Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kimlik Statüleri ile Anne-Baba Tutumlarını Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TEZ

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kimlik Statüleri ile Anne-Baba Tutumlarını Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
120088
Sayfa Sayısı
135
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Araştırma, Ankara'da lise son sınıf öğrencilerinin kimlik statüleri ile anne- baba tutumlarım algılamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne-baba öğrenim düzeyi gibi bağımsız değişkenlerin gençlerin kimlik statüleri ve algıladıkları anne-baba tutumlarında farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amacıyla 197 kız, 195 erkek toplam 392 ergen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ergenin ailesi hakkında bazı bilgileri edinmek için araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Gençlerin algıladıkları anne-baba tutumlarım belirlemek amacıyla da Kuzgun (1972) tarafından geliştirilen ve Eldeleklioğlu (1996) tarafından yeniden düzenlenen geçerliliği ve güvenirliliği saptanmış. "Anne-Baba Tutum ölçeği' ' kullanılmıştır. Gençlerin kimlik statülerini belirlemek için Bennion ve Adams (1986) tarafından geliştirilmiş olan (Extended Objective Measure of Ego Identity Statüs-EOM-EIS) Oskay (1997), tarafından Türk gençlerine uyarlanıp, geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış olan ''Geliştirilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde: 'Kimlik Statüsü ölçeği' ve 'Anne-baba tutum ölçeğinin genel olarak betimlenmesi amacı ile puan ortalaması, standart hata, Mesti, tek faktörlü varyans analizi ve Pearson moment çarpımı korelasyonu kullanılarak çözümlemeler yapılmış, farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla, Tukey-B çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir. Ergenin kimlik gelişiminde cinsiyetin; moratoryum, bağımlı ve kargaşalı kimlik statülerinde önemli bir farklılığa neden olduğu, babanın öğrenim düzeyinin ise; ergenin bağımlı ve kargaşalı kimlik statülerinde önemli bir farklılığa neden olduğu saptanmıştır. Ancak kardeş sayısı, doğum sırası, annenin öğrenim düzeyi gibi değişkenlerin kimlik statüsünde önemli bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Ergenin, algıladığı anne-baba tutumunda; cinsiyetin, demokratik baba tutumu dışındaki tutumlarda farklılığa neden olduğu, kardeş sayısının, doğum sırasının; algılanan demokratik anne- baba tutumu puan ortalamalarının ise önemli bir farklılığa neden olduğu, anne ve babanın öğrenim düzeyinin; algılanan demokratik anne-baba, algılanan otoriter anne tutumlarında önemli bir farklılığa neden olduğu saptanmıştır. Başarılı kimlik statüsü ile demokratik anne tutumu ve demokratik baba tutumu arasında pozitif yönde önemli bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna karşılık otoriter anne ve otoriter baba tutumları ile başarılı kimlik statüsü arasında negatif yönde önemli ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Moratoryum kimlik statüsü ile koruyucu anne, otoriter anne, koruyucu baba, ve otoriter baba tutamları arasında pozitif yönde önemli bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır. Bağımlı kimlik statüsü ile koruyucu anne, otoriter anne, koruyucu baba ve otoriter baba tutumları arasında pozitif yönde önemli bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Kargaşalı kimlik statüsü ile koruyucu anne, otoriter anne, koruyucu baba ve otoriter baba tutumları arasında pozitif yönde önemli bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular tartışılıp yorumlanmıştır. Bu bulgulara dayanarak ailelere ve gençlere bazı öneriler getirilmiştir.

Solmaz, Feza Demir, Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kimlik Statüleri ile Anne-Baba Tutumlarını Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Yüksek Lisans, pdf.