Suç İşlemiş Erkek Ergenlerin Bağlanma Davranışları, Kişilik Boyutları Ve Kimlik Gelişimlerinin İncelenmesi

TEZ

Suç İşlemiş Erkek Ergenlerin Bağlanma Davranışları, Kişilik Boyutları Ve Kimlik Gelişimlerinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
148029
Sayfa Sayısı
147
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı ; 14-18 yaşlan arasında suç İsnat etmiş erkek ergenlerin, akranlarından farklılaşan, kişilik, kimlik ve bağlanma özelliklerinin bulunmasıdır. Kişilik özelliklerini bulmak için Hacettepe Kişilik Envanteri ve Eysenck Kişilik Envanteri, kimlik gelişimlerini incelemek için Benlik Kimliği Objektif Ölçüm Skalası ve bağlanma özelliklerinin bulunması için İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır. Araştırmada, deney grubu olarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından saptanmış, sabıka kaydı olan 80 erkek ve kontrol grubu olarak Bursa İli Yıldırım İlçesine bağlı Anadolu Ticaret Meslek Eğitim Lisesinden 105 erkek öğrenci katılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 18 yaşında, deney grubunda bulunan ergenler aynı yaşta kontrol grubunda bulunan ergenlere göre anlamlı derecede norotizm ve psikotizm kişilik boyutunda bulunmaktadır ve aile ilişkileri daha olumsuzdur. 14-15 yaşlarında, deney grubunda bulunan ergenlerin aile ilişkileri, kontrol grubunda bulunan 14-15 ve 16-17 yaşlarında ki ergenlere göre anlamlı düzeyde olumsuzdur. 16- 17 yaşlarında, suç işlemiş grupta bulunan ergenlerin aile ilişkileri, kontrol grubunda bulunan 14-15 ve 16-17 yaşlarında ki ergenlere göre anlamlı düzeyde olumsuzdur. Araştırmaya katılan 14-15 yaşlarında deney grubunda bulunan ergenler ( moratoryum kimlik statüsünde bulunmaktadırlar ) hariç tüm gruplar, başardı kimlik statüsünde bulunmaktadırlar. Deney grubunun bağlanma stilleri şöyledir; %34 'ü saplantın, %26'sı kayıtsız, % 20'si güvenli ve %18'i korkuludur. Kontrol grubunun bağlanma stilleri ise ; %37'si kayıtsız, %31'I güvenli, % 18'i saplantılı ve %12'si korkuludur. Araştırmaya katılan deney grubunda ki ergenlerin, aile ve sosyal ilişkilerinin olumsuz olduğu ve yaygın olarak güvensiz stilde bağlandıkları gözlenmiştir.

Kantarcıoğlu, Arzu, Suç İşlemiş Erkek Ergenlerin Bağlanma Davranışları, Kişilik Boyutları Ve Kimlik Gelişimlerinin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, Yüksek Lisans, pdf.