Lise Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik Düzeyleri ile Anna Baba Tutumları Arasındaki İlişki

TEZ

Lise Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik Düzeyleri ile Anna Baba Tutumları Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
221020
Sayfa Sayısı
98
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile anne-baba tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve anne-babanın öğrenim düzeyi açısından incelenmesidir. Bu çalışma, betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, amacına uygun olarak 2006-2007 bahar döneminde Aydın ilindeki liselerde öğrenim gören ve tesadüfi olarak seçilen 971 öğrenci üzerinde (452 kız, 519 erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Formu, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Anne-Baba Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS 14.0 programı kullanılmıştır. Gruplar arası farkı belirlemek için ‘t testi’ ve ‘varyans analizi’, mükemmeliyetçilik ve anne baba tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek için `korelasyon' kullanılmıştır. Araştırmada mükemmeliyetçiliğe ilişkin cinsiyetler arasında yapılan karşılaştırmada, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre kişisel standartlar, ailesel eleştiri ve davranışlardan şüphe; kız öğrencilerin ise erkek öğrencilere göre düzen mükemmeliyetçilik alt boyutlarında daha yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca araştırmada yaşlar arasında da anlamlı fark görülmüştür. Koruyucu anne, otoriter anne ve otoriter baba tutumlarına sahip 18 yaşındaki gençlerde hatalara aşırı ilgi, davranışlardan şüphe, ailesel beklenti ve ailesel eleştiri alt boyutları açısından yaşları 17, 16 ve 15 olan öğrencilerle ortalamaları açısından anlamlı fark bulunmuştur. Sınıf düzeyleri açısından da anlamlı fark bulunmuştur. Demokratik anne, otoriter anne tutumlarına sahip 10.sınıf öğrencilerinin ve demokratik baba tutumlarına sahip 9. sınıf öğrencilerinin davranışlardan şüphe, ailesel beklenti alt boyutlarında ortalamalarının anlamlı derecede farklı olduğu görülmüştür. 11. Sınıf öğrencilerinin ise ailesel eleştiri alt boyutunda ortalamalarının anlamlı derecede farklı olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre anne öğrenim düzeyine göre farklılık bulunmuştur. Demokratik anne tutumuna sahip ve annesi lise mezunu öğrencilerin ortalamalarının, annesi ilkokul, ortaokul ve üniversite mezunu olanlardan anlamlı derecede farklı olduğu görülmüştür. Düzen alt boyutunda annesi lise mezunu olanların ortalamalarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca davranışlardan şüphe alt boyutunda annesi ilkokul mezunu olanların, ailesel eleştiri alt boyutunda annesi ortaokul mezunu olanların, kişisel standartlar alt boyutunda ise annesi ilkokul ve lise mezunu olanların ortalamalarının daha yüksek olduğu da bulunmuştur. Baba öğrenim düzeyine göre de araştırma sonucunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Koruyucu baba tutumlarına sahip öğrencilerden babası ortaokul ve lise mezunu olan öğrencilerin ortalamalarının babası üniversite ve ilkokul mezunu olanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hatalara aşırı ilgi alt boyutunda babası lise mezunu olan öğrencilerin ortalamalarının; babası ilkokul, ortaokul ve üniversite mezunu olanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sosyo-ekonomik düzey açısından anlamlı farklılık bulunmuştu. Koruyucu anne tutumlarına sahip öğrencilerin sosyo-ekonomik düzey açısından orta düzeyde aileye sahip öğrencilerin ortalamalarının ailesi düşük ve yüksek olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları, önceki bulgular ışığında mükemmeliyetçilik ve anne baba tutumları kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.

Pamir, Çağrı Oran, Lise Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik Düzeyleri ile Anna Baba Tutumları Arasındaki İlişki, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, Yüksek Lisans, pdf.