Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

MAKALE

Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
14
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
301–312
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Finansal okuryazarlık, tüketicilerin parayı kullanması ve yönetmesinde bilinçli olarak değerlendirmede bulunmasını, finansal kaynakların seçiminde ve kullanımında doğru kararlar verebilmesini sağlayan yeterlilik düzeyidir. Tüketicilerin tasarruflarını arttırmak, karşılaşabilecekleri finansal krizleri daha iyi yönetebilmek ve sağlıklı finansal kararlar alabilmeleri için önemlidir. Günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş başta kredi kartı kullanımı olmak üzere uzun vadeli alışveriş kredileri, bankacılık hizmetleri, bireysel emeklilik gibi uygulamaların çoğalması, çeşitliliğin ve dolayısı ile karmaşıklığın artması finansal okuryazarlık düzeyini de artırmayı gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Dicle Üniversitesi İİBF öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyini ölçmek, davranış ve tutumlarının finansal okuryazarlık ile ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmada Dicle Üniversitesi İİBF öğrencilerine bir anket uygulanmış, finansal okuryazarlık düzeyleri, farklı demografik özellikleri açısından incelenmiştir. Ankete verilen yanıtlar SPSS paket programında analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlık ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara göre finansal okuryazarlık düzeylerinin orta seviyede olduğu, öğrencilerin temel bankacılık konusunda daha fazla bilgiye sahip olmalarının yanı sıra tasarruf ve yatırım konusunun öğrenciler tarafından en az bilgi sahibi olunan konular olduğu görülmüştür.

Yılmaz, Yunus - Tunce, Mehmet, Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Diyarbakır, 14, 2017, 301–312, pdf.