Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yönden İncelenmesi (Kayseri Örneği)

TEZ

Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yönden İncelenmesi (Kayseri Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
146492
Sayfa Sayısı
108
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırma, Kayseri ilindeki ortaöğretim kurumlarında disiplin cezası alan öğrencilerin sosyo-ekonomik yönden ne gibi özellikler gösterdiklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Kayseri ili sınırları içerisinde bulunan ortaöğretim kurumlan oluşturmuştur. Kayseri Lisesi, Fevzi Çakmak Lisesi, Behice Yazgan Kız Lisesi, Şeker Lisesi, Aydınlıkevler Lisesi, Merkez Endüstri Meslek Lisesi, Mimar Sinan Endüstri- Meslek Lisesi, Melikgazi Mustafa Eminoğlu Lisesi'nin oluşturduğu sekiz ortaöğretim kurumu ise bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla disiplin cezası alan öğrencilere ait bilgi formu oluşturulmuştur. Oluşturulan bilgi formunda ceza alan öğrencilerin kişisel bilgilerine ve sosyo-ekonomik özelliklerine yer verilmiştir. Bilgi formlarından elde edilen verilerin analizinde basit frekans tabloları hazırlanmıştır. Hazırlanan frekans tablolarından yola çıkılarak gerekli yorumlar yapılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyetin, sınıf seviyesinin, okuldaki başarı durumunun, kardeş sayısının, ailenin ekonomik durumunun, anne babanın tahsil durumunun, halihazırda ikamet edilen ve çocukluğun geçirildiği yerin, anne ve babanın mesleğinin öğrencilerin disiplin suçu işlemesinde etkili olduğu görülmüştür. Buna göre; erkeklerin kızlara oranla daha fazla disiplin suçu işledikleri, kız ve erkek öğrencilerin işlemiş oldukları suç türlerinin farklı olduğu, sınıf seviyesinin yükseldikçe suç işleme oranlarının arttığı, okuldaki başarı durumu zayıf olan öğrencilerin ve kardeş sayısı fazla olan öğrencilerin daha çok suç işleme eğiliminde oldukları, ailenin ekonomik durumu iyileştikçe suç işleme oranlarının azaldığı, ekonomik duruma göre işlenen suç türlerinin farklı olduğu, anne babanın öğrenim durumu yükseldikçe çocuğun suç işleme oranlarının azaldığı görülmüştür. Ayrıca ceza alan öğrencilerin halihazırda ikamet ettikleri ve çocukluklarım geçirdikleri yerin genelinin il merkezi olduğu, ceza alan öğrencilerin genelinin anne ve babalarının sağ ve öz olduğu, ceza alan öğrencilerin büyük çoğunluğunun aileleriyle birlikte oturdukları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Güçlü, Mustafa, Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yönden İncelenmesi (Kayseri Örneği), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, Yüksek Lisans, pdf.