Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile çocukluk çağı travmaları ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki

TEZ

Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile çocukluk çağı travmaları ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
478808
Sayfa Sayısı
97
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı; zorbalığın bir türü olan siber zorbalığın; zorbalığın mağduru veya faili olan kişinin (gençlerin) geçmiş çocukluk yaşantılarıyla ilişkisini ortaya koymak, aynı zamanda bu gençlerin aile ve arkadaşlardan algıladıkları sosyal destek ile internet kullanımı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Nihai amaç, gençlerin ruh sağlığı için internet bağımlılığından uzak kişiler arası etkili iletişimini geliştirmek ve bu amaç için gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunmaktır. Zorbalık, kasıtlı ve bilinçli olarak bir insana zarar verme davranışı olarak tanımlanırken siber zorbalık ise; bunu sanal ortamda sosyal medya aracılığıyla "mesajlar, e-mail, video veya resim yayınlama, tehdit mesajları vs." şeklinde zarar verme amacıyla yapmak olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada üniversite öğrencileriyle yüz yüze görüşülmüş ve geçmiş çocukluk çağı travmaları, siber zorbalık ve siber mağduriyet yaşantıları ölçekler aracılığıyla incelenmiş, algıladıkları sosyal destek düzeyi ile bu değişkenler karşılaştırılmıştır. Bu süreçte 50 kız ve 50 erkek olmak üzere toplam 100 üniversite öğrencisine "Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği", "Siber Zorbalık/Mağduriyet Ölçeği" ve " Çok Boyutlu Sosyal Destek Ölçeği" ile "Kişisel Bilgi Formu" ve "Bilgilendirilmiş Onam Formu" uygulanmıştır. Ölçekler analiz edildiğinde; sanal ortamda erkek üniversite öğrencilerinin, kız öğrencilere göre istatiksel olarak anlamlı olarak daha fazla siber zorbalık davranışı sergilediği görülmektedir. Araştırmamızda bildirilen çocukluk travmalarından cinsel istismar alt ölçeğinin, siber mağduriyet ölçeği ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu saptanmıştır. Yine üniversite öğrencilerinin çocukluk travmalarından duygusal ihmal ile aileden ve arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek düzeyi arasında ters yönde ve anlamlı bir ilişki bulgulanmıştır.

Gökalp, Mehtap Feyza, Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile çocukluk çağı travmaları ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans.