfke Yaşantısı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Yüksek Lisans, pdf.