Yerel Yönetimlerin Çocuk Suçluluğunu Önlemedeki Rolü

TEZ

Yerel Yönetimlerin Çocuk Suçluluğunu Önlemedeki Rolü

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
263426
Sayfa Sayısı
212
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Kamu yönetimi aygıtının merkezi yönetimden sonraki en büyük ve en önemli parçası olan yerel yönetimler, merkezi yönetimle birlikte kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde görev alan kuruluşlardır. Boyutları ülkelerin yönetim sistemlerine (üniter / federal devlet) bağlı olarak değişmekle birlikte yerel / bölgesel düzeydeki kamu hizmetleri yerel yönetimler tarafından sağlanmaktadır. Ancak, bu kurumların kamu ve sosyal refah hizmetlerinin yerine getirilmesindeki rol ve etkinliği büyük ölçüde merkezi yönetimin bu hizmetlerin sağlanmasındaki yaklaşımına bağlı olarak değişmektedir. Birey ve toplumun maddi ve manevi yoksulluklarından kaynaklanan sorunlarını çözümleyerek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hayat standartlarını yükseltmek amacına yönelmiş olan sosyal hizmet uygulamaları, çağımız sosyal devlet anlayışında her ne kadar devletin bir sorumluluk ve görevi olmakla birlikte, yakın zamana kadar dağınık bir şekilde koordinasyon ve işbirliğinden uzak, farklı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 1983 yılında çıkarılan 2828 sayılı SHÇEK Kanunu ile Türkiye'de sosyal hizmetlere ilişkin olan, uygulama, koordinasyon ve denetim SHÇEK Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Ancak, gelişme süreci içerisindeki Türkiye'de, gelişmenin yol açtığı kimi yapısal dönüşüm ve değişimlerin sonucunda ortaya çıkan ve toplumsal yaşamı tehdit edici boyutlara ulaşan sosyal sorunlar karşısında koruyucu-önleyici, destekleyici ve tedavi edici fonksiyonları olan sosyal hizmetlerin, daha etkin ve verimli, kaynakların yerinde kullanılması için yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulmaktadır. Çocuk suçluluğunun önlenmesi konusunda, çocuğu suça iten nedenlerin saptanması ve yerinde önlenmesi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bireysel ve çevresel olmak üzere iki bölümde incelenen bu nedenlerin de kesin sınırla bir birinden ayrılmayacağını, bireysel nedenlerle çevresel nedenlerin çoğu zaman bir arada bulunduğunu ve birbirlerini etkilediklerini unutmamak gerekir. Ancak burada vurgulanması gereken nokta çocuğu suça sürükleyen etmenlerin ortadan kaldırılmasında devlete, aileye, topluma olduğu kadar yerel yönetimlere de sorumluluk düştüğü gerçeğidir. Nitekim 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunları incelendiğinde de yerel yönetimlere; gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel alanı kapsayan birçok görevin verildiği görülecektir. Yüz elli yıldır devam eden Türk kamu yönetimini düzenleme çabaları, iki binli yılların basında yepyeni dinamiklerle karşı karşıya kalmıştır. Küreselleşme, bölgeselleşme, Avrupa Birliği'ne uyum çabaları ve yerelleşme dinamiklerinin yanında, kamu yönetimi alanında yeni anlayışlar ve de facto yeni yapılanmalar, ülkenin giderek farklılaşan sosyal sorunları ile birleşince, kamu yönetimi merkezli yeniden yapılandırma çalışmaları kaçınılmaz olarak sosyal hizmetler alanını da etkileyecektir.

Aydın, Hakan, Yerel Yönetimlerin Çocuk Suçluluğunu Önlemedeki Rolü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.