Komünizm Sonrası Kazak Gençlerin Dini Yönelimleri

TEZ

Komünizm Sonrası Kazak Gençlerin Dini Yönelimleri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
235081
Sayfa Sayısı
118
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma, Kazakistan'da yaşayan Kazak genç Müslümanların dini yönelimlerini tespit ve tahlil etmek; bu yönelimlerdeki benzerlik ve farklılıkları belirlemek ve karşılaştırmalar yapmak üzere düzenlenmiştir. Bu çalışma, araştırma gençlerin dine olan yönelimleri ile ilgili bazı varsayımlara dayanmaktadır. Çalışma boyunca elde edilen anket verilerine dayanarak bu varsayımlar test edilip değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız bir giriş ve üç ayrı bölümden meydana gelmektedir. Girişte, araştırmanın konusunu, amacını, önemini, hipotezleri ve sınırlılıkları içermektedir. Birinci bölümde, Kazakistan hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölüm, araştırmanın metodu, araştırmanın modeli, evresi ve örneklemi, işlem ve analizlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Üçüncü bölümde, örneklemin öznel dindarlık algısı, dini hayatı, inanç, ibadet, dini bilgi ve dînî-ahlâkî davranımlar boyutlarına göre incelenmesine yer verilmiş; farklı değişkenler de gözetilerek gençlerin dine olan yönelimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, araştırmada elde edilen bulgular çerçevesinde, Kazakistan'da yaşayan Kazak, genç Müslümanların dini yönelimlerinin olumlu olduğu; yaşadıkları tüm zorluklara rağmen gençlerin inançlarına sahip çıktıkları, ahlaki ve dini davranışlarının daha müspet yönde ve geliştirilmeye açık olduğu anlaşılmıştır.

Yrysbayev, Zhandos, Komünizm Sonrası Kazak Gençlerin Dini Yönelimleri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Yüksek Lisans, pdf.