Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

TEZ

Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
475978
Sayfa Sayısı
105
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada ergenlerin problem çözme becerileri ile siber zorbalıkla başa çıkma davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kesit alma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2015-2016 öğretim yılındaki Kars il merkezindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu bağlamda 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler çalışma evreninin kapsamında yer almaktadır. Araştırma random örnekleme yöntemi ile belirlenen 412 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında kızların oranının yaklaşık olarak % 63, erkeklerinin oranının ise % 37 olduğu görülmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Problem Çözme Becerileri Ölçeği, Ergenlere Yönelik Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler üzerinde Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson Korelasyon Analizi, Hiyerarşik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Analizler SPSS 22.00 programında yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerinin cinsiyetleri açısından siber zorbalıkla başa çıkma davranışlarının yardım arama, mücadele etme ve çevrimiçi güvenlik alt boyutlarına göre anlamlı bir farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerinin siber zorbalıkla başa çıkma davranışlarının sınıf düzeyine göre sadece mücadele etme boyutunda anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. İnterneti kullanırken filtre kullanan öğrencilerin filtre kullanmayanlara göre çevrimiçi güvenlik alt boyutuna göre siber zorbalıkla başa çıkma davranışlarının anlamlı bir şekilde daha çok farklılaştığı ortaya çıkartılmıştır. Araştırmanın diğer bir sonucunda, problem çözme becerileri ile siber zorbalıkla başa çıkma davranışları arasındaki korelasyon değerlerinin düşük düzeyde, negatif yönde ve anlamlı olduğu gözlenmektedir. Siber zorbalıkla başa çıkma davranışlarının sosyal destek arama alt boyutunu, problem çözme becerileri ölçeğinin sadece kendine güvenli yaklaşım boyutu; yardım arama alt boyutunu, planlı ve aceleci yaklaşım boyutu; mücadele etme alt boyutunu kaçıngan ve planlı yaklaşım boyutu ve çevrimiçi güvenlik alt boyutunu düşünen ve kaçıngan yaklaşım boyutu negatif bir düzeyde ve anlamlı bir oranda yordadığı belirlenmiştir.

Gülen, Hüseyin, Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans.