Çocuk Adli Vakalarında Karışıldığı İddia Olunan Suç Tipleri İle Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki

MAKALE

Çocuk Adli Vakalarında Karışıldığı İddia Olunan Suç Tipleri İle Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Sayfa Aralığı
331-337
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Çocuk ve ergen adli vakalarda karışıldığı iddia olunan suç tipleri ile benlik saygısı ve depresif belirtiler arasındaki ilişki Amaç: Bu araştırmada “suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenen çocuk vardır” fikrinden yola çıkılarak farklı suçlar isnat edilerek Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine getirilen çocuk ve ergenler depresyon, benlik saygısı ve çeşitli sosyodemografik faktörler açısından incelenmiştir. Yöntem: Şubat 2012-Şubat 2013 tarihleri arasında Muş Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine adli psikiyatrik muayene amacıyla getirilen, işlemiş oldukları iddia edilen suçlara yönelik cezai ehliyeti olup olmadığı sorulan çocuk ve ergenlerin dosyaları geriye dönük olarak taranmıştır. Hırsızlık, kasten yaralama ve terör örgütü propagandası yapma suçlamalarıyla getirilen çocuklar üç grubu oluşturmuştur. Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ) puanları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Gruplar arasında ÇDÖ ve CBSÖ puanları arasında farklılık olduğu izlenmiş, yapılan post hoc karşılaştırmalarda kasten yaralama iddiası ile getirilen grubun ÇDÖ puanının diğer iki gruba göre daha düşük olduğu, CBSÖ puanının ise hırsızlık yaptığı iddiası ile getirilen gruptan anlamlı olarak daha yüksek olduğu, terör örgütü propagandası yapmış olma iddiası ile gönderilenlerden ise anlamlılığa yakın düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Olguların gönderilme nedenleri ile ÇDÖ ve CBSÖ puanları arasında farklılık olduğu izlenmektedir. Özellikle kasten yaralama iddiası ile gönderilenlerin depresif belirtilerinin daha az, benlik saygılarının daha yüksek olduğu, bu araştırmada izlenmektedir. Bu bulgu, aslında çocuk suçluluğunda çok farklı etiyolojilerin farklı suçlara yönlenme konusunda etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Hesapçıoğlu, Selma Tural, Çocuk Adli Vakalarında Karışıldığı İddia Olunan Suç Tipleri İle Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki, Düşünen Adam: Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 4, 2017, 331-337, pdf.