Üniversite Öğrencilerinde Düzenli Kahvaltı Tüketimi ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinde Düzenli Kahvaltı Tüketimi ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
153–158
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışma, Erciyes Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin düzenli kahvaltı tüketim alışkanlığının antropometrik ölçümler ile ilişkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya beslenme eğitimi alan ve almayan toplam on fakülte de öğrenim gören ve yaş ortalaması 21.16±1.56 yıl olan 269 gönüllü kız öğrenci dâhil edilmiştir. Veriler anket formu ile 2016 yılının Ocak ve Nisan ayları arasında toplanmıştır. Öğrencilerin ağırlık, boy, bel, kalça ve boyun çevreleri ölçülmüştür. Normal dağılıma uygunluk Shapiro-Wilk testi, histogram ve Q-Q grafikleri ile değerlendirilerek; gruplar arası karşılaştırmalar da t testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler ise Ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir.Düzenli kahvaltı tüketimi ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişki, binarylojistik regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %38.3’ü öğrenim gördükleri bölümde beslenme eğitimi alırken, %61.7’si herhangi bir beslenme eğitimi almamaktadır. Beslenme eğitimi alan öğrencilerin vücut ağırlığı, BKİ, bel, kalça ve boyun çevresi ortancası almayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Haftalık kahvaltı tüketim sıklığı 5.32±2.02 kezdir. Beslenme eğitimi alan öğrenciler arasında düzenli kahvaltı tüketim oranı % 74.8 ve almayanlar arasında %64.5’tir (p>0.05). BKİ sınıflamasına göre hafif şişman öğrencilerin normal öğrencilere göre düzensiz kahvaltı yapma riskinin yaklaşık dört kat daha fazla olduğu bulunmuştur (Odds oranı = 3.967, p=0.001). Sonuç: Üniversite öğrencilerine verilen beslenme eğitimi kapsamında kahvaltı ve önemi konusuna ağırlık verilmelidir.

Çelik, Neslihan - Caferoğlu, Zeynep - Korkmaz, Selçuk, Üniversite Öğrencilerinde Düzenli Kahvaltı Tüketimi ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki, Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 2017, 153–158, pdf.