Depremzede Olan ve Olmayan Gençlerin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

TEZ

Depremzede Olan ve Olmayan Gençlerin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
104541
Sayfa Sayısı
117
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sırasında bölgede bulunan, depremi yaşayan ve depremden sonra Ankara merkezdeki Anadolu liselerine devam eden gençler ile, 17 Ağustos 1 999 Marmara Depremi sırasında bölgede bulunmayan ve depremi yaşamayan gençlerin durumluk-sürekli kaygı ve depresyon düzeylerinde cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, annenin çalışma durumu, maddi-manevi kayıplar gibi değişkenlerin farklılığa neden olup olmadığı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma, Ankara il merkezindeki Anadolu liselerinde dokuzuncu ve onuncu sınıflara devam eden, 60'ı depremi yaşamış ve 60'ı depremi yaşamamış olmak üzere toplam 120 genç ile birlikte yürütülmüştür. Araştırmada, gençler ve aileleri hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmış olan "Kişisel Bilgi Formu", gençlerin kaygı düzeylerini belirlemek için Öner ve Le Compte (1983) "Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri" ve depresyon düzeylerini belirlemek için Öy (1990)'ün geliştirdiği "Çocuklar için Depresyon ölçeği" kullanılmıştır. Gençlerin kaygı ve depresyon düzeylerinde bazı değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığı araştırma testi uygulanmıştır. Depremi yaşayıp yaşamadıklarına göre gençlerin durumluk-sürekli kaygı ve depresyon düzeyleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu, ve her iki gruptaki gençlerin cinsiyetlerinin ve depremi yaşayan gençlerin maddi kayıplarının dururduk ve sürekli kaygı puanlarında anlamlı fark yarattığı bulunmuştur. Diğer taraftan, cinsiyetin ve maddi kayıpların depresyon düzeylerinde istatistiksel olarak önemli bir farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir. Kardeş sayısı, doğum sırası, annelerin çalışma durumu ve depremi yaşayan gençlerin birinci derece dışında yakın kayıplarının olup olmaması değişkenlerinin ise, ne durumluk-sürekli kaygı ne de depresyon puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara neden olmadığı saptanmıştır. Depremi yaşayan gençlerin durumluk kaygı, sürekli kaygı ve depresyon düzeyleri arasındaki korelasyonlar incelendiğinde, her birinin arasında pozitif yönde önemli ilişkilerin olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, depremi yaşamamış olan karşılaştırma grubunda ise yalnızca durumluk kaygı ve sürekli kaygı düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ancak kaygı puanlan ile depresyon puanlan arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda deprem bölgelerinde yaşayan ve depremin kaçınılmaz olduğu tüm bölgelerde anne-babalara, eğitimcilere, sağlık kurumlarına ve deprem sonrası yeniden yapılandırmada görev alan tüm birimlere ve meslek gruplarına kaynak olmak amacı ile bazı öneriler getirilmiştir.

Kıratlı, Deniz, Depremzede Olan ve Olmayan Gençlerin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001, Yüksek Lisans, pdf.