Giresun Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi

MAKALE

Giresun Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
16
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
71-96
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada Giresun Üniversitesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerin kendi üniversitelerine yönelik hizmet kalitesi algılarının ve memnuniyet düzeylerinin ölçülüp bunların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma verileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören toplam 437 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Dilşeker (2011) tarafından geliştirilmiş olan memnuniyet anketi kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğrencilerin hizmet kalitesine ilişkin algılarını ölçmeye yönelik olarak fiziksel özellikler, destek hizmetleri, uluslararasılaşma, akademik personel ve akademik olmayan personel değişkenleri kapsamında 52 ifadeye, ikinci bölümde öğrenci memnuniyeti, imaj, tavsiye ve sadakat ile ilgili 13 ifadeye yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Giresun Üniversitesinde öğrencilerin hizmet kalitesi ve öğrenci memnuniyet algısının en yüksek Meslek Yüksekokulu öğrencileri arasında olduğu görülmektedir.

Cin, Mustafa - Özdem, Güven - Kesicioğlu, Oğuz Serdar - Alver, Mehmet - Değirmençay, Şerif Ali - Sancak, Şenol, Giresun Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Giresun, 16, 2017, 71-96, pdf.