Kentte Suça Karışmış Çocuklarda Toplumsal Ortam Ve Ceza Ehliyeti Araştırmaları

TEZ

Kentte Suça Karışmış Çocuklarda Toplumsal Ortam Ve Ceza Ehliyeti Araştırmaları

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
191550
Sayfa Sayısı
449
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Suç kavramı, sanayi toplumunun günümüzde ulaştığı son nokta olan metropollerde yaşandığı biçimiyle yeniden tanımlanma ihtiyacını hissettirmektedir. Suçun niteliğinde ve niceliğinde yaşanan büyük değişim okur- yazar dünyayı suça ilişkin ön kabulleri sorgulamaya yöneltmiştir. Suça ilişkin istatistiklerin her geçen yıl artan rakamlara ulaşması, bu değişimi adlandırmak için "toplumsal bir problem" nitelemesinin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Manuel Castells bunu "kapitalizmin yapısal çelişkilerinden kaynaklanan kentin krizi" olarak adlandırmaktadır. Modern kenti çelişen çıkarların çatışma alanı olarak tanımlanmasının yanı sıra toplumsal iktidar mücadelesinin taşıyıcısı olarak da tanımlanmaktadır. Bu ikinci tanımıyla kentin artık sadece bir arka alan olmaktan öte toplumdaki iktidar ilişkilerinin kurucu öğesi olarak kabul edildiği açıktır. Bu gerekçelerle, genel olarak suçu ve özel olarak çocuk suçluluğunu anlamaya yönelen bu çalışmanın temeli, mekan kuramının yürüttüğü tartışmanın ortaya koyduğu temel kavramlar ve varsayımlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Mekanın toplumsal bir kategori olarak ele alındığı sosyal bilimler geleneği içinde, mekanın insan eylemleri üzerindeki belirleyiciliğini tutarlı ve kapsamlı bir biçimde açıklayan görüşü Bourdieu "habitus" kavramı ile ileri sürmektedir. Bu çalışmada "habitus" anahtar kavram işlevi görmektedir. Araştırma kapsamında kentte suça karışan çocuklarla Çocuk Polisi, Çocuk Mahkemesi, Cezaevi, Islahevi, Adli Tıp gibi kurumlarda ve doğal yaşam alanlarında "derinlemesine mülakatlar" yapılmıştır, Bu mülakatlarda çocukların yaşam alanlarına ve sosyal ilişki dinamiklerine ilişkin sorulara verdikleri yanıtlardan, çocukların habituslarının benzeşen ve farklılaşan boyutları ve özelliklerinin bir fotoğrafı çizilmiştir. Yoksulluk, göç, toplumsal yarılma, damgalama ve meşru-gayrimeşru geçişkenliği gibi kategorilerde toplanan veriler yorumlayıcı yöntemle değerlendirilmiştir. Metodolojik olarak nitel yöntemin takip edildiği çalışmada nicel verilerden resmi tamamlamak için yararlanılmıştır. Kriminoloji, Adli Tıp, Suç Sosyolojisi ve Hukuk Sosyolojisi gibi disiplinlerin konuya yaklaşımlarının bir arada değerlendirildiği bu çalışmada sahadan elde edilen veriler kuramsal bilgiler ışığında yorumlanmıştır.

Ümit, Eylem, Kentte Suça Karışmış Çocuklarda Toplumsal Ortam Ve Ceza Ehliyeti Araştırmaları, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, Yüksek Lisans, pdf.