Bakırköy Kadın Ve Kız Çocuk Cezaevi'nde Bulunan Tutuklu Veya Hükümlüler İle Suça Karışmamış Kadınların Gözünden Ailelerini Algılama Şekilleri

TEZ

Bakırköy Kadın Ve Kız Çocuk Cezaevi'nde Bulunan Tutuklu Veya Hükümlüler İle Suça Karışmamış Kadınların Gözünden Ailelerini Algılama Şekilleri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
482765
Sayfa Sayısı
138 Syf
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Dünya genelinde erkek suçlu oranı kadın suçlu oranından daha fazladır ancak kadın suçluluğunda son yıllardaki artış dikkat çekmektedir. Sosyal hizmet açısından suçluluk sorun alanlarından biri, kadın suçlular ise sosyal hizmet müdahalesine gereksinim duyan kişilerdir. Bu araştırma, Bakırköy Kadın ve Kız Çocuk Cezaevi'nde bulunan tutuklu/hükümlü kadınlar ile daha önce herhangi bir suça karışmamış olan kadınların gözünden ailelerini algılama şekillerinin karşılaştırmalı bir incelemesidir. Araştırmanın örneklemi İstanbul, Bakırköy Kadın ve Kız Çocuk Cezaevi'nde bulunan farklı yaş ve eğitim düzeyinde okur-yazar olma şartını sağlayan 50 tutuklu/hükümlü kadın ve kontrol grubu olarak alınmış olan herhangi bir suç geçmişi bulunmayan 50 kadından oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan Sosyo-Demografik Form araştırmacı tarafından hazırlanmış olup katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği, Ebeveyn Bağlanma Envanteri, Çocuk/Ergen Ebeveyn Kabul Red/Kontrol Ölçeği, Saldırganlık Ölçeği ve Adil Dünya İnancı Testi Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılmış ölçeklerdir ve ölçekler araştırmaya katılan kadınların kendileri tarafından doldurulmuştur. Tanımlayıcı analizlerde çapraz tablolama, t-test ve karşılaştırma tabloları IBM SPSS Statistics Version 20 kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmadaki analiz sonuçlarına göre aile yapısındaki bozukluklar özellikle aile içi şiddet olgusu kadınların suça itilmesinde önemli bir faktördür. Suça karışan ya da herhangi bir suç geçmişi olmayan kadınlardan geçmişte şiddet olgusu ile tanışmış olanların çocukluk çağı travmaları ve ebeveyn bağlanmaları ile şiddetin varlığı arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Demirbaş, Elif, Bakırköy Kadın Ve Kız Çocuk Cezaevi'nde Bulunan Tutuklu Veya Hükümlüler İle Suça Karışmamış Kadınların Gözünden Ailelerini Algılama Şekilleri, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ensititüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.