Suça Sürüklenmiş Çocuklarda Annenin Ontolojik İyi- Oluşu İle Çocuğun Öz-Kontrol Düzeyi Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ve Biriciklik Algısının Aracılık Etkilerinin Belirlemesi

TEZ

Suça Sürüklenmiş Çocuklarda Annenin Ontolojik İyi- Oluşu İle Çocuğun Öz-Kontrol Düzeyi Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ve Biriciklik Algısının Aracılık Etkilerinin Belirlemesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
Sayfa Sayısı
68
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Yapılan bu araştırmada Suça sürüklenen çocukların suç işleme nedenleri psikolojik olarak çeşitlik alanlarına bakılmış olup annelerinin çocuklar üzerinde suç işlemelerine etkisi incelenmiştir. Suç işleyen çocukların örneklemini İstanbul ilinde bulunan mahkeme kararı ile danışmanlık tedbiri alan suça sürüklenmiş 100 çocuk ile bu çocukların annelerinin katılımı sağlanmıştır. Veri toplama araçları olarak çocuklara demografik soru formu, Öz-Kontrol Ölçeği, Biricilik Ölçeği, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği; annelerine ise Ontolojik iyi oluş ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programından ve Lisrel 8.51 paket programından yararlanılarak analizler yapılmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Edinilen bulgularla hipotez doğrulanmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, suça sürüklenen çocukların annelerinin ontolojik iyi oluş’ u çocuğun öz kontrol düzeyi arasındaki ilişkide temel psikolojik ihtiyaçların ve biriciklik algısının aracılık etkisinin olduğu görülmüştür.

Tuncel, Tuğçe Rabia, Suça Sürüklenmiş Çocuklarda Annenin Ontolojik İyi- Oluşu İle Çocuğun Öz-Kontrol Düzeyi Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ve Biriciklik Algısının Aracılık Etkilerinin Belirlemesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.