A Segmentation Study of College Students Based on Employer Choice Preferences (Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçimlerindeki Tercihlerine Göre Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma)

TEZ

A Segmentation Study of College Students Based on Employer Choice Preferences (Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçimlerindeki Tercihlerine Göre Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
298339
Sayfa Sayısı
80
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma üniversite öğrencilerinin işveren tercihleri esnasında yaptıkları ve önem verdikleri tercihlerin belirlenmesi ve devamında ortak tercih ve önem derecesine göre öğrencilerin gruplandırılmasını amaçlamaktadır. Oluşan öğrenci gruplarının değişik sosyoekonomik özellikleri ve karakteristikleri ayrıca irdelenmektedir. Literatür araştırmasına bağlı olarak bir anket hazırlanmış ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 2010 - 2011 öğretim sömestrinde öğrenim gören 111 öğrenciye uygulanmıştır. Anket sonucu toplanan bilgiler genel istatistikî analizler, hipotez testleri ve istatistikî kümelendirme teknikleri ile analiz edilip, sonuçlar değerlendirilmiştir. Toplanan datanın istatistikî incelemesi sonucunda öğrenciler işveren seçimi sırasında gösterdikleri tercihlere göre üç gruba ayrılmışlardır. Altı ayrı öğrenci karakteristiğinin; sınıfı, bölümü, cinsiyeti, yetiştikleri şehrin nüfusu, aile gelir düzeyi ve eğitim seviyesi, gruplandırma esnasında temel etkileyici bağımsız faktörler olarak düşünülmüşlerdir. Bu bağımsız faktörlerin öğrencilerin işveren seçimleri sırasındaki tercihlerine olan etkileri altı ayrı hipotez olarak oluşturulup, istatistikî olarak test edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki; öğrencinin sınıfı, bölümü, cinsiyeti ve yetiştiği şehrin nüfusu işveren tercihlerini istatistiki önemde etkilemektedir.

Erel, Sarhan, A Segmentation Study of College Students Based on Employer Choice Preferences (Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçimlerindeki Tercihlerine Göre Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma), Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Yüksek Lisans, pdf.